Sở Tư Pháp tỉnh Phú Yên
Kế hoạch Phát động Phong trào thi đua đẩy mạnh công tác cải cách hành chính Nhà nước tỉnh Phú Yên giai đoạn 2023-2025

Đính kèm: Kế hoạch số 70

KẾ HOẠCH
Phát động Phong trào thi đua đẩy mạnh công tác
cải cách hành chính Nhà nước tỉnh Phú Yên giai đoạn 2023-2025

 

 

Thực hiện Kế hoạch số 161/KH-UBND ngày 26/7/2023 của UBND tỉnh về việc phát động Phong trào thi đua đẩy mạnh công tác cải cách hành chính Nhà nước tỉnh Phú Yên giai đoạn 2023-2025, Sở Tư pháp ban hành Kế hoạch thực hiện như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Tạo khí thế thi đua sôi nổi, là động lực đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, thúc đẩy tinh thần thi đua đổi mới sáng tạo, nâng cao thứ hạng các chỉ số cải cách hành chính.

- Tuyên truyền cho công chức, viên chức và người lao động cơ quan về ý nghĩa và tầm quan trọng của cải cách hành chính trong thời kỳ đổi mới. Nâng cao ý thức, trách nhiệm, đạo đức công vụ của đội ngũ công chức, viên chức, nhất là người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện đạt hiệu quả cao các nhiệm vụ cải cách hành chính, hướng tới xây dựng nền hành chính trong sạch, vững mạnh, thông suốt, hiện đại, hiệu lực, hiệu quả, phục vụ ngày càng tốt hơn nhu cầu của tổ chức, người dân và doanh nghiệp.

- Kịp thời biểu dương, khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu xuất sắc trong thực hiện Phong trào. Phát hiện, nhân rộng những cách làm hay, mô hình mới hiệu quả.

2. Yêu cầu

- Phong trào thi đua được triển khai thực hiện thường xuyên gắn với công tác Tư pháp.

- Công tác đánh giá, xét thi đua, khen thưởng đảm bảo kịp thời, khách quan, đúng quy định; chú trọng khen thưởng những tập thể, cá nhân trực tiếp thực hiện công tác cải cách hành chính, phục vụ hành chính, có nhiều giải pháp, sáng kiến, sáng tạo trong công tác. Khen thưởng phải gắn với thi đua và kiểm điểm, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính và các chỉ số cải cách hành chính hằng năm của Sở Tư pháp.

II. ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG THI ĐUA, GIẢI PHÁP THỰC HIỆN

1. Đối tượng thi đua

- Tập thể: Sở Tư pháp; các phòng, trung tâm thuộc Sở.

- Cá nhân: Công chức, viên chức thuộc Sở.

2. Nội dung thi đua

2.1. Thực hiện đồng bộ đạt yêu cầu các nhiệm vụ cải cách hành chính theo Chương trình tổng thể cải cách hành chính của Chính phủ, Kế hoạch hằng năm và giai đoạn của UBND tỉnh.

2.2. Hoàn thành tốt Kế hoạch, chỉ đạo của UBND tỉnh về thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp để nâng cao Chỉ số cải cách hành chính (PAR Index), Chỉ số hiệu quả Quản trị và Hành chính công (PAPI), Chỉ số hài lòng của người dân đối với sự phục vụ của các cơ quan hành chính Nhà nước trong thực hiện thủ tục hành chính (SIPAS) trên địa bàn tỉnh năm 2023 và giai đoạn 2021-2025; thực hiện tốt các tiêu chí trong Bộ Chỉ số liên quan đến việc theo dõi đánh giá, xếp hạng Chỉ số cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh do Trung ương, tỉnh quy định.

2.3. Nâng cao nhận thức, trách nhiệm của công chức, viên chức và người lao động đối với công tác cải cách hành chính, nâng cao ý thức trách nhiệm, vai trò chỉ đạo trực tiếp của người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính; lấy sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp làm thước đo.

2.4. Thực hiện tốt công tác tuyên truyền thông tin đến tổ chức, cá nhân kịp thời, chính xác, hiệu quả; tuyên truyền các gương điển hình tiên tiến trong công tác cải cách hành chính gắn với nâng cao chất lượng quản trị và hành chính công; kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ, công vụ, kỷ luật, kỷ cương hành chính, văn hóa công sở, văn hóa giao tiếp với nhân dân của đội ngũ công chức, viên chức cơ quan.

2.5. Tích cực nghiên cứu, sáng tạo, đề xuất các mô hình sáng kiến, giải pháp, cách làm hay, hiệu quả trong thực hiện cải cách hành chính. Đặc biệt là các sáng kiến, giải pháp về ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác quản lý, điều hành giải quyết thủ tục hành chính ở các cơ quan hành chính Nhà nước, tạo sự chuyển biến có tính đột phá, mang lại hiệu quả thiết thực, nâng cao các chỉ số cải cách hành chính của tỉnh, sự hài lòng của tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính Nhà nước.

