Sở Tư Pháp tỉnh Phú Yên
Thông báo niêm yết việc đấu giá tài sản: Quyền khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường (03 mỏ đất, 02 mỏ đá, 01 mỏ cát) trên địa bàn tỉnh Phú Yên

Đính kèm: thông báo số 02

THÔNG BÁO NIÊM YẾT VIỆC ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

Quyền khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường

(03 mỏ đất, 02 mỏ đá, 01 mỏ cát) trên địa bàn tỉnh Phú Yên.

 

 

Căn cứ Điều 34 Luật Đấu giá tài sản năm 2016.

Căn cứ Nghị định số 62/2017/NĐ-CP ngày 16/5/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu giá tài sản và các văn bản pháp luật khác có liên quan về đấu giá tài sản.

Căn cứ Quyết định số 730/QĐ-UBND ngày 15/6/2023 của UBND tỉnh Phú Yên về việc phê duyệt Phương án đấu giá quyền khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường (04 mỏ đất, 07 mỏ đá, 08 mỏ cát) trên địa bàn tỉnh Phú Yên (kèm theo phương án).

Căn cứ Quyết định số 910/QĐ-UBND ngày 17/7/2023 của UBND tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung nội dung Quyết định số 570/QĐ-UBND ngày 11/5/2023 và Quyết định số 730/QĐ-UBND ngày 15/6/2023 của UBND tỉnh Phú Yên.

 Căn cứ Quyết định số 731/QĐ-UBND ngày 15/6/2023 của UBND tỉnh về việc phê duyệt giá khởi điểm (tạm tính), tiền đặt trước và bước giá đấu giá quyền khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường (04 mỏ đất, 07 mỏ đá, 08 mỏ cát) trên địa bàn tỉnh Phú Yên.

Căn cứ Hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản số 26/2023/HĐDVĐGTS ngày 25/7/2023 (Kèm theo Phụ lục hợp đồng số 48/26/2023/PLHĐ ngày 15/9/2023 và số       /26/2023/PLHĐ ngày 02/01/2024) giữa Sở Tài Nguyên và Môi trường và Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản về việc đấu giá quyền khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường (04 mỏ đất, 07 mỏ đá, 08 mỏ cát) trên địa bàn tỉnh Phú Yên.

 

Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản Phú Yên ban hành Quy chế cuộc đấu giá với những nội dung như sau:

Điều 1. Niêm yết việc đấu giá tài sản   

1. Tên, địa chỉ của tổ chức đấu giá tài sản: TRUNG TÂM DỊCH VỤ ĐẤU GIÁ TÀI SẢN PHÚ YÊN

Địa chỉ: Số 68 Lê Duẩn, phường 7, thành phố Tuy Hoà, tỉnh Phú Yên.

2. Tên, địa chỉ của người có tài sản đấu giá: SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG TỈNH PHÚ YÊN

Địa chỉ: Số 62A Lê Duẩn, phường 7, thành phố Tuy Hòa, Phú Yên.

 

3. Tên tài sản đấu giá: Đấu giá quyền khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường (03 mỏ đất, 02 mỏ đá, 01 mỏ cát) trên địa bàn tỉnh Phú Yên.

- Loại khoáng sản: Đất san lấp, đá làm VLXD thông thường, cát xây dựng.

- Thăm dò, đánh giá trữ lượng: Mỏ chưa thăm dò, đánh giá trữ lượng.

- Điều kiện khai thác:

+ Đối với mỏ đá VLXD thông thường: Sử dụng phương pháp khai thác lộ thiên, có sử dụng vật liệu nổ công nghiệp.

+ Đối với đất san lấp, mỏ cát xây dựng: Sử dụng phương pháp khai thác lộ thiên, chỉ sử dụng các phương tiện xe cơ giới để bốc xúc trực tiếp lên phương tiện vận chuyển đến nơi tiêu thụ hoặc đến bãi tập kết (nếu có). Đối với mỏ cát xây dựng chỉ khai thác từ tháng 01 đến hết tháng 10 hàng năm (không khai thác vào các tháng mùa mưa, lũ).

