Sở Tư Pháp tỉnh Phú Yên
Thông báo niêm yết việc đấu giá tài sản: Quyền sử dụng đất đối với 11 lô đất tại công trình: Khu dân cư phía Nam nhà nghỉ Ánh Ngân, phường Xuân Yên, thị xã Sông Cầu.

Đính kèm: thông báo số 539

THÔNG BÁO NIÊM YẾT VIỆC ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

 

Quyền sử dụng đất đối với 11 lô đất tại công trình: Khu dân cư phía Nam

nhà nghỉ Ánh Ngân, phường Xuân Yên, thị xã Sông Cầu.

 

Căn cứ Điều 34 Luật Đấu giá tài sản năm 2016.

Căn cứ Nghị định số 62/2017/NĐ-CP ngày 16/5/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu giá tài sản và các văn bản pháp luật khác có liên quan về đấu giá tài sản.

Căn cứ Quyết định số 2463/QĐ-UBND ngày 12/9/2022 của UBND thị xã Sông Cầu về việc phê duyệt Phương án đấu giá quyền sử dụng 11 lô đất tại Công trình khu dân cư phía Nam nhà nghỉ Ánh Ngân (kèm theo phương án đấu giá quyền sử dụng 11 lô đất tại Công trình khu dân cư phía Nam nhà nghỉ Ánh Ngân).

Căn cứ Hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản số 15/2023/HĐDVĐGTS ngày 29/5/2023 (kèm theo Phụ lục hợp đồng số 35/15/2023/PLHĐ ngày 17/7/2023, số   43/15/2023/PLHĐ ngày 14/8/2023 và số 66/15/2023/PLHĐ ngày 25/10/2023) giữa Trung tâm Phát triển quỹ đất thị xã Sông Cầu và Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản Phú Yên.

Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản Phú Yên ban hành Quy chế cuộc đấu giá với những nội dung như sau:

 Điều 1. Niêm yết việc đấu giá tài sản   

1. Tên, địa chỉ của tổ chức đấu giá tài sản:

TRUNG TÂM DỊCH VỤ ĐẤU GIÁ TÀI SẢN PHÚ YÊN

Địa chỉ: Số 68 Lê Duẩn, phường 7, thành phố Tuy Hoà, tỉnh Phú Yên    

2. Tên, địa chỉ của người có tài sản đấu giá:

TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN QUỸ ĐẤT THỊ XÃ SÔNG CẦU

Địa chỉ: Số 30 Phạm Văn Đồng, phường Xuân Yên, TX Sông Cầu, Phú Yên

3. Tên tài sản đấu giá: Đấu giá Quyền sử dụng đất đối với 11 lô đất tại công trình: Khu dân cư phía Nam nhà nghỉ Ánh Ngân, phường Xuân Yên, thị xã Sông Cầu.

  - Tổng diện tích đất đấu giá: 1.992,6m².

  - Địa điểm các lô đất: Khu phố Phước Lý, phường Xuân Yên, thị xã Sông Cầu.

- Chi tiết theo từng lô đất như sau:

TT

Ký hiệu lô đất

Diện tích lô đất (m2)

GIÁ KHỞI ĐIỂM

Tiền đặt trước làm tròn (đồng/lô)

Tiền hồ sơ tham gia ĐG (đồng)

Đơn giá (đồng/m2)

Thành tiền (đồng/lô)

1

Lô số K1

202,3

12.000.000

2.427.600.000

485.520.000

500.000

2

Lô số K2

171,3

12.000.000

2.055.600.000

411.120.000

500.000

3

Lô số K3

178,7

12.000.000

2.144.400.000

428.880.000

500.000

4

Lô số K4

186

12.000.000

2.232.000.000

446.400.000

500.000

5

Lô số K5

160,6

12.000.000

1.927.200.000

385.440.000

500.000

6

Lô số K6

165,7

12.000.000

1.988.400.000

397.680.000

500.000

7

Lô số K7

170,8

12.000.000

2.049.600.000

409.920.000

500.000

8

Lô số K8

175,9

12.000.000

2.110.800.000

422.160.000

500.000

9

Lô số K9

181

12.000.000

2.172.000.000

434.400.000

500.000

10

Lô số K10

186,1

12.000.000

2.233.200.000

446.640.000

500.000

11

Lô số K11

214,2

12.000.000

2.570.400.000

514.080.000

500.000

Tổng cộng

1.992,6

 

23.911.200.000

4.782.240.000

5.500.000

- Mục đích, thời hạn sử dụng đất, hình thức giao đất.

