Sở Tư Pháp tỉnh Phú Yên
Một số điểm mới nổi bật của Luật trợ giúp pháp lý năm 2017

Chuyên mục: Bổ trợ tư pháp | Đăng ngày: 15/10/2018

MỘT SỐ ĐIỂM MỚI NỔI BẬT CỦA LUẬT TRỢ GIÚP PHÁP LÝ NĂM 2017

_________

             Luật Trợ giúp pháp lý (TGPL) lần đầu tiên được Quốc hội ban hành vào năm 2006 và qua 10 năm triển khai đã đạt được những thành quả đáng kể trong việc cung cấp dịch vụ trợ giúp pháp lý miễn phí cho người nghèo, đối tượng chính sách và các đối tượng yếu thế. Tuy nhiên, đứng trước yêu cầu phát triển mới của đất nước, Luật TGPL năm 2017 ra đời đã đánh dấu mốc quan trọng trong việc hoàn thiện thể chế công tác TGPL nói riêng và triển khai Hiến pháp năm 2013 về quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân nói chung. Xin giới thiệu đến quý đọc giả một số điểm mới nổi bật của Luật Trợ giúp pháp lý năm 2017 như sau:

1. Luật TGPL số 11/2017/QH14 có hiệu lực thi hành từ ngày