- Phương thức tham khảo thông tin, tài liệu có liên quan: Thu thập các thông tin từ thực tế và tham khảo tài liệu tại Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Xây dựng (nếu có nhu cầu).

- Giải phóng mặt bằng khu vực mỏ đấu giá: Hiện trạng sử dụng đất tại các mỏ đưa ra đấu giá quyền khai thác khoáng sản đều có tài sản gắn liền với đất (cây keo, bạch đàn, mía, cây ăn quả, hoa màu…); hầu hết diện tích đất đã được giao cho hộ gia đình, cá nhân sử dụng. Do vậy, tổ chức, cá nhân trúng đấu giá quyền khai thác khoáng sản phải thực hiện giải phóng mặt bằng trước khi thuê đất để hoạt động khai thác khoáng sản; đối với các điểm mỏ đất san lấp, mỏ đá VLXD thông thường có rừng trồng thuộc quy hoạch lâm nghiệp (rừng sản xuất) khi thực hiện dự án khai thác khoáng sản, Nhà đầu tư phải thực hiện thủ tục trồng rừng thay thế và chuyển mục đích sử dụng rừng theo quy định hiện hành.

- Bảng kê các mỏ khoáng sản đấu giá:

TT

Tên mỏ khoáng sản  đấu giá

Diện tích mỏ (ha)

Giá khởi điểm đấu giá (%)

Giá khởi điểm tạm tính (làm tròn, đồng)

Tiền đặt trước

(đồng)

Tiền hồ sơ tham gia đấu giá (đồng)

Bước giá (%)

1

Mỏ đất san lấp Hóc Cua, Nam Bình 1 (Bàn Nhan Nam), phường Hòa Xuân Tây, thị xã Đông Hòa

20

3

3.970.620.000

595.593.000

500.000

0,2

2

Mỏ đất san lấp thôn Nguyên Trang, xã Sơn Nguyên, huyện Sơn Hòa

8,2

3

1.880.820.000

282.123.000

500.000

0,2

3

Mỏ đất san lấp thôn Đồng Môn, xã An Hòa Hải, huyện Tuy An

11,24

3

2.977.965.000

446.694.750

500.000

0,2

4

Mỏ đá vật liệu xây dựng thông thường xã Hòa Định Tây, huyện Phú Hòa

18

3

8.960.625.000

1.344.093.750

500.000

0,2

5

Mỏ đá vật liệu xây dựng thông thường (đá chẻ) thôn Lãnh Trường, xã Xuân Lãnh, huyện Đồng Xuân

15,03

3

777.600.000

116.640.000

500.000

0,2

6

Mỏ cát xây dựng Khu phố Tây Hòa, thị trấn Củng Sơn, huyện Sơn Hòa

4,5

5

1.339.537.500

200.936.625

500.000

0,3

 

Cộng

 

 

 

19.907.167.500

2.986.081.125

3.000.000

 

- Thông tin chi tiết theo từng mỏ khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường đưa vào đấu giá quyền khai thác khoáng sản: Theo Quyết định số 730/QĐ-UBND ngày 15/6/2023 của UBND tỉnh Phú Yên về việc phê duyệt Phương án đấu giá quyền khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường (04 mỏ đất, 07 mỏ đá, 08 mỏ cát) trên địa bàn tỉnh Phú Yên (kèm theo phương án) và Quyết định số 910/QĐ-UBND ngày 17/7/2023 của UBND tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung nội dung Quyết định số 570/QĐ-UBND ngày 11/5/2023 và Quyết định số 730/QĐ-UBND ngày 15/6/2023 của UBND tỉnh Phú Yên.

4. Thời gian, địa điểm xem tài sản và tham khảo hồ sơ đấu giá

a) Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá: Từ ngày 03/01/2024 đến ngày   29/01/2024 tại nơi tọa lạc các mỏ khoáng sản đấu giá, cụ thể như sau:

- Mỏ đất san lấp (03 mỏ):

+ Mỏ đất san lấp Hóc Cua, Nam Bình 1 (Bàn Nham Nam), phường Hòa Xuân Tây, thị xã Đông Hòa, tỉnh Phú Yên.