+ Mục đích sử dụng đất: Đất ở đô thị (ODT).

+ Thời hạn sử dụng đất: Ổn định lâu dài.

+ Hình thức giao đất: Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất theo hình thức đấu giá quyền sử dụng đất.

- Hạ tầng kỹ thuật: Đã được đầu tư, san lấp mặt bằng, cắm mốc phân lô theo quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500.

- Quy hoạch sử dụng đất: được phê duyệt tại Quyết định số 326/QĐ-UBND ngày 10/3/2022 của UBND tỉnh Phú Yên “về việc phê duyệt Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2023 của thị xã Sông Cầu”.

- Kế hoạch sử dụng đất: được phê duyệt tại Quyết định số 597/QĐ-UBND ngày 29/4/2022 của UBND tỉnh Phú Yên “về việc Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 của thị xã Sông Cầu”.

4. Thời gian, địa điểm xem tài sản, tham khảo hồ sơ đấu giá

a) Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá: Từ ngày 26/10/2023 đến ngày 21/11/2023 tại địa điểm tọa lạc các lô đất đấu giá (Khu phố Phước Lý, phường Xuân Yên, thị xã Sông Cầu, Phú Yên).

- Người tham gia đấu giá tài sản liên hệ với Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản Phú Yên để được hướng dẫn xem tài sản đấu giá.

- Người tham gia đấu giá không xem tài sản đấu giá thì phải chịu hoàn toàn trách nhiệm về các vấn đề liên quan đến tài sản đấu giá.

b) Thời gian, địa điểm tham khảo hồ sơ đấu giá (trong giờ hành chính): Từ ngày 26/10/2023 đến ngày 21/11/2023 tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản Phú Yên và Trung tâm Phát triển quỹ đất thị xã Sông Cầu.

5. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá

a) Thời gian bán hồ sơ tham gia đấu giá (trong giờ hành chính): Từ ngày                     26/10/2023 đến 17 giờ 00, ngày 21/11/2023.

b) Địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản  Phú Yên và Trung tâm Phát triển quỹ đất thị xã Sông Cầu.

6. Tổng giá khởi điểm của tài sản đấu giá: 23.911.200.000 đồng (Hai mươi ba tỷ chín trăm mười một triệu hai trăm nghìn đồng).

7. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá và tiền đặt trước

          a) Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: Theo bảng kê chi tiết tại Điều 1 của quy chế này.

b) Tiền đặt trước: Theo bảng kê chi tiết tại Điều 1 của quy chế này.

­          c) Thời gian nộp tiền đặt trước: Trong thời hạn 03 ngày làm việc trước ngày mở cuộc đấu giá.

- Hình thức nộp tiền đặt trước: Nộp tiền mặt vào các tài khoản hoặc chuyển khoản vào các tài khoản của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản Phú Yên:

+ Tài khoản 1: 0751.0000.33579 - Tại: Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Phú Yên (Vietcombank Phú Yên).

+ Tài khoản 2: 118.0000.28787 - Tại: Ngân hàng TMCP Công Thương Phú Yên (Viettinbank Phú Yên).

Trường hợp trúng đấu giá thì khoản tiền đặt trước và tiền lãi (nếu có) được chuyển thành tiền cọc để bảo đảm thực hiện nghĩa vụ mua tài sản đấu giá sau khi được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

Trường hợp không trúng đấu giá, Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản trả lại tiền đặt trước và tiền lãi (nếu có) trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc cuộc đấu giá hoặc trong thời hạn khác do các bên thỏa thuận, trừ trường hợp quy định tại Điều 3 của Quy chế này.

8. Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá

a) Thời gian, địa điểm tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá (trong giờ hành chính): Từ ngày 26/10/2023 đến 17 giờ 00, ngày 21/11/2023 tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản Phú Yên và Trung tâm Phát triển quỹ đất thị xã Sông Cầu.

