Sở Tư Pháp tỉnh Phú Yên
Hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính năm 2020


KẾ HOẠCH
Hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính năm 2020

Thực hiện Kế hoạch số 233/KH-UBND ngày 27/12/2019 của UBND tỉnh về hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính năm 2020 trên địa bàn tỉnh Phú Yên, Sở Tư pháp xây dựng Kế hoạch như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Nâng cao trách nhiệm của công chức, viên chức trong công tác kiểm soát thủ tục hành chính (TTHC) tại cơ quan.

- Thực hiện công khai, minh bạch các thông tin về TTHC, tạo điều kiện cho tổ chức, cá nhân tiếp cận, tìm hiểu, thực hiện và giám sát việc thực hiện các TTHC.

- Thực hiện rà soát, đánh giá sự cần thiết, tính hợp pháp, hợp lý và hiệu quả của các quy định hành chính, TTHC để kiến nghị đơn giản hóa hoặc loại bỏ những TTHC rườm rà, không cần thiết; rút ngắn thời gian giải quyết TTHC.

- Đẩy mạnh công tác cải cách TTHC; nâng cao chỉ số PCI, PAPI của tỉnh, tạo sự hài lòng cho người dân trong giải quyết TTHC.

2. Yêu cầu

- Tăng cường sự phối hợp giữa các phòng, trung tâm thuộc Sở trong quá trình rà soát, công bố TTHC. Bảo đảm TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở được công bố, công khai kịp thời, đầy đủ và đúng quy trình.

- Tăng cường trách nhiệm của công chức trực tiếp giải quyết TTHC và trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan trong công tác kiểm soát TTHC.

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN

1. Xây dựng văn bản triển khai thực hiện nhiệm vụ kiểm soát TTHC

- Nội dung: Xây dựng, ban hành và triển khai các Kế hoạch về hoạt động kiểm soát TTHC của Sở Tư pháp trong năm 2020.

- Đơn vị chủ trì: Văn phòng Sở.

- Đơn vị phối hợp: Các phòng, trung tâm thuộc Sở.

- Thời gian thực hiện: Tháng 01/2020.

2. Kiểm soát quy định TTHC trong dự thảo văn bản quy phạm pháp luật (VBQPPL) thuộc thẩm quyền ban hành của UBND tỉnh

- Nội dung: Đánh giá độc lập; tổ chức tham vấn ý kiến về các dự án, dự thảo VBQPPL có quy định TTHC (đối với các TTHC mang tính chất phức tạp). Thẩm định các quy định về TTHC trong dự thảo VBQPPL.

- Đơn vị chủ trì: Phòng Xây dựng, kiểm tra và Theo dõi thi hành pháp luật.

- Đơn vị phối hợp: Các cơ quan, đơn vị liên quan.

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên.

3. Công bố, công khai TTHC

- Cập nhật, thống kê và dự thảo Quyết định công bố của Chủ tịch UBND tỉnh đối với những TTHC ban hành mới; sửa đổi, bổ sung; thay thế; bãi bỏ. Xây dựng quy trình điện tử trong giải quyết TTHC.

Đơn vị chủ trì: Các phòng, trung tâm có TTHC thuộc lĩnh vực quản lý.

Đơn vị phối hợp: Văn phòng Sở.

Thời gian thực hiện: Thường xuyên.

- Công khai TTHC tại Trang thông tin điện tử của Sở. Nhập dữ liệu TTHC trên Cổng dịch vụ công của tỉnh.

Đơn vị chủ trì: Văn phòng Sở.

Đơn vị phối hợp: Các phòng, trung tâm thuộc Sở.

Thời gian thực hiện: Thường xuyên.

4. Công tác rà soát các quy định, TTHC

- Tổ chức thực hiện Kế hoạch rà soát, đơn giản hóa TTHC trọng tâm năm 2020 của tỉnh. Đề xuất các giải pháp, sáng kiến cải cách TTHC.

Đơn vị thực hiện: Phòng, trung tâm có TTHC thuộc lĩnh vực quản lý.

Đơn vị phối hợp: Văn phòng Sở.

Thời gian thực hiện: Quý III/2020.

- Báo cáo kết quả rà soát, đơn giản hóa TTHC năm 2020.

Đơn vị thực hiện: Văn phòng Sở.

Đơn vị phối hợp: Các phòng, trung tâm thuộc Sở.

Thời gian thực hiện: Quý III/2020.

5. Kiểm tra việc thực hiện TTHC

- Nội dung: Tăng cường kiểm soát quá trình giải quyết TTHC; thường xuyên theo dõi, đôn đốc việc giải quyết TTHC theo đúng quy định, đảm bảo kỷ luật, kỷ cương nhà nước trong giải quyết TTHC.

- Đơn vị chủ trì: Văn phòng Sở.

- Đơn vị phối hợp: Các phòng, trung tâm thuộc Sở.

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên.

6. Công tác tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị

- Nội dung: Công khai về địa chỉ tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính. Tăng cường trách nhiệm giải trình trong quá trình giải quyết TTHC cho người dân, doanh nghiệp.

- Đơn vị chủ trì: Văn phòng Sở.

- Đơn vị phối hợp: Các phòng, trung tâm thuộc Sở.

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên.

7. Công tác truyền thông hỗ trợ hoạt động kiểm soát TTHC

- Nội dung: Phát hành tờ gấp tuyên truyền về hoạt động và kết quả công tác kiểm soát TTHC; tuyên truyền, phổ biến các nội dung cải cách TTHC.

- Đơn vị thực hiện: Văn phòng Sở.

- Đơn vị phối hợp: Các phòng, trung tâm thuộc Sở.

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên.

8. Công tác báo cáo

- Nội dung: Báo cáo tình hình, kết quả thực hiện công tác kiểm soát TTHC theo quy định.

- Đơn vị chủ trì: Văn phòng Sở.

- Đơn vị phối hợp: Các phòng, trung tâm thuộc Sở.

- Thời gian thực hiện: Định kỳ hoặc theo yêu cầu.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Các phòng, trung tâm thuộc Sở tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc các nhiệm vụ được phân công tại Kế hoạch này.

2. Giao Văn phòng Sở làm đầu mối, giúp lãnh đạo Sở theo dõi, đôn đốc, phối hợp với các phòng, trung tâm triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao, tổng hợp báo cáo Văn phòng UBND tỉnh theo quy định./.

Tiếp nhận phản ánh việc thực hiện Chỉ thị số 39-CT/TƯ ngày 15/12/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy

Giám đốc Sở: Hà Công Khánh
ĐT:02573841941
mail:hacongkhanh@phuyen.gov.vn
Văn phòng Sở 0905129955
mail:vp.stp@phuyen.gov.vn
Chánh Văn phòng Sở: Hồ Tấn Nguyên Bình ĐT:0905129955
Thanh tra Sở Nội vụ:ĐT 0257.3842733: Phòng Cải cách hành chính: ĐT:0257.3842954
  • Bài dự thi phóng sự về cải cách hành chính của Sở Tư pháp
  • Tổng kết 10 năm thực hiện Luật PBGDPL
  • Tuyên truyền viên pháp luật năm 2022
  • Phú Yên Đấu giá 3 mỏ cát, thu về hơn 2 300 tỷ đồng, cao gấp 280 lần giá khởi điểm
  • Lễ Trao Giải "Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu pháp luật năm 2022"

Thống kê truy cập