2.6. Thi đua hoàn thành nhiệm vụ chính trị được giao hằng năm bằng hoặc vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ về kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh và trật tự an toàn xã hội; thực hiện tốt cải cách hành chính nhằm tạo môi trường thông thoáng thu hút đầu tư, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, hỗ trợ doanh nghiệp phát triển trong bối cảnh hội nhập quốc tế với phương châm “Lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm để phục vụ”.

Không gây khó, phiền hà, sách nhiễu; không để tổ chức, người dân đi lại nhiều lần; không nhận quà, tiền bôi trơn; không để hồ sơ trễ hẹn; không làm trái trình tự, thủ tục trong giải quyết hồ sơ hành chính theo quy định pháp luật. Tiếp xúc tổ chức, cá nhân lịch sự, vui vẻ, thân thiện, cởi mở; tiếp nhận, thẩm định hồ sơ nhanh chóng; tận tình hướng dẫn chu đáo, dễ hiểu; tham mưu giải quyết kịp thời, đúng quy định pháp luật; trả hồ sơ đúng hoặc trước hạn.

3. Giải pháp thực hiện

- Thường xuyên tuyên truyền chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; các văn bản chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, của Tỉnh ủy, UBND tỉnh về đẩy mạnh cải cách hành chính.

- Nâng cao vai trò lãnh đạo của cấp ủy, chính quyền trong chỉ đạo, điều hành thực hiện cải cách hành chính, đảm bảo thống nhất, có trọng tâm, trọng điểm, quyết liệt, hiệu quả. Tiếp tục rà soát, tổ chức sắp xếp lại cơ cấu bên trong của cơ quan, đơn vị sự nghiệp đảm bảo tinh gọn, hiệu quả; bố trí đội ngũ công chức, viên chức phù hợp với trình độ, năng lực để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

- Tập trung cải thiện thứ hạng và các tiêu chí thành phần có điểm số thấp. Rà soát, nghiên cứu đơn giản hóa thủ tục hành chính theo đúng quy định; hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ không quá một lần trong suốt quá trình giải quyết thủ tục hành chính, phấn đấu rút ngắn thời gian giải quyết, trả kết quả trước hạn.

- Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, theo dõi, đánh giá quá trình triển khai thực hiện công tác cải cách hành chính.

III. TIÊU CHÍ THI ĐUA, HÌNH THỨC, TIÊU CHUẨN KHEN THƯỞNG

1. Tiêu chí thi đua

1.1. Đối với tập thể

- Xây dựng Kế hoạch phát động phong trào thi đua với các nội dung, mục tiêu, đối tượng thi đua cụ thể cho cơ quan, đơn vị.

- Thực hiện tốt công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tham mưu ban hành các văn bản, kế hoạch tổ chức triển khai các nhiệm vụ về công tác cải cách hành chính Nhà nước.

- Thực hiện công tác tuyên truyền cải cách hành chính Nhà nước với nhiều hình thức phù hợp, đa dạng, phong phú và đạt hiệu quả cao.

- Triển khai thực hiện hiệu quả, có chất lượng, đúng và vượt tiến độ các nhiệm vụ về công tác cải cách hành chính được giao tại các Kế hoạch cải cách hành chính của tỉnh.

- Thực hiện nghiêm việc công khai, minh bạch trong tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính, bảo đảm 100% thủ tục hành chính được công bố, công khai đầy đủ, đúng hạn và 100% các hồ sơ thủ tục hành chính tiếp nhận, giải quyết tại các cơ quan, đơn vị được theo dõi trạng thái xử lý trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh (dichvucong.phuyen.gov.vn). Đảm bảo thực hiện giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính đúng hạn thực chất trên 95%.

- Tổ chức tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả hồ sơ thủ tục hành chính theo đúng quy định tại Nghị định số 61/2018/NĐ-CP và Nghị định số 107/2021/NĐ-CP, kiên quyết loại bỏ ngay tình trạng tiêu cực, nhũng nhiễu, làm rõ trách nhiệm phối hợp giữa các đơn vị, địa phương, nhất là các thủ tục hành chính liên thông.

- Đạt thứ hạng cao hoặc có sự thay đổi vượt bậc về thứ hạng so với năm trước trong đánh giá, xếp hạng về Chỉ số cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh.

- Có sáng kiến, giải pháp mang lại hiệu quả trong triển khai công tác cải cách hành chính được UBND tỉnh công nhận và được nhân rộng, triển khai trên toàn tỉnh.

- Thực hiện chế độ thông tin báo cáo đầy đủ, đúng thời gian quy định.

1.2. Đối với cá nhân

- Hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao.

- Có sáng kiến, giải pháp mang lại hiệu quả trong triển khai công tác cải cách hành chính được UBND tỉnh công nhận và được nhân rộng, triển khai trên toàn tỉnh.

