Sở Tư Pháp tỉnh Phú Yên
Kế hoạch tuyên truyền năm 2023

Đính kèm: Kế hoạch

KẾ HOẠCH
Tuyên truyền công tác cải cách hành chính nhà nước năm 2023

 

Thực hiện Kế hoạch số 113/KH-UBND ngày 15/5/2023 của UBND tỉnh về thông tin, tuyên truyền công tác cải cách hành chính (CCHC) nhà nước trên địa bàn tỉnh Phú Yên năm 2023, Sở Tư pháp xây dựng Kế hoạch thực hiện như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Nâng cao nhận thức, trách nhiệm của người dân, tổ chức, doanh nghiệp, nhất là đội ngũ công chức, viên chức và người lao động trong công tác CCHC nhà nước.

- Tăng cường sự giám sát, phản biện của người dân, doanh nghiệp, các tổ chức xã hội đối với hoạt động của cơ quan hành chính và đội ngũ công chức, viên chức trong thực thi công vụ.

- Nâng cao kỷ luật, kỷ cương hành chính, văn hóa công vụ, văn minh công sở, quy tắc ứng xử của công chức, viên chức thực hiện có hiệu quả cơ chế một cửa, một cửa liên thông. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết TTHC; khuyến khích tổ chức, cá nhân thực hiện dịch vụ công trực tuyến và dịch vụ bưu chính công ích.

2. Yêu cầu

- Công tác tuyên truyền CCHC phải gắn với lộ trình thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ của Chương trình tổng thể CCHC nhà nước, Kế hoạch CCHC của tỉnh theo từng giai đoạn cụ thể.

- Thực hiện tuyên truyền sâu rộng, có hiệu quả, phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ của lĩnh vực, nhiệm vụ công tác nhằm đáp ứng kịp thời nhu cầu nắm bắt, tìm hiểu thông tin về CCHC của công chức, viên chức và các tổ chức, cá nhân trong việc giải quyết TTHC.

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN

1. Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; lồng ghép với tuyên truyền, triển khai các quy định về CCHC.

- Đơn vị chủ trì: Phòng Hành chính, bổ trợ tư pháp và Phổ biến, giáo dục pháp luật.

- Đơn vị phối hợp: Các cơ quan, đơn vị liên quan.

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên.

2. Theo dõi, hướng dẫn, hỗ trợ các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện việc rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật theo quy định; góp phần thực hiện tốt các giải pháp nâng cao Chỉ số cải thiện các quy định của pháp luật.

- Đơn vị chủ trì: Phòng Xây dựng, kiểm tra và Theo dõi thi hành pháp luật.

- Đơn vị phối hợp: Các cơ quan, đơn vị liên quan.

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên.

3. Thực hiện tốt công tác truyền thông về hoạt động kiểm soát TTHC và thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC.

- Đơn vị chủ trì: Văn phòng Sở.

- Đơn vị phối hợp: Phòng Hành chính, bổ trợ tư pháp và Phổ biến, giáo dục pháp luật.

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên.

4. Tuyên truyền cải cách tổ chức bộ máy, phổ biến đến công chức, viên chức, người lao động về tầm quan trọng trong công tác tinh giản biên chế; tuyên truyền, công khai công tác đào tạo, bồi dưỡng, luân chuyển, điều động, chính sách thu hút, đãi ngộ nguồn nhân lực chất lượng cao; kỷ cương, kỷ luật hành chính, tinh thần trách nhiệm, đạo đức công vụ, tinh thần nêu gương của người đứng đầu và ý thức trách nhiệm, thái độ của đội ngũ công chức, viên chức trong thi hành công vụ, nhiệm vụ.

- Đơn vị chủ trì: Văn phòng Sở.

- Đơn vị phối hợp: Các đơn vị trực thuộc Sở.

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên.

5. Tuyên truyền cải cách tài chính công, thực hiện dân chủ, công khai, minh bạch về tài sản công của cơ quan, đơn vị; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

- Đơn vị chủ trì: Văn phòng Sở.

- Đơn vị phối hợp: Các đơn vị trực thuộc Sở.

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên.

6. Tuyên truyền về xây dựng và phát triển Chính quyền điện tử, Chính quyền số, việc ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước, cung cấp dịch vụ công trực tuyến.

- Đơn vị chủ trì: Văn phòng Sở.

- Đơn vị phối hợp: Các đơn vị trực thuộc Sở.

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên.

