Sở Tư Pháp tỉnh Phú Yên
Kế hoạch Hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính năm 2024

Đính kèm: Kế hoạch

KẾ HOẠCH

Hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính năm 2024

 

Thực hiện Kế hoạch số 14/KH-UBND ngày 16/01/2024 của UBND tỉnh về hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính năm 2024 trên địa bàn tỉnh Phú Yên, Sở Tư pháp xây dựng Kế hoạch như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Nâng cao trách nhiệm của công chức, viên chức trong công tác cải cách thủ tục hành chính (TTHC), kiểm soát TTHC và thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trên địa bàn tỉnh.

- Thực hiện công khai, minh bạch các thông tin về TTHC, tạo điều kiện cho cá nhân, tổ chức tiếp cận, tìm hiểu, thực hiện và giám sát việc thực hiện các TTHC.

- Thực hiện rà soát, đánh giá sự cần thiết, tính hợp pháp, hợp lý và hiệu quả của các quy định hành chính, TTHC để kiến nghị đơn giản hóa hoặc loại bỏ những TTHC rườm rà, không cần thiết; giảm chi phí, rút ngắn thời gian giải quyết, bảo đảm công khai, minh bạch và nâng cao trách nhiệm của cơ quan nhà nước.

- Đẩy mạnh công tác cải cách TTHC, nâng cao chỉ số PCI, PAPI của tỉnh, tạo sự hài lòng cho người dân trong giải quyết TTHC.

2. Yêu cầu

- Công chức, viên chức và người lao động triển khai thực hiện nghiêm túc, đầy đủ các văn bản về kiểm soát TTHC, cải cách TTHC và cơ chế một cửa, một cửa liên thông.

- Tăng cường sự phối hợp giữa các phòng, trung tâm trực thuộc Sở trong quá trình rà soát, công bố TTHC. Bảo đảm TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở được công bố, công khai kịp thời, đầy đủ và đúng quy trình.

- Tăng cường trách nhiệm của công chức trực tiếp giải quyết TTHC và trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan trong công tác kiểm soát TTHC.

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN

1. Công tác chỉ đạo, triển khai thực hiện

Nội dung: Xây dựng, ban hành và triển khai các Kế hoạch công tác kiểm soát TTHC.

Đơn vị chủ trì: Văn phòng Sở.

Đơn vị phối hợp: Các phòng, trung tâm trực thuộc Sở.

Thời gian thực hiện: Tháng 01/2024.

2. Triển khai quy định về cơ chế một cửa, một cửa liên thông

2.1. Đẩy mạnh giải quyết TTHC trên môi trường điện tử và số hóa kết quả giải quyết TTHC theo chỉ tiêu quy định.

Đơn vị chủ trì: Văn phòng Sở.

Đơn vị phối hợp: Các phòng, trung tâm trực thuộc Sở.

Thời gian thực hiện: Thường xuyên.

2.2. Tích hợp, kết nối các dịch vụ công theo yêu cầu của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và các bộ, ngành Trung ương.

Đơn vị chủ trì: Văn phòng Sở.

Đơn vị phối hợp: Các cơ quan, đơn vị liên quan.

Thời gian thực hiện: Theo yêu cầu.

3. Kiểm soát việc thực hiện công bố, công khai TTHC

3.1. Cập nhật kịp thời, đầy đủ Quyết định công bố TTHC của Bộ, ngành Trung ương để tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh ban hành quyết định công bố danh mục TTHC thực hiện trên địa bàn tỉnh.

Đơn vị chủ trì: Các phòng, trung tâm có TTHC công bố.

Đơn vị phối hợp: Các cơ quan, đơn vị liên quan.

Thời gian thực hiện: Thường xuyên.

3.2. Tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định công bố TTHC (đối với TTHC được giao quy định chi tiết hoặc quy định chi tiết trong VBQPPL).

Đơn vị chủ trì: Các phòng, trung tâm có TTHC được giao quy định chi tiết.

Đơn vị phối hợp: Các cơ quan, đơn vị liên quan.

Thời gian thực hiện: Thường xuyên.

3.3.  Xây dựng quy trình nội bộ, quy trình điện tử trong giải quyết TTHC.

Đơn vị chủ trì: Các phòng, trung tâm có TTHC thuộc phạm vi quản lý.

Đơn vị phối hợp: Văn phòng Sở.

Thời gian thực hiện: Thường xuyên

3.4. Tổ chức thẩm định các quy định về TTHC trong dự thảo văn bản quy phạm pháp luật.

Đơn vị chủ trì: Phòng Xây dựng, kiểm tra và Theo dõi thi hành pháp luật.

Đơn vị phối hợp: Các cơ quan, đơn vị liên quan.

Thời gian thực hiện: Thường xuyên.

3.5. Công khai TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC, Cổng dịch vụ công trực tuyến tỉnh và Trang thông tin điện tử của Sở.

Đơn vị chủ trì: Văn phòng Sở.

Đơn vị phối hợp: Các phòng, trung tâm thuộc Sở.

Thời gian thực hiện: Thường xuyên.

4. Kiểm soát việc thực hiện rà soát, đánh giá quy định TTHC, TTHC nội bộ

4.1. Xây dựng Kế hoạch rà soát các quy định, TTHC năm 2024.

Đơn vị thực hiện: Văn phòng Sở.