* Chốt hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá và niêm phong thùng phiếu đấu giá: Vào lúc 17 giờ 00, ngày 21/11/2023 tại Trung tâm Phát triển quỹ đất thị xã Sông Cầu.

b) Đối tượng được tham gia đấu giá: Cá nhân thuộc đối tượng được nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đât theo quy định của Luật Đất đai năm 2013.

c) Đối tượng không được tham gia đấu giá: Là những trường hợp theo định tại khoản 4 Điều 38 của Luật đấu giá năm 2016.

d) Cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Người tham gia đấu giá phải mua hồ sơ đấu giá, điền đầy đủ thông tin vào hồ sơ, nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá và tiền đặt trước theo thời gian và địa điểm quy định trong quy chế này.

- Hồ sơ tham gia đấu giá gồm:

+ Đơn đề nghị tham gia đấu giá (theo mẫu do TTDVĐGTS phát hành);

+ Chứng minh nhân dân hoặc Căn cước công dân (bản photo);

+ Chứng từ nộp tiền đặt trước;

+ Phiếu trả giá bỏ vào phong bì niêm phong (theo mẫu do TTDVĐGTS phát hành).

- Người tham gia đấu giá tự niêm phong và ký tại các mép của phong bì đựng phiếu trả giá.

- Người tham gia đấu giá có thể ủy quyền bằng văn bản cho người khác thay mặt mình tham gia buổi công bố giá (văn bản uỷ quyền phải được xác nhận hoặc công chứng, chứng thực của cơ quan có thẩm quyền theo quy định pháp luật).

9. Thời gian, địa điểm tổ chức buổi công bố giá:

a) Thời gian tổ chức buổi công bố giá: Vào lúc 14 giờ 00, ngày 24/11/2023.

b) Địa điểm tổ chức công bố giá: Tại Hội trường UBND phường Xuân Yên (Số 12 Phạm Văn Đồng, phường Xuân Yên, thị xã Sông Cầu, Phú Yên).

10. Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá, bước giá:

a) Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp. 

b) Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên.

  c) Bước giá: 50.000.000 đồng (áp dụng trong trường hợp có từ 02 phiếu giá trả cao nhất bằng nhau trở lên phải tiếp tục đấu giá bằng lời nói hoặc bỏ phiếu kín tại cuộc đấu giá).

- Khi đăng ký tham gia đấu giá, người tham gia đấu giá được nhận phiếu trả giá, hướng dẫn về cách ghi phiếu, thời hạn nộp phiếu trả giá và buổi công bố giá; được Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản Phú Yên giới thiệu từng tài sản đấu giá, nhắc lại giá khởi điểm, trả lời câu hỏi của người tham gia đấu giá và các nội dung khác theo Quy chế cuộc đấu giá.

- Phiếu trả giá của người tham gia đấu giá được bọc bằng chất liệu bảo mật, có chữ ký của người trả giá tại các mép của phong bì đựng phiếu. Phiếu trả giá được gửi qua đường bưu chính hoặc được nộp trực tiếp và được Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản Phú Yên bỏ vào thùng phiếu.

- Tại buổi công bố giá đã trả của người tham gia đấu giá, Đấu giá viên điều hành buổi công bố giá giới thiệu bản thân, người giúp việc; đọc Quy chế cuộc đấu giá; công bố danh sách người tham gia đấu giá và điểm danh để xác định người tham gia đấu giá; công bố số phiếu phát ra, số phiếu thu về.

+ Đấu giá viên điều hành buổi công bố giá mời ít nhất một người tham gia đấu giá giám sát về sự nguyên vẹn của thùng phiếu. Nếu không còn ý kiến nào khác về kết quả giám sát thì Đấu giá viên tiến hành bóc niêm phong của thùng phiếu.

+ Đấu giá viên điều hành buổi công bố giá mời ít nhất một người tham gia đấu giá giám sát sự nguyên vẹn của từng phiếu trả giá; tiến hành bóc từng phiếu trả giá, công bố số phiếu hợp lệ, số phiếu không hợp lệ, công bố từng phiếu trả giá, phiếu trả giá cao nhất và công bố người có phiếu trả giá cao nhất là người trúng đấu giá.

