Sở Tư Pháp tỉnh Phú Yên

   

GIÁM ĐỐC

Ông: Nguyễn Công Danh

 Điện thoại: 0984498044

Mail: ncdanh-sotp.phuyen.gov.vn

 

                                  

      PHÓ GIÁM ĐỐC             PHÓ GIÁM ĐỐC               PHÓ GIÁM ĐỐC

   Ông: Huỳnh Công Trí              Bà: Phan Thị Hoa                    Ông: Mai Hắc Lợi

        ĐT: 0905143396                       ĐT: 0983115526                          ĐT: 0913932425

            Mail: hctri-sotp.phuyen.gov.vn            Mail: pthoa-sotp.phuyen.gov.vn             Mail: mhloi-sotp.phuyen.gov.vn

 

 

        

 

        

                        

 

 

 

 

Tiếp nhận phản ánh việc thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TƯ ngày 03/06/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy

Giám đốc Sở 0984 498 044
Văn phòng Sở 02573 841 941
Phó Chánh Văn phòng phụ trách 0905129955
  • Hướng dẫn sử dụng VPDT - Chuyên viên
  • Hướng dẫn sử dụng VPDT - Phó, Trưởng phòng
  • Hướng dẫn sử dụng VPDT - Văn thư
  • Hướng dẫn sử dụng VPDT - Lãnh đạo

Thống kê truy cập