+ Mỏ đất san lấp thôn Nguyên Trang, xã Sơn Nguyên, huyện Sơn Hòa, tỉnh Phú Yên.

+ Mỏ đất san lấp thôn Đồng Môn, xã An Hòa Hải, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên.

- Mỏ đá VLXD thông thường (02 mỏ):

+ Mỏ đá VLXD thông thường xã Hòa Định Tây, huyện Phú Hòa, tỉnh Phú Yên.

+ Mỏ đá VLXD thông thường (đá chẻ) thôn Lãnh Trường, xã Xuân Lãnh, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên.

- Mỏ cát xây dựng Khu phố Tây Hòa, thị trấn Củng Sơn, huyện Sơn Hòa, tỉnh Phú Yên.

- Người tham gia đấu giá tài sản liên hệ với Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản Phú Yên để được hướng dẫn xem tài sản đấu giá.

- Người tham gia đấu giá không xem tài sản đấu giá thì phải chịu hoàn toàn trách nhiệm về các vấn đề liên quan đến tài sản đấu giá.

b) Thời gian, địa điểm tham khảo hồ sơ đấu giá (trong giờ hành chính): Từ ngày 03/01/2024 đến ngày 29/01/2024 tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản Phú Yên.

5. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá

a) Thời gian bán hồ sơ tham gia đấu giá (trong giờ hành chính): Từ ngày 03/01/2024 đến 17 giờ 00, ngày 29/01/2024.

b) Địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản Phú Yên (Số 68 Lê Duẩn, phường 7, thành phố Tuy Hoà, tỉnh Phú Yên).

6. Tổng giá khởi điểm tạm tính của tài sản đấu giá: 19.907.167.500 đồng (Mười chín tỷ chín trăm lẻ bảy triệu một trăm sáu mươi bảy nghìn năm trăm đồng).

Giá khởi điểm (tạm tính) bằng mức thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản: Mỏ đất: R=3%, Mỏ đá: R=3%; Mỏ cát: R=5%.

7. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá và tiền đặt trước

a) Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: Theo Bảng kê các mỏ khoáng sản đấu giá tại Khoản 3 Điều 1 của Quy chế này.

b) Tiền đặt trước: Theo Bảng kê các mỏ khoáng sản đấu giá tại Khoản 3 Điều 1 của Quy chế này (Theo Quyết định số 731/QĐ-UBND ngày 15/6/2023 của UBND tỉnh Phú Yên).

c) Thời gian nộp tiền đặt trước: Trong thời hạn 03 ngày làm việc trước ngày mở cuộc đấu giá.

d) Hình thức nộp tiền đặt trước: Nộp tiền mặt vào tài khoản hoặc chuyển khoản vào một trong các tài khoản của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản Phú Yên.

- Tài khoản 1: Số 0751.0000.33579 tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Phú Yên (Vietcombank Phú Yên).

- Tài khoản 2: Số 5900312584 tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Phú Yên (BIDV Phú Yên).

- Trường hợp trúng đấu giá thì khoản tiền đặt trước và tiền lãi (nếu có) được khấu trừ vào tiền cấp quyền khai thác khoáng sản (trúng đấu giá) khi cấp giấy phép khai thác khoáng sản; Trường hợp không trúng đấu giá, Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản trả lại tiền đặt trước và tiền lãi (nếu có) trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc cuộc đấu giá hoặc trong thời hạn khác do các bên thỏa thuận, trừ trường hợp quy định tại Điều 3 của Quy chế này.

- Người tham gia đấu giá có thể thỏa thuận với Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản thay thế tiền đặt trước bằng bảo lãnh ngân hàng, thời hạn bảo lãnh cho đến khi người tham gia đấu giá trúng đấu giá nộp đủ tiền được cấp phép khai thác khoáng sản theo quy định.