+ Trường hợp có từ hai người trở lên cùng trả giá cao nhất thì ngay tại buổi công bố giá, Đấu giá viên tổ chức đấu giá tiếp giữa những người cùng trả giá cao nhất để chọn ra người trúng đấu giá. Đấu giá viên quyết định hình thức đấu giá trực tiếp bằng lời nói hoặc đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp. Nếu có người trả giá cao nhất không đồng ý đấu giá tiếp hoặc không có người trả giá cao hơn thì Đấu giá viên tổ chức bốc thăm để chọn ra người trúng đấu giá.

                        Điều 2. Các trường hợp bị truất quyền tham gia đấu giá

1. Tại cuộc đấu giá, người rút lại giá đã trả thì bị truất quyền tham gia trả giá tiếp.

2. Bị truất quyền tham gia đấu giá do có hành vi vi phạm quy định, gồm:

a) Cung cấp thông tin, tài liệu sai sự thật; sử dụng giấy tờ giả mạo để đăng ký tham gia đấu giá, tham gia cuộc đấu giá;

b) Thông đồng, móc nối với Đấu giá viên, tổ chức đấu giá tài sản, người có tài sản đấu giá, người tham gia đấu giá khác, cá nhân, tổ chức khác để dìm giá, làm sai lệch kết quả đấu giá tài sản;

c) Cản trở hoạt động đấu giá tài sản; gây rối, mất trật tự tại cuộc đấu giá;

d) Đe dọa, cưỡng ép Đấu giá viên, người tham gia đấu giá khác nhằm làm sai lệch kết quả đấu giá tài sản;

đ) Các hành vi bị nghiêm cấm khác theo quy định của luật có liên quan.

Điều 3. Các trường hợp không được nhận lại tiền đặt trước

1. Đã nộp tiền đặt trước nhưng không tham gia buổi công bố giá mà không thuộc trường hợp bất khả kháng.

2. Bị truất quyền tham gia đấu giá theo quy định tại Điều 2 của Quy chế này.

3. Từ chối ký biên bản đấu giá theo quy định tại khoản 3 Điều 44 của Luật đấu giá tài sản năm 2016.

4. Từ chối kết quả trúng đấu giá theo quy định tại Điều 51 của Luật đấu giá tài sản năm 2016.

Điều 4. Những người không được đăng ký tham gia đấu giá

1. Người không có năng lực hành vi dân sự, người bị mất hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự, người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi hoặc người tại thời điểm đăng ký tham gia đấu giá không nhận thức, làm chủ được hành vi của mình;

2. Người làm việc trong tổ chức đấu giá tài sản thực hiện cuộc đấu giá; cha, mẹ, vợ, chồng, con, anh ruột, chị ruột, em ruột của Đấu giá viên điều hành cuộc đấu giá; người trực tiếp giám định, định giá tài sản; cha, mẹ, vợ, chồng, con, anh ruột, chị ruột, em ruột của người trực tiếp giám định, định giá tài sản;

3. Người được chủ sở hữu tài sản ủy quyền xử lý tài sản, người có quyền quyết định bán tài sản, người ký hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản, người có quyền quyết định bán tài sản của người khác theo quy định của pháp luật;

4. Cha, mẹ, vợ, chồng, con, anh ruột, chị ruột, em ruột của người quy định tại khoản 3 Điều này;

5. Người không có quyền mua tài sản đấu giá theo quy định của pháp luật áp dụng đối với loại tài sản đó.

Điều 5. Trình tự tiến hành cuộc đấu giá tài sản

1. Điều kiện tổ chức cuộc đấu giá: Cuộc đấu giá chỉ được tiến hành khi có ít nhất có 02 người đăng ký tham gia đấu giá.

