Sở Tư Pháp tỉnh Phú Yên
Thông báo niêm yết việc đấu giá tài sản: Đấu giá Quản lý, khai thác mặt bằng phía Bắc Công viên Thanh Thiếu Niên (gần khu vực nhạc nước) và mặt bằng Công viên Diên Hồng phía đông đường Lê T

Đính kèm: Thông báo số 112

THÔNG BÁO NIÊM YẾT VIỆC ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

Đấu giá Quản lý, khai thác mặt bằng phía Bắc Công viên Thanh Thiếu Niên

(gần khu vực nhạc nước) và mặt bằng Công viên Diên Hồng phía đông đường Lê Trung Kiên.

 

Căn cứ Điều 35, Luật Đấu giá tài sản năm 2016.

Căn cứ Thông tư số 48/2017/TT-BTC ngày 15/5/2017 của Bộ Tài chính quy định chế độ tài chính trong hoạt động đấu giá tài sản.

Căn cứ Quyết định số 155/QĐ-UBND ngày 15/01/2024 của UBND thành phố Tuy Hòa, về việc Phê duyệt Phương án Quản lý, khai thác mặt bằng Quảng trường 1 tháng 4 phía Đông đường Độc Lập, mặt bằng phía Bắc công viên Thanh Thiếu Niên (gần khu vực nhạc nước) và mặt bằng công viên Diên Hồng phía Đông đường Lê Trung Kiên (kèm theo Phương án số 10/PA-DVCI ngày 08/01/2024 của Trung tâm Cung ứng dịch vụ công ích thành phố Tuy Hòa, về việc Quản lý, khai thác mặt bằng Quảng trường 1 tháng 4 phía Đông đường Độc Lập, mặt bằng phía Bắc công viên Thanh Thiếu Niên (gần khu vực nhạc nước) và mặt bằng công viên Diên Hồng phía Đông đường Lê Trung Kiên).

Căn cứ Hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản số 05/2024/HĐDVĐGTS ngày       19/01/2024 (kèm theo phụ lục hợp đồng số 18/05/2024/PLHĐ ngày 08/3/2024) giữa Trung tâm Cung ứng Dịch vụ công ích thành phố Tuy Hòa và Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản Phú Yên.

Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài Phú Yên thông báo niêm yết việc đấu giá tài sản như sau:

1. Tên, địa chỉ của tổ chức đấu giá tài sản: TRUNG TÂM DỊCH VỤ ĐẤU GIÁ TÀI SẢN PHÚ YÊN.

Địa chỉ: Số 68 Lê Duẩn, phường 7, thành phố Tuy Hoà, tỉnh Phú Yên.

2. Tên, địa chỉ của người có tài sản đấu giá: TRUNG TÂM CUNG ỨNG DỊCH VỤ CÔNG ÍCH THÀNH PHỐ TUY HÒA.

Địa chỉ: số 112 Lê Trung Kiên, phường 1, thành phố Tuy Hòa, Phú Yên.

3. Tên tài sản đấu giá: Đấu giá Quản lý, khai thác mặt bằng phía Bắc Công viên Thanh Thiếu Niên (gần khu vực nhạc nước) và mặt bằng Công viên Diên Hồng phía đông đường Lê Trung Kiên.

- Địa điểm các mặt bằng:

+ Phía Bắc Công viên thanh thiếu niên: Phường 5, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên.

+ Công viên Diên Hồng (phía Đông đường Lê Trung Kiên): Phường 1, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên.

       - Chi tiết từng mặt bằng như sau:

TT

Tài sản đấu giá

Diện tích (m2)

GIÁ KHỞI ĐIỂM

Tiền đặt trước

Tiền hồ sơ tham gia đấu giá

Đơn giá (01m2/ năm)

Thành tiền (01 năm)

1

Phía Bắc Công viên Thanh Thiếu Niên (gần khu vực nhạc nước)

1.400

105.280

147.392.000

29.478.400

200.000

2

Công viên Diên Hồng (phía Đông đường Lê Trung Kiên)

1.750

140.349

245.610.750

49.122.150

200.000

 

TỔNG CỘNG

3.150

 

393.002.750

78.600.550

400.000

         - Mục đích: Quản lý, khai thác kinh doanh dịch vụ cho thuê trò chơi xe điện trẻ em, patin.