7. Đưa vào thực hiện thí điểm các sáng kiến, giải pháp hiệu quả nhằm tuyên truyền, nâng cao hiệu quả công tác CCHC trên địa bàn tỉnh (04 sáng kiến, giải pháp được UBND tỉnh công nhận). Giới thiệu các điển hình tiên tiến về CCHC, biểu dương những tập thể, cá nhân thực hiện tốt công tác CCHC; phê bình những hiện tượng tiêu cực trì trệ, có hành vi gây khó khăn, phiền hà người dân, tổ chức.

- Đơn vị chủ trì: Văn phòng Sở.

- Đơn vị phối hợp: Các đơn vị trực thuộc Sở.

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên.

8. Công bố Chỉ số mức độ hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính (SIPAS) cùng với Chỉ số CCHC của các sở, ban, ngành tỉnh năm 2022 theo quyết định của UBND tỉnh. Qua đó, đề ra các giải pháp khắc phục những tồn tại, hạn chế trong công tác CCHC của cơ quan, đơn vị.

- Đơn vị chủ trì: Văn phòng Sở.

- Đơn vị phối hợp: Các đơn vị trực thuộc Sở.

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên.

9. Tuyên truyền, thông tin, hướng dẫn người dân, doanh nghiệp sử dụng dịch vụ công trực tuyến, thanh toán trực tuyến thủ tục hành chính và những tiện ích trong việc gửi hồ sơ, nhận trả kết quả thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích và dịch vụ công trực tuyến của cơ quan. Giới thiệu công khai các địa chỉ, điện thoại đường dây nóng tiếp nhận phản ánh, kiến nghị về thủ tục hành chính, quy định hành chính, tinh thần trách nhiệm, thái độ giao tiếp, ứng xử của cán bộ, công chức với công dân, tổ chức.

- Đơn vị chủ trì: Văn phòng Sở.

- Đơn vị phối hợp: Các đơn vị trực thuộc Sở.

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên.

III. HÌNH THỨC TUYÊN TRUYỀN

1. Thông qua các phương tiện thông tin đại chúng. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, ứng dụng công nghệ số trong công tác tuyên truyền CCHC.

2. Tuyên truyền trực tiếp thông qua các hội nghị, cuộc họp, giao ban đến đội ngũ công chức, viên chức, người lao động; thông qua sinh hoạt các tổ chức đảng, đoàn thể; thông qua đội ngũ cộng tác viên, người thân trong gia đình và các hình thức tuyên truyền khác phù hợp với đặc điểm, tình hình của cơ quan, đơn vị, địa phương; lồng ghép nội dung CCHC trong các hội nghị tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, v.v...

3. Tuyên truyền trực quan qua tài liệu, tờ rơi, sổ tay; bản tin và các ấn phẩm của cơ quan, đơn vị. Kịp thời cập nhật, công khai đầy đủ, rõ ràng, đúng quy định về TTHC, danh mục TTHC và quy trình nội bộ giải quyết TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan với nhiều hình thức khác nhau, tạo thuận lợi cho người dân, tổ chức tìm hiểu và thực hiện.

4. Cung cấp thông tin định kỳ và đột xuất theo quy định chi tiết về việc phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của cơ quan hành chính nhà nước.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Trưởng các phòng, trung tâm thuộc Sở tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc các nhiệm vụ tại Kế hoạch này gắn với các nhiệm vụ công tác chuyên môn.

2. Văn phòng Sở làm đầu mối, giúp lãnh đạo Sở theo dõi, đôn đốc, phối hợp với các đơn vị triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao, tổng hợp báo cáo theo quy định./.

Tiếp nhận phản ánh việc thực hiện Chỉ thị số 39-CT/TƯ ngày 15/12/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy

Giám đốc Sở: Hà Công Khánh
ĐT:02573841941
mail:hacongkhanh@phuyen.gov.vn
Văn phòng Sở 0905129955
mail:vp.stp@phuyen.gov.vn
Chánh Văn phòng Sở: Hồ Tấn Nguyên Bình ĐT:0905129955
Thanh tra Sở Nội vụ:ĐT 0257.3842733: Phòng Cải cách hành chính: ĐT:0257.3842954
<
  • Bài dự thi phóng sự về cải cách hành chính của Sở Tư pháp
  • Tổng kết 10 năm thực hiện Luật PBGDPL
  • Tuyên truyền viên pháp luật năm 2022
  • Phú Yên Đấu giá 3 mỏ cát, thu về hơn 2 300 tỷ đồng, cao gấp 280 lần giá khởi điểm
  • Lễ Trao Giải "Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu pháp luật năm 2022"

Thống kê truy cập