2. Chỉ có người đại diện cho tổ chức hoặc cá nhân đứng tên trong đơn đăng ký tham gia đấu giá tài sản, người được uỷ quyền hợp pháp tham gia đấu giá tài sản mới được vào nơi tổ chức buổi công bố giá và phải mang theo giấy chứng minh nhân dân hoặc giấy tờ thay thế khác để đối chiếu nhận dạng;

3. Buổi công bố giá được tổ chức theo đúng thời gian, địa điểm đã thông báo công khai; đến thời điểm Đấu giá viên điều hành công bố buổi công bố giá bắt đầu mà người tham gia đấu giá vắng mặt không thuộc trường hợp bất khả kháng thì coi như người tham gia đấu giá không tham gia buổi công bố giá và không được nhận lại khoản tiền đặt trước.

4. Rút lại giá đã trả: Tại buổi công bố giá đã trả của người tham gia đấu giá trong trường hợp đấu giá theo hình thức bỏ phiếu gián tiếp, nếu người đã trả giá cao nhất rút lại giá đã trả trước khi Đấu giá viên công bố người trúng đấu giá thì cuộc đấu giá vẫn tiếp tục và bắt đầu từ giá của người trả giá liền kề. Đấu giá viên quyết định hình thức đấu giá trực tiếp bằng lời nói hoặc đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp.

5. Từ chối kết quả trúng đấu giá: Sau khi Đấu giá viên điều hành buổi công bố giá đã công bố người trúng đấu giá mà tại buổi công bố giá người này từ chối kết quả trúng đấu giá thì người trả giá liền kề là người trúng đấu giá, nếu giá liền kề đó cộng với khoản tiền đặt trước ít nhất bằng giá đã trả của người từ chối kết quả trúng đấu giá và người trả giá liền kề chấp nhận mua tài sản đấu giá; trường hợp có từ hai (02) người trở lên cùng trả giá liền kề thì Đấu giá viên tổ chức bốc thăm để chọn ra người trúng đấu giá.

Trường hợp giá liền kề cộng với khoản tiền đặt trước nhỏ hơn giá đã trả của người từ chối kết quả trúng đấu giá hoặc người trả giá liền kề không chấp nhận mua tài sản đấu giá thì cuộc đấu giá không thành.

Điều 6. Kết quả đấu giá tài sản

Buổi công bố giá đã trả của người tham gia đấu giá chấm dứt khi Đấu giá viên công bố người trúng đấu giá. Diễn biến của buổi công bố giá được ghi đầy đủ vào Biên bản đấu giá. Biên bản đấu giá được lập tại buổi công bố giá và có chữ ký của Đấu giá viên điều hành buổi công bố giá, người ghi biên bản, người trúng đấu giá, người có tài sản đấu giá, đại diện của những người tham gia đấu giá.

Trường hợp người trúng đấu giá từ chối ký Biên bản đấu giá được coi như không chấp nhận giao kết hợp đồng mua bán tài sản đấu giá hoặc không chấp nhận mua tài sản đấu giá đối với tài sản mà theo quy định của pháp luật kết quả đấu giá tài sản phải được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

Điều 7. Thời hạn, hình thức nộp tiền trúng đấu giá quyền sử dụng đất

1. Thời hạn nộp tiền sử dụng đất: Người trúng đấu giá quyền sử dụng đất phải nộp tiền sử dụng đất trúng đấu giá còn lại sau khi trừ đi khoản tiền đặt cọc (được chuyển từ tiền đặt trước) và các khoản lệ phí theo thông báo của cơ quan thuế.

2. Người trúng đấu giá quyền sử dụng đất không nộp tiền hoặc không nộp đủ tiền theo quy định tại khoản 1 điều này thì UBND thị xã Sông Cầu sẽ bị hủy quyết định công nhận kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật hiện hành. Khoản tiền đặt cọc được chuyển từ tiền đặt trước của người trúng đấu giá quyền sử dụng đất sẽ xử lý theo quy định của pháp luật về dân sự.

3 Người trúng đấu giá quyền sử dụng đất sẽ bị hủy Quyết định công nhận kết quả đấu giá, không được nhận lại tiền đặt cọc khi không nộp đủ tiền theo yêu cầu của cơ quan Thuế.

