Sở Tư Pháp tỉnh Phú Yên
Góp ý dự thảo Thông tư quy định tiêu chí lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản theo quy định tại khoản 4 Điều 56 Luật Đấu giá tài sản


Thực hiện Công văn số 1486/BTP-BTTP ngày 14/5/2021 của Bộ Tư pháp  về việc góp ý dự thảo Thông tư quy định tiêu chí lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản theo quy định tại khoản 4 Điều 56 Luật Đấu giá tài sản. Để hoàn thiện dự thảo Thông tư và đảm bảo tính khả thi khi triển khai thực hiện, Sở Tư pháp đề nghị các cơ quan, tổ chức, đơn vị có liên quan phối hợp tham gia đóng góp ý kiến đối với dự thảo Tờ trình, dự thảo Thông tư.

Toàn văn 02 dự thảo được đăng tải tại địa chỉ http://sotuphap.phuyen.gov.vn (mục Góp ý dự thảo). Văn bản góp ý gửi về Sở Tư pháp và hộp thư điện tử phongbttp.stp2015@gmail.com trước ngày 31/5/2021 để Sở tổng hợp, gửi Bộ Tư pháp.

Rất mong nhận được sự phối hợp của các cơ quan, tổ chức, đơn vị./.

Thực hiện Công văn số 1486/BTP-BTTP ngày 14/5/2021 của Bộ Tư pháp  về việc góp ý dự thảo Thông tư quy định tiêu chí lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản theo quy định tại khoản 4 Điều 56 Luật Đấu giá tài sản. Để hoàn thiện dự thảo Thông tư và đảm bảo tính khả thi khi triển khai thực hiện, Sở Tư pháp đề nghị các cơ quan, tổ chức, đơn vị có liên quan phối hợp tham gia đóng góp ý kiến đối với dự thảo Tờ trình, dự thảo Thông tư.

Toàn văn 02 dự thảo được đăng tải tại địa chỉ http://sotuphap.phuyen.gov.vn (mục Góp ý dự thảo). Văn bản góp ý gửi về Sở Tư pháp và hộp thư điện tử phongbttp.stp2015@gmail.com trước ngày 31/5/2021 để Sở tổng hợp, gửi Bộ Tư pháp.

Rất mong nhận được sự phối hợp của các cơ quan, tổ chức, đơn vị./.

Tiếp nhận phản ánh việc thực hiện Chỉ thị số 39-CT/TƯ ngày 15/12/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy

Giám đốc Sở: Hà Công Khánh
ĐT:02573841941
mail:hacongkhanh@phuyen.gov.vn
Văn phòng Sở 0905129955
mail:vp.stp@phuyen.gov.vn
Chánh Văn phòng Sở: Hồ Tấn Nguyên Bình ĐT:0905129955
Thanh tra Sở Nội vụ:ĐT 0257.3842733: Phòng Cải cách hành chính: ĐT:0257.3842954
  • Bài dự thi phóng sự về cải cách hành chính của Sở Tư pháp
  • Tổng kết 10 năm thực hiện Luật PBGDPL
  • Tuyên truyền viên pháp luật năm 2022
  • Phú Yên Đấu giá 3 mỏ cát, thu về hơn 2 300 tỷ đồng, cao gấp 280 lần giá khởi điểm
  • Lễ Trao Giải "Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu pháp luật năm 2022"

Thống kê truy cập