2. Hình thức khen thưởng

2.1. Khen thưởng hằng năm

Giám đốc Sở đánh giá kết quả thực hiện phong trào thi đua, xét tặng giấy khen đối với các tập thể, cá nhân thuộc quyền quản lý; xét đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen đối với các tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc, tiêu biểu trong thực hiện Phong trào thi đua cải cách hành chính.

2.2. Khen thưởng tổng kết giai đoạn 2023-2025

Tổng kết phong trào thi đua vào cuối năm 2025, xét khen thưởng đối với các tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc theo thẩm quyền; lựa chọn các tập thể, cá nhân tiêu biểu xuất sắc nhất đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen.

3. Tiêu chuẩn Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh

3.1. Đối với tập thể

- Đạt thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua, dẫn đầu trong thực hiện các nội dung, nhiệm vụ đẩy mạnh cải cách hành chính, được cơ quan, đơn vị xét chọn, đề nghị.

- Có sáng kiến, giải pháp, cách làm mới trong công tác cải cách hành chính, mang tính sáng tạo, phù hợp thực tế, được áp dụng trong thực tiễn quản lý, giải quyết công việc, tạo đột phá trong công tác cải cách hành chính của cơ quan, đơn vị và của tỉnh, có thể nhân rộng ra các cơ quan, đơn vị khác và được cơ quan, tổ chức có thẩm quyền công nhận.

- Có kết quả chấm điểm chỉ số cải cách hành chính hằng năm đạt từ 80 điểm trở lên.

3.2. Đối với cá nhân

- Đạt thành tích xuất sắc trong thực hiện tham mưu các nội dung, nhiệm vụ đẩy mạnh cải cách hành chính, được cơ quan, đơn vị xét chọn, đề xuất.

- Có sáng kiến, giải pháp trong công tác cải cách hành chính, thiết thực được áp dụng trong thực tế tại cơ quan, đơn vị, góp phần thực hiện có hiệu quả công tác cải cách hành chính được cơ quan, đơn vị đánh giá, công nhận và có thể nhân rộng ra các cơ quan, đơn vị khác.

4. Thủ tục, hồ sơ đề nghị khen thưởng: Thực hiện theo Kế hoạch số 161/KH-UBND ngày 26/7/2023 của UBND tỉnh về việc phát động Phong trào thi đua đẩy mạnh công tác cải cách hành chính Nhà nước tỉnh Phú Yên giai đoạn 2023-2025.

5. Thời gian đề nghị xét khen thưởng

5.1. Khen thưởng hằng năm

Trên cơ sở thành tích đạt được và kết quả xếp hạng chỉ số cải cách hành chính hằng năm, Giám đốc Sở xét tặng giấy khen đối với các tập thể, cá nhân theo thẩm quyền; xét, đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen đối với tập thể, cá nhân đủ tiêu chuẩn, điều kiện.

5.2. Khen thưởng tổng kết Phong trào thi đua giai đoạn 2023-2025

- Tổ chức tổng kết, xét khen thưởng đối với tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc theo thẩm quyền; lựa chọn các tập thể, cá nhân tiêu biểu xuất sắc nhất đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen.

6. Kinh phí khen thưởng

Giấy khen của Giám đốc Sở chi từ nguồn kinh phí của Sở Tư pháp theo quy định hiện hành.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Trưởng các phòng, trung tâm trực thuộc Sở

Tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc các nhiệm vụ tại Kế hoạch này. Chủ động tham mưu lãnh đạo Sở triển khai các nhiệm vụ được giao trên các lĩnh vực thuộc thẩm quyền quản lý, lấy kết quả thực hiện phong trào thi đua là nội dung quan trọng để đánh giá, xét thi đua khen thưởng hằng năm đối với tập thể, cá nhân; phối hợp chặt chẽ với Văn phòng Sở trong triển khai thực hiện.

2. Giao Văn phòng Sở

Làm đầu mối, giúp lãnh đạo Sở theo dõi, đôn đốc, phối hợp với các đơn vị triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao, tổng hợp báo cáo theo quy định./.

Tiếp nhận phản ánh việc thực hiện Chỉ thị số 39-CT/TƯ ngày 15/12/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy

Giám đốc Sở: Hà Công Khánh
ĐT:02573841941
mail:hacongkhanh@phuyen.gov.vn
Văn phòng Sở 0905129955
mail:vp.stp@phuyen.gov.vn
Chánh Văn phòng Sở: Hồ Tấn Nguyên Bình ĐT:0905129955
Thanh tra Sở Nội vụ:ĐT 0257.3842733: Phòng Cải cách hành chính: ĐT:0257.3842954
<
  • Bài dự thi phóng sự về cải cách hành chính của Sở Tư pháp
  • Tổng kết 10 năm thực hiện Luật PBGDPL
  • Tuyên truyền viên pháp luật năm 2022
  • Phú Yên Đấu giá 3 mỏ cát, thu về hơn 2 300 tỷ đồng, cao gấp 280 lần giá khởi điểm
  • Lễ Trao Giải "Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu pháp luật năm 2022"

Thống kê truy cập