4. Hình thức thanh toán: Nộp tiền mặt vào tài khoản hoặc chuyển khoản vào tài khoản theo thông báo của cơ quan thuế.

Điều 8. Thời hạn, hình thức và địa điểm giao tài sản cho người trúng đấu giá quyền sử dụng đất

1. Thời hạn, hình thức: Trong thời hạn không quá 05 ngày làm việc kể từ ngày UBND cấp có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, cơ quan tài nguyên và môi trường chủ trì, phối hợp với với Trung tâm phát triển quỹ đất thị xã Sông Cầu và UBND  phường Xuân Yên tổ chức thực hiện bàn giao đất trên thực địa và trao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người trúng đấu giá QSD đất.

2. Địa điểm: Theo địa điểm tọa lạc của lô đất đấu giá.

Trường hợp người trúng đấu giá quyền sử dụng đất đã thanh toán đủ tiền mua lô đất theo diện tích quy hoạch nhưng diện tích thực tế khi nhận thiếu hoặc thừa thì người trúng đấu giá quyền sử dụng đất được nhận lại tiền thừa hoặc thanh toán bổ sung đối với phần diện tích tăng thêm theo giá đấu giá (tính theo đơn vị m2). Bên A có trách nhiệm thanh toán các khoản tiền phát sinh do giao đất thiếu hoặc nhận thêm tiền đấu giá đất tăng thêm từ người trúng đấu giá quyền sử dụng đất.

Điều 9. Các nội dung cần thiết khác liên quan đến việc tổ chức đấu giá tài sản

1. Người tham gia đấu giá không được mang vũ khí, chất nổ, chất cháy, chất độc hoặc chất nguy hiểm khác vào phòng đấu giá. Tại phòng đấu giá, người tham gia đấu giá phải trang phục lịch sự, giao tiếp có văn hoá, giữ gìn trật tự chung theo sự điều hành của Đấu giá viên, tắt âm điện thoại hoặc cài ở chế độ rung, không được tự ý bỏ ra ngoài phòng đấu giá.

2. Người tham gia đấu giá nếu vi phạm quy định trên thì Đấu giá viên điều hành buổi công bố giá lập biên bản, truất quyền tham gia đấu giá hoặc đề nghị cấp thẩm quyền xử lý theo quy định của pháp luật. 

Điều 10. Giải quyết khiếu nại, tố cáo

1. Tại buổi công bố giá, mọi ý kiến thắc mắc hoặc chưa rõ về quy trình, thủ tục  đấu giá tài sản hoặc ý kiến khác có liên quan phải được trình bày trước khi đấu giá viên công bố buổi công bố giá bắt đầu để Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản hoặc người có tài sản xem xét giải quyết; không giải quyết đối với các thắc mắc, khiếu nại trong khi Đấu giá viên đang điều hành đấu giá tài sản.

2. Ngoài ra, việc giải quyết khiếu nại, tố cáo về đấu giá tài sản tuân thủ theo quy định của pháp luật về khiếu nại và tố cáo.

Điều  11. Phạm vi áp dụng

Quy chế này áp dụng đối tổ chức đấu giá tài sản, người có tài sản đấu giá, người tham gia đấu giá tài sản và những người có liên quan./.

 

Tiếp nhận phản ánh việc thực hiện Chỉ thị số 39-CT/TƯ ngày 15/12/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy

Giám đốc Sở: Hà Công Khánh
ĐT:02573841941
mail:hacongkhanh@phuyen.gov.vn
Văn phòng Sở 0905129955
mail:vp.stp@phuyen.gov.vn
Chánh Văn phòng Sở: Hồ Tấn Nguyên Bình ĐT:0905129955
Thanh tra Sở Nội vụ:ĐT 0257.3842733: Phòng Cải cách hành chính: ĐT:0257.3842954
<
  • Bài dự thi phóng sự về cải cách hành chính của Sở Tư pháp
  • Tổng kết 10 năm thực hiện Luật PBGDPL
  • Tuyên truyền viên pháp luật năm 2022
  • Phú Yên Đấu giá 3 mỏ cát, thu về hơn 2 300 tỷ đồng, cao gấp 280 lần giá khởi điểm
  • Lễ Trao Giải "Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu pháp luật năm 2022"

Thống kê truy cập