* Lưu ý: Vận chuyển xe điện trẻ em đến khai thác dịch vụ hết thời gian vận chuyển xe về (không tập kết, để lại xe điện trẻ em qua đêm tại vị trí khai thác kinh doanh). Thời gian hoạt động kinh doanh: Từ 14 giờ 00 phút đến 22 giờ 00 phút hàng ngày.

- Hình thức: Nhà nước cho thuê kết cấu hạ tầng mặt bằng để Quản lý, kinh doanh khai thác dịch vụ thông qua đấu giá.

         - Thời hạn cho thuê: 03 năm (kể từ ngày ký hợp đồng).

          * Lưu ý: Khi Chính phủ ban hành Nghị định quy định việc quản lý, sử dụng khai thác đối với loại tài sản kết cấu hạ tầng thiết chế văn hoá thì thực hiện theo quy định.

4. Thời gian, địa điểm xem tài sản và tham khảo hồ sơ đấu giá

a) Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá: Từ ngày 11/3/2024 đến ngày 02/4/2024 tại địa điểm tọa lạc các mặt bằng cho thuê như sau:

- Công viên Thanh Thiếu niên: Phía Bắc Công viên Thanh Thiếu niên (gần khu vực nhạc nước) Phường 5, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên.

- Công viên Diên Hồng: Phía Đông đường Lê Trung Kiên, Phường 1, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên.

- Người tham gia đấu giá tài sản liên hệ với Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản Phú Yên để được hướng dẫn xem tài sản đấu giá.

- Người tham gia đấu giá không xem tài sản đấu giá thì phải chịu hoàn toàn trách nhiệm về các vấn đề liên quan đến tài sản đấu giá.

b) Thời gian, địa điểm tham khảo hồ sơ đấu giá (trong giờ hành chính): Từ ngày 11/3/2024 đến ngày 02/4/2024 tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản Phú Yên.

5. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá

a) Thời gian bán hồ sơ tham gia đấu giá (trong giờ hành chính): Từ ngày 11/3/2024 đến 17 giờ 00, ngày 02/4/2024.

b) Địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản Phú Yên (Số 68 Lê Duẩn, phường 7, thành phố Tuy Hòa, Phú Yên).

6. Tổng Giá khởi điểm của tài sản đấu giá: 393.002.750 đồng/01năm (Ba trăm chín mươi ba triệu không trăm lẻ hai nghìn bảy trăm năm mươi đồng).

7. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá và tiền đặt trước

a) Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: Theo bảng kê chi tiết tại Mục 3 của Thông báo này.

b) Tiền đặt trước: Theo bảng kê chi tiết tại Mục 3 của Thông báo này.

­c) Thời gian nộp tiền đặt trước: Trong thời hạn 03 ngày làm việc trước ngày mở cuộc đấu giá.

d) Hình thức nộp tiền đặt trước: Nộp tiền vào một trong các tài khoản của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản Phú Yên.

- Tài khoản 1: 0751.0000.33579 tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Phú Yên (Vietcombank Phú Yên).

- Tài khoản 2: 5900312584 tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Phú Yên (BIDV Phú Yên).

Trường hợp trúng đấu giá thì khoản tiền đặt trước và tiền lãi (nếu có) được chuyển thành tiền cọc để bảo đảm thực hiện giao kết hoặc thực hiện hợp đồng mua bán tài sản đấu giá.

