Sở Tư Pháp tỉnh Phú Yên
Rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2020


KẾ HOẠCH

Rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2020

 

Thực hiện Kế hoạch số 13/KH-UBND ngày 20/01/2020 của UBND tỉnh về rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2020 trên địa bàn tỉnh Phú Yên, Sở Tư pháp xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Rà soát các quy định, thủ tục hành chính (TTHC) thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở nhằm phát hiện những quy định, TTHC không cần thiết, không phù hợp, rườm rà kịp thời kiến nghị cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung hoặc hủy bỏ, bãi bỏ TTHC cho phù hợp.

- Thực hiện mục tiêu đơn giản hóa TTHC, đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ các quy định, TTHC; góp phần đẩy mạnh công tác cải cách TTHC; tạo điều kiện thuận lợi cho cá nhân, tổ chức trong việc thực hiện TTHC; góp phần cải thiện môi trường kinh doanh và nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh, bảo đảm sự ổn định, phát triển kinh tế - xã hội tỉnh.

2. Yêu cầu

- Các đơn vị thuộc Sở thực hiện nghiêm việc rà soát, đánh giá TTHC; sản phẩm rà soát quy định, TTHC phải cụ thể, thiết thực, đáp ứng được mục tiêu, yêu cầu cải cách TTHC.

- Công khai, niêm yết 100% TTHC trên Trang Thông tin điện tử của Sở và nơi tiếp nhận, giải quyết TTHC.

- Tăng cường sự phối hợp của các đơn vị trực thuộc Sở, sự đóng góp của công chức, viên chức trực tiếp tham gia giải quyết TTHC phục vụ người dân, doanh nghiệp.

- Áp dụng nguyên tắc công khai, minh bạch, tham vấn người dân và doanh nghiệp cho việc rà soát quy định, TTHC.

Sau khi tiến hành rà soát, các đơn vị thuộc Sở đề xuất phương án đơn giản hóa TTHC, sửa đổi các quy định, TTHC đang tổ chức thực hiện.

II. NỘI DUNG RÀ SOÁT

1. Phạm vi rà soát

Rà soát các TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp, trọng tâm rà soát các thủ tục có số lượng thực hiện lớn và liên quan trực tiếp tới đời sống người dân và hoạt động của doanh nghiệp.

2. Cách thức rà soát

- Việc rà soát được thực hiện trên cơ sở nội dung các TTHC đã được công bố và văn bản quy định liên quan đến TTHC cần rà soát.

- Thực hiện rà soát, đánh giá TTHC theo hướng dẫn tại Điều 25, 26, 27 Thông tư số 02/2017/TT-VPCP và sử dụng các Biểu mẫu 02/RS-KSTT, Biểu mẫu 03/SCM-KSTT ban hành kèm theo Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 của Văn phòng Chính phủ hướng dẫn nghiệp vụ kiểm soát TTHC.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Các đơn vị thuộc Sở

- Đề xuất rà soát, đánh giá các TTHC nếu thấy cần thiết.

- Phối hợp với các cơ quan, đơn vị khi nhận được đề nghị phối hợp hoặc tham gia ý kiến về nội dung rà soát, đánh giá các thủ tục hành chính liên quan đến thẩm quyền quản lý, giải quyết.

2. Văn phòng Sở

Làm đầu mối, giúp lãnh đạo Sở theo dõi, đôn đốc, phối hợp với các đơn vị trực thuộc triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao, tổng hợp báo cáo Văn phòng UBND tỉnh theo quy định./.

Tiếp nhận phản ánh việc thực hiện Chỉ thị số 39-CT/TƯ ngày 15/12/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy

Giám đốc Sở: Hà Công Khánh
ĐT:02573841941
mail:hacongkhanh@phuyen.gov.vn
Văn phòng Sở 0905129955
mail:vp.stp@phuyen.gov.vn
Chánh Văn phòng Sở: Hồ Tấn Nguyên Bình ĐT:0905129955
Thanh tra Sở Nội vụ:ĐT 0257.3842733: Phòng Cải cách hành chính: ĐT:0257.3842954
  • Bài dự thi phóng sự về cải cách hành chính của Sở Tư pháp
  • Tổng kết 10 năm thực hiện Luật PBGDPL
  • Tuyên truyền viên pháp luật năm 2022
  • Phú Yên Đấu giá 3 mỏ cát, thu về hơn 2 300 tỷ đồng, cao gấp 280 lần giá khởi điểm
  • Lễ Trao Giải "Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu pháp luật năm 2022"

Thống kê truy cập