8. Thời gian, địa điểm, đối tượng, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá

 a) Thời gian đăng ký tham gia đấu giá (trong giờ hành chính): Từ ngày 03/01/2024 đến 17 giờ 00, ngày 29/01/2024.

 b) Địa điểm đăng ký tham gia đấu giá: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản Phú Yên (Số 68 Lê Duẩn, phường 7, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên).

*Chốt hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá và niêm phong thùng phiếu đấu giá: Vào lúc 17 giờ 00, ngày 29/01/2024 tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản Phú Yên.

c) Đối tượng tham gia đấu giá: Các tổ chức, cá nhân có đủ điều kiện hoạt động khoáng sản theo quy định của pháp luật về khoáng sản.

d) Đối tượng không được tham gia đấu giá: Là những trường hợp theo quy định tại khoản 4 Điều 38 Luật đấu giá tài sản năm 2016.

đ) Điều kiện tham gia cuộc đấu giá: Các tổ chức, cá nhân tham gia đấu giá phải có đủ các điều kiện theo quy định tại khoản 1 Điều 8; khoản 2 Điều 16; khoản 2 Điều 19 Nghị định số 22/2012/NĐ-CP ngày 26/3/2012 của Chính phủ và Điều 34, Điều 51 Luật Khoáng sản năm 2010.

- Người tham gia đấu giá đăng ký tham gia đấu giá quyền khai thác khoáng sản phải nộp 02 (hai) bộ hồ sơ tham gia đấu giá quyền khai thác khoáng sản cho Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản Phú Yên, thành phần hồ sơ gồm:

(1) Đơn đề nghị tham gia đấu giá quyền khai thác khoáng sản (bản chính).

(2) Hồ sơ giới thiệu năng lực, kinh nghiệm trong thăm dò, khai thác, chế biến khoáng sản; giới thiệu năng lực tài chính và khả năng huy động tài chính (bản chính).

(3) Bản cam kết thực hiện dự án và sản phẩm sau khai thác sử dụng đúng mục tiêu của dự án (bản chính).

(4) Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, kèm theo các văn bản liên quan trong đó có thể hiện đăng ký ngành, nghề khai thác khoáng sản phù hợp với loại khoáng sản đưa ra đấu giá (bản chính hoặc bản sao có chứng thực).

 (5) Kế hoạch sơ bộ về đầu tư thăm dò, khai thác, chế biến sâu, tiêu thụ sản phẩm (đối với khu vực đấu giá chưa thăm dò khoáng sản).

(6) Vốn chủ sở hữu của tổ chức, cá nhân hoạt động khoáng sản được quy định tại Điều 9 Nghị định số 158/2016/NĐ-CP ngày 29/11/2016 của Chính phủ.

 (7) Văn bản của cơ quan thuế trong đó phải thể hiện nội dung xác nhận đơn vị đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính trong các hoạt động sản xuất kinh doanh (liên quan đến lĩnh vực khoáng sản) đến thời điểm tham gia đấu giá (bản chính hoặc bản sao có chứng thực).

 (8) Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân của cá nhân hoặc người đại diện theo quy định pháp luật của tổ chức tham gia đấu giá (bản sao có chứng thực).

 (9) Giấy xác nhận nộp tiền đặt trước để tham gia đấu giá đối với trường hợp đã nộp (bản chính hoặc bản sao có chứng thực).

9. Xét chọn hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá

a) Sau khi hết thời hạn tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá, trong thời gian không quá 02 ngày làm việc, Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tiến hành xét chọn hồ sơ để lựa chọn người tham gia đấu giá đủ điều kiện tham gia cuộc đấu giá, đồng thời có văn bản thông báo cho người tham gia đấu giá đủ hoặc không đủ điều kiện tham gia đấu giá.

b) Người tham gia đấu giá nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá không đủ thành phần, văn bản yêu cầu, không đủ số lượng, không đủ biểu mẫu, không đúng nội dung Phương án đấu giá và các quy định khác có liên quan sẽ không được xét chọn để tham gia đấu giá (hồ sơ bị loại).

10. Thời gian, địa điểm tổ chức công bố giá

  1. Thời gian tổ chức công bố giá: Vào lúc 08 giờ 30, ngày 01/02/2024.

b) Địa điểm tổ chức công bố giá: Hội trường Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản Phú Yên (Số 68 Lê Duẩn, phường 7, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên).