Trường hợp không trúng đấu giá, Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản trả lại tiền đặt trước và tiền lãi (nếu có) trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc cuộc đấu giá hoặc trong thời hạn khác do các bên thỏa thuận, trừ trường hợp quy định tại khoản 6 Điều 39 Luật Đấu giá tài sản năm 2016.

8. Thời gian, địa điểm tiếp nhận hồ sơ tham giá đấu giá, phiếu trả giá, đối tượng, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá

 a) Thời gian, địa điểm tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá (trong giờ hành chính): Từ ngày 11/3/2024 đến 17 giờ 00, ngày 02/4/2024 tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản Phú Yên.

 * Chốt hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá và niêm phong thùng phiếu đấu giá: Vào lúc 17 giờ 00, ngày 02/4/2024 tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản Phú Yên.

 b) Đối tượng được tham gia đấu giá: Các Doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân.

          * Ghi chú: Không tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá đối với các tổ chức, cá nhân còn nợ tiền chưa thanh toán cho Trung tâm Cung ứng dịch vụ công ích cho thuê mặt bằng kinh doanh, khai thác dịch vụ.

    c) Đối tượng không được tham gia đấu giá: là các đối tượng thuộc trường hợp quy định tại khoản 4 Điều 38 của Luật đấu giá năm 2016.

 d) Điều kiện khi đăng ký tham gia đấu giá: Nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá, đáp ứng các điều kiện sau:

- Có văn bản đề nghị tham gia đấu giá (theo mẫu do TTDVĐGTS phát hành).

- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (đối với doanh nghiệp, tổ chức).

   - Căn cước công dân/Chứng minh nhân dân của cá nhân hoặc người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp, tổ chức tham gia đấu giá.

- Chứng từ nộp tiền đặt trước.

   - Phiếu trả giá bỏ vào phong bì niêm phong (theo mẫu do TTDVĐGTS phát hành).

- Người tham gia đấu giá tự niêm phong và ký tại các mép của phong bì đựng phiếu trả giá.

- Người tham gia đấu giá có thể ủy quyền bằng văn bản cho người khác thay mặt mình tham gia buổi công bố giá (văn bản uỷ quyền phải được xác nhận hoặc công chứng, chứng thực của cơ quan có thẩm quyền theo quy định pháp luật).

 9. Thời gian, địa điểm tổ chức công bố giá

 a) Thời gian tổ chức công bố giá: Vào lúc 14 giờ 00, ngày 05/4/2024.

 b) Địa điểm tổ chức công bố giá: Tại Hội trường Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản Phú Yên (Số 68 Lê Duẩn, phường 7, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên).

10. Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá, bước giá.

a) Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp. 

b) Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên.

c) Bước giá: Từ 0,1% đến 10% của giá khởi điểm (áp dụng trong trường hợp có từ 02 phiếu giá trả cao nhất bằng nhau trở lên phải tiếp tục đấu giá bằng lời nói hoặc bỏ phiếu kín tại cuộc đấu giá).

 

Tiếp nhận phản ánh việc thực hiện Chỉ thị số 39-CT/TƯ ngày 15/12/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy

Giám đốc Sở: Hà Công Khánh
ĐT:02573841941
mail:hacongkhanh@phuyen.gov.vn
Văn phòng Sở 0905129955
mail:vp.stp@phuyen.gov.vn
Chánh Văn phòng Sở: Hồ Tấn Nguyên Bình ĐT:0905129955
Thanh tra Sở Nội vụ:ĐT 0257.3842733: Phòng Cải cách hành chính: ĐT:0257.3842954
  • Bài dự thi phóng sự về cải cách hành chính của Sở Tư pháp
  • Tổng kết 10 năm thực hiện Luật PBGDPL
  • Tuyên truyền viên pháp luật năm 2022
  • Phú Yên Đấu giá 3 mỏ cát, thu về hơn 2 300 tỷ đồng, cao gấp 280 lần giá khởi điểm
  • Lễ Trao Giải "Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu pháp luật năm 2022"

Thống kê truy cập