Sở Tư Pháp tỉnh Phú Yên
Kế hoạch Khắc phục hạn chế trong công tác cải cách hành chính, tăng cường kỷ cương hành chính, nâng cao các chỉ số cải cách hành chính

Đính kèm: Kế hoạch số 19

KẾ HOẠCH
Khắc phục hạn chế trong công tác cải cách hành chính,
tăng cường kỷ cương hành chính, nâng cao các chỉ số cải cách

hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh

 

 

Thực hiện Kế hoạch số 153/KH-UBND ngày 07/7/2023 của UBND tỉnh về việc khắc phục hạn chế, yếu kém trong công tác cải cách hành chính, tăng cường kỷ luật kỷ cương hành chính, nâng cao các chỉ số cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, Sở Tư pháp ban hành Kế hoạch thực hiện như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ CCHC gắn với hoàn thành tốt các nhiệm vụ công tác chuyên môn của cơ quan, đơn vị.

- Khắc phục những hạn chế trong công tác CCHC trong năm 2022 và cải thiện kết quả thực hiện các chỉ số CCHC trong năm 2023 và những năm tiếp theo.

2. Yêu cầu

- Xác định cụ thể trách nhiệm của lãnh đạo Sở, lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Sở trong chỉ đạo, lãnh đạo thực hiện các nhiệm vụ CCHC, cải thiện và nâng cao các Chỉ số PAR Index, SIPAS, PCI.

- Công tác triển khai thực hiện gắn với các chỉ tiêu, nhiệm vụ thường xuyên của ngành Tư pháp.

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN

Căn cứ kết quả thực hiện nhiệm vụ và những hạn chế, yếu kém được chỉ ra tại các báo cáo chỉ số liên quan đến CCHC, đề nghị các đơn vị thuộc Sở tập trung triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao nhằm khắc phục những hạn chế, yếu kém trong công tác chỉ đạo thực hiện, cụ thể:

1. Các phòng, trung tâm trực thuộc Sở

1.1. Thực hiện nghiêm việc công khai, minh bạch trong tiếp nhận, giải quyết TTHC, bảo đảm 100% thủ tục hành chính được công bố, công khai đầy đủ, đúng hạn và 100% các hồ sơ thủ tục hành chính tiếp nhận, giải quyết được theo dõi trạng thái xử lý trên Hệ thống thông tin: dichvucong.phuyen.gov.vn. Đảm bảo thực hiện giải quyết hồ sơ TTHC đúng hạn thực chất trên 95%.

1.2. Tiếp tục rà soát, tham mưu Giám đốc Sở đẩy mạnh phân cấp, ủy quyền trong giải quyết TTHC thuộc lĩnh vực phụ trách.

1.3. Tổ chức tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả hồ sơ TTHC theo đúng quy định tại Nghị định số 61/2018/NĐ-CP và Nghị định số 107/2021/NĐ-CP của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 61/2018/NĐ-CP; loại bỏ tình trạng tiêu cực, nhũng nhiễu, làm rõ trách nhiệm phối hợp giữa các đơn vị, địa phương, nhất là các TTHC liên thông.

1.4. Thực hiện kịp thời, đúng quy định việc tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị về vướng mắc, bất cập trong thực hiện TTHC, tránh để trường hợp phản ánh, kiến nghị kéo dài, vượt cấp.

1.5. Thường xuyên kiểm tra công vụ, đặc biệt trong giải quyết TTHC cho cá nhân, tổ chức để kịp thời chấn chỉnh tác phong, lề lối, giờ giấc, kỷ luật, kỷ cương của đội ngũ công chức, viên chức thuộc thẩm quyền quản lý.

1.6. Xử lý nghiêm công chức, viên chức vi phạm, yếu kém trong thực thi công vụ; gắn kết quả thực hiện CCHC với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, thi đua, khen thưởng, quy hoạch, đề bạt cán bộ. Đối với cá nhân, tập thể có liên quan trong các lĩnh vực yếu kém chưa khắc phục được, trưởng các đơn vị có trách nhiệm rà soát, có hình thức xử lý hoặc đề xuất xử lý phù hợp.

