Sở Tư Pháp tỉnh Phú Yên

   

GIÁM ĐỐC

Ông: Nguyễn Công Danh

 Điện thoại: 0984498044

Mail: ncdanh-sotp.phuyen.gov.vn

 

                                  

      PHÓ GIÁM ĐỐC             PHÓ GIÁM ĐỐC               PHÓ GIÁM ĐỐC

   Ông: Huỳnh Công Trí              Bà: Phan Thị Hoa                    Ông: Mai Hắc Lợi

        ĐT: 0905143396                       ĐT: 0983115526                          ĐT: 0913932425

            Mail: hctri-sotp.phuyen.gov.vn            Mail: pthoa-sotp.phuyen.gov.vn             Mail: mhloi-sotp.phuyen.gov.vn

 

 

        

 

        

                        

 

 

 

 

Tiếp nhận phản ánh việc thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TƯ ngày 03/06/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy

Giám đốc Sở 0984 498 044
Văn phòng Sở 02573 841 941
Phó Chánh Văn phòng phụ trách 0905129955
Tiếp nhận, phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính:Văn phòng UBND tỉnh Phú Yên:ĐT 0257.3843779 mail:thutuchanhchinhphuyen@gmail.com
  • Hướng dẫn sử dụng VPDT - Chuyên viên
  • Hướng dẫn sử dụng VPDT - Phó, Trưởng phòng
  • Hướng dẫn sử dụng VPDT - Văn thư
  • Hướng dẫn sử dụng VPDT - Lãnh đạo

Thống kê truy cập