Sở Tư Pháp tỉnh Phú Yên

 

  1. Cơ cấu tổ chức

    * Các tổ chức tham mưu, tổng hợp và chuyên môn, nghiệp vụ Sở Tư pháp gồm:
       1. Văn phòng Sở;
       2. Thanh tra Sở;

        3. Phòng Xây dựng và Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật;
       4. Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính;
       5. Phòng Quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật;
       6. Phòng Phổ biến, giáo dục pháp luật;
       7. Phòng Hành chính tư pháp;
       8. Phòng Bổ trợ tư pháp.
   * Các tổ chức sự nghiệp thuộc Sở:
       1. Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước;
       2. Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản.

Tiếp nhận phản ánh việc thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TƯ ngày 03/06/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy

Giám đốc Sở 0984 498 044
Văn phòng Sở 02573 841 941
Phó Chánh Văn phòng phụ trách 0905129955
  • Hướng dẫn sử dụng VPDT - Chuyên viên
  • Hướng dẫn sử dụng VPDT - Phó, Trưởng phòng
  • Hướng dẫn sử dụng VPDT - Văn thư
  • Hướng dẫn sử dụng VPDT - Lãnh đạo

Thống kê truy cập