2. Phòng Xây dựng, kiểm tra và Theo dõi thi hành pháp luật

- Tiếp tục theo dõi, đôn đốc triển khai thực hiện Công văn số 3081/UBND-NC ngày 28/6/2023 của UBND tỉnh về tăng cường tham mưu công tác cải cách thể chế theo kết quả đánh giá Chỉ số CCHC của tỉnh.

- Triển khai thực hiện có hiệu quả nội dung Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 345/QĐ-TTg ngày 05/4/2023 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác hỗ trợ hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp giai đoạn 2021-2030”, tạo môi trường pháp lý tốt nhất cho doanh nghiệp yên tâm đầu tư, sản xuất, kinh doanh ổn định trên địa bàn tỉnh.

3. Phòng Hành chính, bổ trợ tư pháp và Phổ biến, giáo dục pháp luật

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho doanh nghiệp nhằm nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật, tạo điều kiện để các doanh nghiệp được hưởng đầy đủ, kịp thời các chính sách ưu đãi của nhà nước và của tỉnh.

- Tiếp tục tham mưu củng cố vai trò của Đoàn Luật sư tỉnh. Phối hợp với các cơ quan liên quan: Hỗ trợ doanh nghiệp dùng luật để khởi kiện khi có tranh chấp; tư vấn để doanh nghiệp sử dụng và tiếp tục sử dụng dịch vụ tư vấn pháp luật, bảo vệ quyền lợi hợp pháp của doanh nghiệp; cơ quan Tòa án nâng cao kỹ năng hòa giải và thương lượng trong giải quyết tranh chấp giữa các doanh nghiệp.

- Tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với các hoạt động bổ trợ tư pháp và hành chính tư pháp; tập trung hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất; công tác chứng thực, công chứng, luật sư, tư vấn pháp luật, giám định tư pháp, cấp phiếu lý lịch tư pháp, quản tài viên,…nhằm đáp ứng kịp thời nhu cầu của doanh nghiệp và người dân.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Trưởng các phòng, trung tâm trực thuộc Sở

- Tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc các nhiệm vụ tại Kế hoạch này. Chủ động tham mưu lãnh đạo Sở triển khai các nhiệm vụ được giao trên các lĩnh vực thuộc thẩm quyền quản lý, tập trung đẩy mạnh CCHC; phối hợp chặt chẽ với Văn phòng Sở trong triển khai thực hiện.

- Triển khai thực hiện, hoàn thành các chỉ tiêu liên quan trong các lĩnh vực CCHC năm 2023 tại Phụ lục 1 và khắc phục những tiêu chí thành phần bị mất điểm thuộc chỉ số CCHC PAR Index năm 2022 tại Phụ lục 2 ban hành kèm theo Kế hoạch số 153/KH-UBND ngày 07/7/2023 của UBND tỉnh.

2. Giao Văn phòng Sở

Làm đầu mối, giúp lãnh đạo Sở theo dõi, đôn đốc, phối hợp với các đơn vị triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao, tổng hợp báo cáo theo quy định./.

Tiếp nhận phản ánh việc thực hiện Chỉ thị số 39-CT/TƯ ngày 15/12/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy

Giám đốc Sở: Hà Công Khánh
ĐT:02573841941
mail:hacongkhanh@phuyen.gov.vn
Văn phòng Sở 0905129955
mail:vp.stp@phuyen.gov.vn
Chánh Văn phòng Sở: Hồ Tấn Nguyên Bình ĐT:0905129955
Thanh tra Sở Nội vụ:ĐT 0257.3842733: Phòng Cải cách hành chính: ĐT:0257.3842954
<
  • Bài dự thi phóng sự về cải cách hành chính của Sở Tư pháp
  • Tổng kết 10 năm thực hiện Luật PBGDPL
  • Tuyên truyền viên pháp luật năm 2022
  • Phú Yên Đấu giá 3 mỏ cát, thu về hơn 2 300 tỷ đồng, cao gấp 280 lần giá khởi điểm
  • Lễ Trao Giải "Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu pháp luật năm 2022"

Thống kê truy cập