Sở Tư Pháp tỉnh Phú Yên
Cải cách hành chính nhà nước năm 2020


KẾ HOẠCH
Cải cách hành chính nhà nước năm 2020

Thực hiện Kế hoạch số 232/KH-UBND ngày 27/12/2019 của UBND tỉnh về cải cách hành chính nhà nước tỉnh Phú Yên năm 2020, Sở Tư pháp xây dựng Kế hoạch như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Tiếp tục triển khai đồng bộ, hiệu quả các nội dung của Chương trình tổng thể cải cách hành chính, Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2016-2020 của tỉnh; tăng cường công tác chỉ đạo, điều hành, quán triệt thực hiện theo phương châm hành động “Kỷ cương, liêm chính, hành động, sáng tạo, bức phá, hiệu quả”.

- Tập trung thực hiện hiệu quả các nội dung công tác cải cách hành chính năm 2020, góp phần cải cách, nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ công, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, cải thiện chỉ số PCI, PAPI, PAR INDEX của tỉnh.

2. Yêu cầu

- Tăng cường trách nhiệm của công chức, viên chức và người lao động và trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan trong công tác cải cách hành chính.

- Các nhiệm vụ thực hiện cải cách hành chính năm 2020 phải gắn với các chỉ tiêu, nhiệm vụ của ngành Tư pháp năm 2020.

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN

1. Cải cách thể chế

- Nội dung: Tham mưu UBND tỉnh trình Thường trực HĐND tỉnh ban hành Quyết định Danh mục Nghị quyết của HĐND tỉnh; trình Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Danh mục Quyết định của UBND tỉnh Quy định chi tiết Luật, Nghị quyết của Quốc hội, Pháp lệnh, Nghị quyết của Ủy ban thường vụ quốc hội, Lệnh, Quyết định của Chủ tịch nước.

Đơn vị chủ trì: Phòng Xây dựng, kiểm tra và theo dõi thi hành pháp luật.

Đơn vị phối hợp: Các cơ quan, đơn vị liên quan.

Thời gian thực hiện: Năm 2020.

- Nội dung: Tham mưu UBND tỉnh công bố Danh mục văn bản hết hiệu lực, ngưng hiệu lực.

Đơn vị chủ trì: Phòng Xây dựng, kiểm tra và theo dõi thi hành pháp luật.

Đơn vị phối hợp: Các cơ quan, đơn vị liên quan.

Thời gian thực hiện: Quý I/2020.

- Nội dung: Tham mưu UBND tỉnh ban hành kế hoạch kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa VBQPPL, theo dõi thi hành pháp luật và xử lý vi phạm hành chính của tỉnh năm 2020.

Đơn vị chủ trì: Phòng Xây dựng, kiểm tra và theo dõi thi hành pháp luật.

Đơn vị phối hợp: Các cơ quan, đơn vị liên quan.

Thời gian thực hiện: Quý I/2020.

- Nội dung: Thực hiện kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa VBQPPL. Tổ chức tập huấn, hướng dẫn, kiểm tra đôn đốc thực hiện.

Đơn vị chủ trì: Phòng Xây dựng, kiểm tra và theo dõi thi hành pháp luật.

Đơn vị phối hợp: Các cơ quan, đơn vị liên quan.

Thời gian thực hiện: Năm 2020.

2. Cải cách thủ tục hành chính

- Nội dung: Cập nhật, thống kê và dự thảo Quyết định công bố của Chủ tịch UBND tỉnh đối với những TTHC ban hành mới; sửa đổi, bổ sung; thay thế; bãi bỏ. Xây dựng quy trình điện tử trong giải quyết TTHC. Tổ chức thực hiện Kế hoạch rà soát, đơn giản hóa TTHC trọng tâm năm 2020 của tỉnh. Đề xuất các giải pháp, sáng kiến cải cách TTHC.

Đơn vị chủ trì: Phòng, trung tâm có TTHC thuộc lĩnh vực quản lý.

Đơn vị phối hợp: Văn phòng Sở.

Thời gian thực hiện: Năm 2020.

- Nội dung: Công khai TTHC tại Trang thông tin điện tử của cơ quan. Nhập dữ liệu TTHC trên Cổng dịch vụ công của tỉnh. Rà soát TTHC, kiến nghị cơ quan có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ các quy định TTHC không còn phù hợp.

Đơn vị chủ trì: Văn phòng Sở.

Đơn vị phối hợp: Các phòng, trung tâm thuộc Sở.

Thời gian thực hiện: Năm 2020.

  • Nội dung: Tổ chức kiểm tra cải cách hành chính nội bộ.

Đơn vị chủ trì: Văn phòng Sở.

Đơn vị phối hợp: Các phòng, trung tâm thuộc Sở.

Thời gian thực hiện: Quý IV/2020.

3. Cải cách tổ chức bộ máy

Nội dung: Tiếp tục kiện toàn, tổ chức bộ máy của Sở Tư pháp đảm bảo tinh gọn, hoạt động hiệu quả. Sử dụng biên chế hành chính, sự nghiệp được giao theo đúng quy định.

