Sở Tư Pháp tỉnh Phú Yên
Thông báo niêm yết việc đấu giá tài sản: Đấu giá Quản lý, kinh doanh, khai thác 02 nhà giữ xe (khu A, khu B) tại sân Chợ Tuy Hòa trên trục đường Trần Hưng Đạo, phường 4, thành phố Tuy Hòa.

Đính kèm: thông báo số 110

THÔNG BÁO NIÊM YẾT VIỆC ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

Đấu giá Quản lý, kinh doanh, khai thác 02 nhà giữ xe (khu A, khu B) tại sân Chợ Tuy Hòa trên trục đường Trần Hưng Đạo, phường 4, thành phố Tuy Hòa.

 

Căn cứ Điều 35, Luật Đấu giá tài sản năm 2016.

Căn cứ Thông tư số 48/2017/TT-BTC ngày 15/5/2017 của Bộ Tài chính quy định chế độ tài chính trong hoạt động đấu giá tài sản.

Căn cứ Quyết định số 6043/QĐ-UBND ngày 22/12/2023 của UBND thành phố Tuy Hòa, về việc Phê duyệt Phương án Quản lý, kinh doanh, khai thác 02 nhà giữ xe (khu A, khu B) tại sân Chợ Tuy Hòa trên trục đường Trần Hưng Đạo, phường 4, thành phố Tuy Hòa (kèm theo Phương án số 182/PA-DVCI ngày 13/12/2023 của Trung tâm Cung ứng dịch vụ công ích thành phố Tuy Hòa).

Căn cứ Hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản số 02/2024/HĐDVĐGTS ngày       09/01/2024 (kèm theo Phụ lục hợp đồng số 17/02/2024/PLHĐ ngày 08/3/2024) giữa Trung tâm Cung ứng Dịch vụ công ích thành phố Tuy Hòa và Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản Phú Yên.

Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài Phú Yên thông báo niêm yết việc đấu giá tài sản như sau:

1. Tên, địa chỉ của tổ chức đấu giá tài sản: TRUNG TÂM DỊCH VỤ ĐẤU GIÁ TÀI SẢN PHÚ YÊN.

Địa chỉ: Số 68 Lê Duẩn, phường 7, thành phố Tuy Hoà, tỉnh Phú Yên.

2. Tên, địa chỉ của người có tài sản đấu giá: TRUNG TÂM CUNG ỨNG DỊCH VỤ CÔNG ÍCH THÀNH PHỐ TUY HÒA.

Địa chỉ: số 112 Lê Trung Kiên, phường 1, thành phố Tuy Hòa, Phú Yên.

3. Tên tài sản đấu giá: Đấu giá Quản lý, kinh doanh, khai thác 02 nhà giữ xe (khu A, khu B) tại sân Chợ Tuy Hòa trên trục đường Trần Hưng Đạo, phường 4, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên.

- Tổng diện tích 02 nhà giữ xe: 564m².

+ Nhà giữ xe khu A (phía Tây Nam nhà Bách hóa Chợ Tuy Hòa), diện tích: (30m x 9,4m) = 282m2.

+ Nhà giữ xe khu B (phía Đông Nam nhà Bách hóa Chợ Tuy Hòa), diện tích: (30m x 9,4m) = 282m2.

- Ví trí: Trong sân Chợ Tuy Hòa mặt tiền đường Trần Hưng Đạo.

- Hạ tầng: 02 nhà giữ xe khu A và khu B có kết cấu khung sắt, mái lợp tole tại sân Chợ Tuy Hòa trên trục đường Trần Hưng Đạo.

2. Nguồn gốc tài sản đấu giá

-  Mục đích: Quản lý kinh doanh, khai thác dịch vụ trông giữ xe.

- Hình thức: Nhà nước cho thuê Quản lý, kinh doanh, khai thác dịch vụ trông giữ xe thông qua đấu giá.

- Thời gian Quản lý, kinh doanh, khai thác 02 nhà giữ xe: 03 năm (kể từ ngày ký hợp đồng).

4. Thời gian, địa điểm xem tài sản và tham khảo hồ sơ đấu giá

a) Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá: Từ ngày 11/3/2024 đến ngày 02/4/2024 tại địa điểm tọa lạc 02 nhà giữ xe: Sân Chợ Tuy Hòa trên trục đường Trần Hưng Đạo, phường 4, thành phố Tuy Hòa.

- Người tham gia đấu giá tài sản liên hệ với Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản Phú Yên để được hướng dẫn xem tài sản đấu giá.

- Người tham gia đấu giá không xem tài sản đấu giá thì phải chịu hoàn toàn trách nhiệm về các vấn đề liên quan đến tài sản đấu giá.

b) Thời gian, địa điểm tham khảo hồ sơ đấu giá (trong giờ hành chính): Từ ngày 11/3/2024 đến ngày 02/4/2024 tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản Phú Yên.

5. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá

a) Thời gian bán hồ sơ tham gia đấu giá (trong giờ hành chính): Từ ngày 11/3/2024 đến 17 giờ 00, ngày 02/4/2024.

b) Địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản Phú Yên (Số 68 Lê Duẩn, phường 7, thành phố Tuy Hòa, Phú Yên).

6. Tổng giá khởi điểm của tài sản đấu giá: 240.960.000 đồng/01 năm (Hai trăm bốn mươi triệu chín trăm sáu mươi nghìn đồng).

7. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá và tiền đặt trước

a) Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 200.000 đồng/hồ sơ.

b) Tiền đặt trước: 48.192.000 đồng/hồ sơ.

­c) Thời gian nộp tiền đặt trước: Trong thời hạn 03 ngày làm việc trước ngày mở cuộc đấu giá.

d) Hình thức nộp tiền đặt trước: Nộp tiền vào một trong các tài khoản của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản Phú Yên.

- Tài khoản 1: 0751.0000.33579 tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Phú Yên (Vietcombank Phú Yên).

- Tài khoản 2: 5900312584 tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Phú Yên (BIDV Phú Yên).

Trường hợp trúng đấu giá thì khoản tiền đặt trước và tiền lãi (nếu có) được chuyển thành tiền cọc để bảo đảm thực hiện giao kết hoặc thực hiện hợp đồng mua bán tài sản đấu giá.

Trường hợp không trúng đấu giá, Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản trả lại tiền đặt trước và tiền lãi (nếu có) trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc cuộc đấu giá hoặc trong thời hạn khác do các bên thỏa thuận, trừ trường hợp quy định tại khoản 6 Điều 39 Luật đấu giá tài sản năm 2016.

8. Thời gian, địa điểm tiếp nhận hồ sơ tham giá đấu giá, phiếu trả giá, đối tượng, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá

 a) Thời gian, địa điểm tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá (trong giờ hành chính): Từ ngày 11/3/2024 đến 17 giờ 00, ngày 02/4/2024 tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản Phú Yên.

 * Chốt hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá và niêm phong thùng phiếu đấu giá: Vào lúc 17 giờ 00, ngày 02/4/2024 tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản Phú Yên.

  b) Đối tượng được tham gia đấu giá: Các Doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân.

  c) Đối tượng không được tham gia đấu giá: là các đối tượng thuộc trường hợp quy định tại khoản 4 Điều 38 của Luật đấu giá năm 2016.

  d) Điều kiện khi đăng ký tham gia đấu giá: Nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá, đáp ứng các điều kiện sau:

                                                      - Có văn bản đề nghị tham gia đấu giá (theo mẫu do TTDVĐGTS phát hành).

    - Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (đối với doanh nghiệp, tổ chức).

 - Căn cước công dân/Chứng minh nhân dân của cá nhân hoặc người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp, tổ chức tham gia đấu giá.

    - Chứng từ nộp tiền đặt trước.

    - Phiếu trả giá bỏ vào phong bì niêm phong (theo mẫu do TTDVĐGTS phát hành). Người tham gia đấu giá tự niêm phong và ký tại các mép của phong bì đựng phiếu trả giá.

- Người tham gia đấu giá có thể ủy quyền bằng văn bản cho người khác thay mặt mình tham gia buổi công bố giá (văn bản uỷ quyền phải được xác nhận hoặc công chứng, chứng thực của cơ quan có thẩm quyền theo quy định pháp luật).

 9. Thời gian, địa điểm tổ chức công bố giá

 a) Thời gian tổ chức công bố giá: Vào lúc 10 giờ 00, ngày 05/4/2024.

 b) Địa điểm tổ chức công bố giá: Hội trường Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản Phú Yên (Số 68 Lê Duẩn, phường 7, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên).

10. Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá, bước giá.

a) Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp. 

b) Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên.

c) Bước giá: Từ 0,1% đến 10% của giá khởi điểm (áp dụng trong trường hợp có từ 02 phiếu giá trả cao nhất bằng nhau trở lên phải tiếp tục đấu giá bằng lời nói hoặc bỏ phiếu kín tại cuộc đấu giá).

Tiếp nhận phản ánh việc thực hiện Chỉ thị số 39-CT/TƯ ngày 15/12/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy

Giám đốc Sở: Hà Công Khánh
ĐT:02573841941
mail:hacongkhanh@phuyen.gov.vn
Văn phòng Sở 0905129955
mail:vp.stp@phuyen.gov.vn
Chánh Văn phòng Sở: Hồ Tấn Nguyên Bình ĐT:0905129955
Thanh tra Sở Nội vụ:ĐT 0257.3842733: Phòng Cải cách hành chính: ĐT:0257.3842954
  • Bài dự thi phóng sự về cải cách hành chính của Sở Tư pháp
  • Tổng kết 10 năm thực hiện Luật PBGDPL
  • Tuyên truyền viên pháp luật năm 2022
  • Phú Yên Đấu giá 3 mỏ cát, thu về hơn 2 300 tỷ đồng, cao gấp 280 lần giá khởi điểm
  • Lễ Trao Giải "Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu pháp luật năm 2022"

Thống kê truy cập