Đơn vị phối hợp: Các phòng, trung tâm trực thuộc Sở.

Thời gian thực hiện: Tháng 01/2024.

4.2. Xây dựng phương án đơn giản hóa TTHC.

Đơn vị thực hiện: Các phòng, trung tâm có TTHC rà soát.

Đơn vị phối hợp: Văn phòng Sở.

Thời gian thực hiện: Thường xuyên.

4.3. Báo cáo kết quả rà soát, đơn giản hóa TTHC năm 2024.

Đơn vị thực hiện: Văn phòng Sở.

Đơn vị phối hợp: Các phòng, trung tâm trực thuộc Sở.

Thời gian thực hiện: Quý II/2024.

4.4. Đề xuất các giải pháp, sáng kiến, mô hình hay trong cải cách TTHC.

Đơn vị thực hiện: Các phòng, trung tâm trực thuộc Sở.

Đơn vị phối hợp: Văn phòng Sở.

Thời gian thực hiện: Thường xuyên.

4.5. Tiếp tục rà soát, trình công bố TTHC nội bộ đang thực hiện tại cơ quan, đơn vị trong hệ thống cơ quan hành chính nhà nước giai đoạn 2022-2025

Đơn vị thực hiện: Các phòng, đơn vị thuộc Sở.

Đơn vị phối hợp: Văn phòng Sở.

Thời gian thực hiện: Thường xuyên.

4.6. Rà soát, trình phê duyệt phương án đơn giản hóa TTHC nội bộ trong hệ thống hành chính nhà nước.

Đơn vị thực hiện: Các phòng, đơn vị thuộc Sở.

Đơn vị phối hợp: Văn phòng Sở.

Thời gian thực hiện: Quý I/2024.

 

5. Kiểm tra, kiểm soát thủ tục hành chính

5.1. Tăng cường kiểm soát quá trình giải quyết TTHC; thường xuyên theo dõi, đôn đốc việc giải quyết TTHC theo đúng quy định, đảm bảo kỷ luật, kỷ cương nhà nước trong giải quyết TTHC. Thực hiện quy định tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích. Tăng cường hình thức cung cấp dịch vụ công trực tuyến.

Đơn vị chủ trì: Văn phòng Sở.

Đơn vị phối hợp: Các phòng, trung tâm trực thuộc Sở.

Thời gian thực hiện: Năm 2024.

5.2. Đánh giá việc giải quyết TTHC theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông.

Đơn vị thực hiện: Văn phòng Sở.

Đơn vị phối hợp: Các phòng, trung tâm trực thuộc Sở.

Thời gian thực hiện: Tháng, quý, năm.

6. Công tác tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính

Nội dung: Công khai về địa chỉ tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính. Tăng cường trách nhiệm giải trình trong quá trình giải quyết TTHC cho người dân, doanh nghiệp. Công khai thông tin về tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính trên Hệ thống phản ánh kiến nghị.

Đơn vị chủ trì: Văn phòng Sở.

Đơn vị phối hợp: Các phòng, trung tâm trực thuộc Sở.

Thời gian thực hiện: Thường xuyên.

7. Công tác truyền thông hỗ trợ hoạt động kiểm soát TTHC

Nội dung: Phát hành tờ gấp tuyên truyền về hoạt động và kết quả công tác kiểm soát TTHC; tuyên truyền, phổ biến các nội dung cải cách TTHC.

Đơn vị thực hiện: Văn phòng Sở.

Đơn vị phối hợp: Các phòng, trung tâm trực thuộc Sở.

Thời gian thực hiện: Thường xuyên.

8. Công tác báo cáo

Nội dung: Báo cáo tình hình, kết quả thực hiện công tác kiểm soát TTHC qua hệ thống báo cáo Chính phủ.

Đơn vị chủ trì: Văn phòng Sở.

Đơn vị phối hợp: Các phòng, trung tâm trực thuộc Sở.

Thời gian thực hiện: Định kỳ hoặc đột xuất theo yêu cầu.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Các phòng, trung tâm trực thuộc Sở tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc các nhiệm vụ được phân công tại Kế hoạch này.

2. Giao Văn phòng Sở làm đầu mối giúp lãnh đạo Sở theo dõi, đôn đốc, phối hợp với các phòng, trung tâm triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao, tổng hợp báo cáo Văn phòng UBND tỉnh theo quy định./.

Tiếp nhận phản ánh việc thực hiện Chỉ thị số 39-CT/TƯ ngày 15/12/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy

Giám đốc Sở: Hà Công Khánh
ĐT:02573841941
mail:hacongkhanh@phuyen.gov.vn
Văn phòng Sở 0905129955
mail:vp.stp@phuyen.gov.vn
Chánh Văn phòng Sở: Hồ Tấn Nguyên Bình ĐT:0905129955
Thanh tra Sở Nội vụ:ĐT 0257.3842733: Phòng Cải cách hành chính: ĐT:0257.3842954
<
  • Bài dự thi phóng sự về cải cách hành chính của Sở Tư pháp
  • Tổng kết 10 năm thực hiện Luật PBGDPL
  • Tuyên truyền viên pháp luật năm 2022
  • Phú Yên Đấu giá 3 mỏ cát, thu về hơn 2 300 tỷ đồng, cao gấp 280 lần giá khởi điểm
  • Lễ Trao Giải "Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu pháp luật năm 2022"

Thống kê truy cập