Sở Tư Pháp tỉnh Phú Yên

   

 

GIÁM ĐỐC

Ông: Lê Văn Thìn

 Điện thoại: 0905422788

Mail: levanthin@phuyen.gov.vn

 

                                  

                 PHÓ GIÁM ĐỐC               PHÓ GIÁM ĐỐC

              Bà: Phan Thị Hoa                    Ông: Mai Hắc Lợi

                         0983115526                          ĐT: 0913932425

                      Mail: phanthihoa@phuyen.gov.vn             Mail: maihacloi@phuyen.gov.vn

 

 

        

 

        

                        

 

 

 

 

Tiếp nhận phản ánh việc thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TƯ ngày 03/06/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy

Giám đốc Sở 0905422788
mail:thinstppy@gmail.com
Văn phòng Sở 02573 841 941
mail:vanphongstppy@gmail.com
Phó CVP phụ trách 0905129955
Tiếp nhận, phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính:Văn phòng UBND tỉnh Phú Yên:ĐT 0257.3843779 mail:thutuchanhchinhphuyen@gmail.com
  • Hướng dẫn sử dụng VPDT - Chuyên viên
  • Hướng dẫn sử dụng VPDT - Phó, Trưởng phòng
  • Hướng dẫn sử dụng VPDT - Văn thư
  • Hướng dẫn sử dụng VPDT - Lãnh đạo

Thống kê truy cập