Đơn vị chủ trì: Văn phòng Sở.

Đơn vị phối hợp: Các phòng, trung tâm thuộc Sở.

Thời gian thực hiện: Năm 2020.

4. Xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ công chức, viên chức

- Nội dung: Xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức năm 2020.

Đơn vị chủ trì: Văn phòng Sở.

Đơn vị phối hợp: Các phòng, trung tâm thuộc Sở.

Thời gian thực hiện: Quý I/2020.

- Nội dung: Cử công chức, viên chức tham gia các lớp đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ lý luận chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ theo Kế hoạch. Thực hiện đúng các quy trình về tuyển dụng, sử dụng, đánh giá công chức, viên chức trên cơ sở kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao. Thực hiện việc luân chuyển công chức, viên chức theo quy định. Tổ chức kiểm tra, kịp thời xử lý nghiêm những công chức, viên chức và người lao động vi phạm nguyên tắc công vụ, giờ giấc làm việc và vi phạm những điều công chức, viên chức và người lao động không được làm trong quá trình thực thi nhiệm vụ.

Đơn vị chủ trì: Văn phòng Sở.

Đơn vị phối hợp: Các phòng, trung tâm thuộc Sở.

Thời gian thực hiện: Năm 2020.

5. Cải cách tài chính công

Nội dung: Triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị định số 130/2005/NĐ-CP ngày 17/10/2005 của Chính phủ quy định chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính; Nghị định số 117/2013/NĐ-CP ngày 07/10/2013 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 130/2005/NĐ-CP. Triển khai thực hiện tốt chính sách tiền lương theo quy định pháp luật; công khai, minh bạch sử dụng tài sản công.

Đơn vị chủ trì: Văn phòng Sở và đơn vị sự nghiệp thuộc Sở.

Thời gian thực hiện: Năm 2020.

6. Hiện đại hóa nền hành chính

Nội dung: Triển khai và thực hiện có hiệu quả việc ứng dụng công nghệ thông tin trong việc giải quyết công việc, trên các lĩnh vực quản lý, đăng ký hộ tịch, cấp phiếu lý lịch tư pháp, xây dựng, thẩm định VBQPPL, văn thư, lưu trữ,…; tiếp tục hoàn thiện Trang thông tin điện tử của Sở; cập nhật đầy đủ TTHC và dịch vụ mức độ 3, 4 trên Cổng dịch vụ công tỉnh. Đẩy mạnh cung cấp và giải quyết hồ sơ dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4. Tiếp tục duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008, 9001:2015 tại cơ quan.

Đơn vị chủ trì: Văn phòng Sở.

Đơn vị phối hợp: Các phòng, trung tâm thuộc Sở.

Thời gian thực hiện: Năm 2020.

7. Tuyên truyền cải cách hành chính

- Nội dung: Cập nhật, đăng tải các TTHC; tuyên truyền, phổ biến, lồng ghép nội dung cải cách hành chính.

- Đơn vị thực hiện: Văn phòng Sở.

- Đơn vị phối hợp: Phòng Phổ biến, giáo dục pháp luật.

- Thời gian thực hiện: Năm 2020.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Các phòng, trung tâm thuộc Sở tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc các nhiệm vụ được phân công tại Kế hoạch này.

2. Giao Văn phòng Sở làm đầu mối, giúp lãnh đạo Sở theo dõi, đôn đốc, phối hợp với các phòng, trung tâm triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao, tổng hợp báo cáo UBND tỉnh theo quy định./.

Tiếp nhận phản ánh việc thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TƯ ngày 03/06/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy

,
Giám đốc Sở, Hà Công Khánh
ĐT: 0905158054
mail:hacongkhanh@phuyen.gov.vn
Văn phòng Sở 02573 841 941
mail:vp.stp@phuyen.gov.vn
Chánh Văn phòng Sở: Hồ Tấn Nguyên Bình ĐT:0905129955
Thanh tra Sở Nội vụn:ĐT 0257.3842733: Phòng Cải cách hành chính: ĐT:0257.3842954
  • Video tiếng Kinh“Làm gì để được Nhà nước bồi thường khi bị thiệt hại do người thi hành công vụ gây ra”
  • Video tiếng Thái“Làm gì để được Nhà nước bồi thường khi bị thiệt hại do người thi hành công vụ gây ra”
  • Video tiếng Tày“Làm gì để được Nhà nước bồi thường khi bị thiệt hại do người thi hành công vụ gây ra”
  • Video “Làm gì để được Nhà nước bồi thường khi bị thiệt hại do người thi hành công vụ gây ra”
  • Hướng dẫn đăng ký thủ tục Lý lich tư pháp trực tuyến trên Cổng dịch vụ công tỉnh Phú Yên và Cổng dịch vụ công quốc gia

Thống kê truy cập