Sở Tư Pháp tỉnh Phú Yên

 

BAN LÃNH ĐẠO SỞ TƯ PHÁP

GIÁM ĐỐC

Ông: Hà Công Khánh

Điện thoại: 0905158054

mail: hacongkhanh@phuyen.gov.vn

 

PHÓ GIÁM ĐỐC

                                                                                

                                                                     1.  Bà: Phan Thị Hoa                    2. Bà: Đào Thị Mỹ Dung                                                    

                                                                Điện thoại: 0983115526                          Điện thoại: 0379418919       

                                                mail: phanthihoa@phuyen.gov.vn                    mail: daothimydung@phuyen.gov.vn

 

Phân Công nhiệm vụ cụ thể

1. Đồng chí Hà Công Khánh, Giám đốc Sở Tư pháp

- Lãnh đạo, quản lý chung mọi hoạt động của Sở Tư pháp theo chức năng, nhiệm vụ được UBND tỉnh giao; chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh và trước pháp luật về toàn bộ hoạt động của Sở Tư pháp.

- Trực tiếp phụ trách lĩnh vực công tác: Tổ chức cán bộ, bộ máy, biên chế xây dựng ngành; thi đua, khen thưởng, kỷ luật; tài chính; đào tạo, bồi dưỡng; công tác văn phòng; công tác xây dựng, kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật; công tác quản lý nhà nước về công chứng; công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật.

- Thực hiện nhiệm vụ người phát ngôn của Sở và cung cấp thông tin cho báo chí theo quy định.

- Làm phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh; Chủ tịch Hội đồng phối hợp liên ngành về trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng.

- Trực tiếp phụ trách Văn phòng Sở.

- Thực hiện nhiệm vụ và tham gia thành viên hội đồng, các ban chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh thành lập thuộc các lĩnh vực phụ trách.

- Theo dõi, chỉ đạo công tác tư pháp thành phố Tuy Hòa, huyện Phú Hòa và Sơn Hòa.

2. Đồng chí Phan Thị Hoa, Phó Giám đốc Sở Tư pháp

- Giúp Giám đốc Sở phụ trách một số lĩnh vực, nhiệm vụ công tác sau: Công tác hộ tịch; quốc tịch; chứng thực; nuôi con nuôi; bồi thường nhà nước; đăng ký biện pháp bảo đảm; lý lịch tư pháp; quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật; trợ giúp pháp lý.

- Được Giám đốc Sở ủy quyền điều hành giải quyết các công việc của cơ quan khi Giám đốc đi vắng.

- Trực tiếp phụ trách Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh.

- Thực hiện nhiệm vụ và tham gia thành viên hội đồng, các ban chỉ đạo, tổ công tác của Tỉnh ủy, UBND tỉnh thành lập thuộc các lĩnh vực phụ trách.

- Theo dõi, chỉ đạo công tác tư pháp các huyện Tây Hòa, Sông Hinh và thị xã Đông Hòa.

- Tham gia các cuộc họp và các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Giám đốc Sở.

3. Đồng chí Đào Thị Mỹ Dung, Phó Giám đốc Sở Tư pháp

- Giúp Giám đốc Sở phụ trách một số lĩnh vực, nhiệm vụ công tác sau: Công tác thanh tra hành chính, thanh tra chuyên ngành; tiếp công dân; giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng; công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp; công tác pháp chế; công tác quản lý nhà nước về luật sư; tư vấn pháp luật; công tác giám định tư pháp; công tác thi hành án dân sự; thừa phát lại; công tác quản tài viên và hành nghề quản lý, thanh lý tài sản; trọng tài thương mại, hòa giải thương mại; công tác đấu giá tài sản.

- Trực tiếp phụ trách các đơn vị: Thanh tra Sở; Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản.

- Thực hiện nhiệm vụ và tham gia thành viên hội đồng, các ban chỉ đạo, tổ giúp việc của Tỉnh ủy, UBND tỉnh thành lập thuộc các lĩnh vực phụ trách.

- Theo dõi, chỉ đạo công tác tư pháp các huyện Tuy An, Đồng Xuân và thị xã Sông Cầu.

           - Tham gia các cuộc họp và các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Giám đốc.

 

(Trích theo Quyết định số 39/QĐ-STP ngày 11/5/2022 Về việc phân công nhiệm vụ Giám đốc, Phó Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Phú Yên)

                                       

Tiếp nhận phản ánh việc thực hiện Chỉ thị số 39-CT/TƯ ngày 15/12/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy

Giám đốc Sở: Hà Công Khánh
ĐT:02573841941
mail:hacongkhanh@phuyen.gov.vn
Văn phòng Sở 0905129955
mail:vp.stp@phuyen.gov.vn
Chánh Văn phòng Sở: Hồ Tấn Nguyên Bình ĐT:0905129955
Thanh tra Sở Nội vụ:ĐT 0257.3842733: Phòng Cải cách hành chính: ĐT:0257.3842954
  • Bài dự thi phóng sự về cải cách hành chính của Sở Tư pháp
  • Tổng kết 10 năm thực hiện Luật PBGDPL
  • Tuyên truyền viên pháp luật năm 2022
  • Phú Yên Đấu giá 3 mỏ cát, thu về hơn 2 300 tỷ đồng, cao gấp 280 lần giá khởi điểm
  • Lễ Trao Giải "Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu pháp luật năm 2022"

Thống kê truy cập