11. Phương thức đấu giá, hình thức đấu giá, bước giá

a) Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên.

b) Hình thức đấu giá: Đấu giá từng khu vực mỏ bằng bỏ phiếu gián tiếp.

- Khi đăng ký tham gia đấu giá, người tham gia đấu giá được nhận phiếu trả giá, hướng dẫn về cách ghi phiếu, thời hạn nộp phiếu trả giá và buổi công bố giá; được Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản giới thiệu từng tài sản đấu giá, nhắc lại giá khởi điểm, trả lời câu hỏi của người tham gia đấu giá và các nội dung khác theo Quy chế cuộc đấu giá.

- Phiếu trả giá của người tham gia đấu giá được bọc bằng chất liệu bảo mật, có chữ ký của người trả giá tại các mép của phong bì đựng phiếu. Phiếu trả giá được gửi qua đường bưu chính hoặc được nộp trực tiếp và được Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản bỏ vào thùng phiếu.

- Tại buổi công bố giá đã trả của người tham gia đấu giá, Đấu giá viên điều hành buổi công bố giá giới thiệu bản thân, người giúp việc; đọc Quy chế cuộc đấu giá; công bố danh sách người tham gia đấu giá và điểm danh để xác định người tham gia đấu giá; công bố số phiếu phát ra, số phiếu thu về.

+ Đấu giá viên điều hành buổi công bố giá mời ít nhất một người tham gia đấu giá giám sát về sự nguyên vẹn của thùng phiếu. Nếu không còn ý kiến nào khác về kết quả giám sát thì Đấu giá viên tiến hành bóc niêm phong của thùng phiếu.

+ Đấu giá viên điều hành buổi công bố giá mời ít nhất một người tham gia đấu giá giám sát sự nguyên vẹn của từng phiếu trả giá; tiến hành bóc từng phiếu trả giá, công bố số phiếu hợp lệ, số phiếu không hợp lệ, công bố từng phiếu trả giá, phiếu trả giá cao nhất và công bố người có phiếu trả giá cao nhất là người trúng đấu giá.

- Phiếu trả giá của người tham gia đấu giá phải trả giá bằng mức cấp quyền khai thác khoáng sản (R) cộng với số nguyên lần (1, 2,…, n lần) bước giá. Trường hợp có từ 02 (hai) người trở lên cùng trả mức giá cao nhất (trả giá bằng nhau) thì ngay tại buổi công bố giá, Đấu giá viên tổ chức vòng đấu giá tiếp (bằng hình thức bỏ phiếu trực tiếp một lần) giữa những người cùng trả mức giá cao nhất để chọn ra người trúng đấu giá, trường hợp vẫn còn từ hai người trở lên cùng trả mức giá cao nhất, thì tiếp tục đấu vòng tiếp theo (bằng hình thức bỏ phiếu trực tiếp một lần) giữa những người cùng trả mức giá cao nhất để chọn ra người trúng đấu giá. Trường hợp đấu giá nhiều vòng tiếp theo (bằng hình thức bỏ phiếu trực tiếp) vẫn không xác định được người trả giá cao nhất thì Đấu giá viên bốc thăm để chọn ra người trúng đấu giá.

- Mức giá khởi điểm (bằng mức thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản – R) ở vòng đấu tiếp theo, là giá mức được trả cao nhất của vòng đấu trước liền kề cộng với số nguyên lần bước giá, phiếu trả giá không đúng quy định nêu trên được xem là không hợp lệ.

*Lưu ý: Đấu giá quyền khai thác khoáng sản (03 mỏ đất, 02 mỏ đá, 01 mỏ cát) nêu trên là đấu giá mức thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản (%).

c) Bước giá: Theo Bảng kê các mỏ khoáng sản đấu giá tại Khoản 3 Điều 1 của Quy chế này (Quyết định số 731/QĐ-UBND ngày 15/6/2023 của UBND tỉnh Phú Yên).

12. Cách tính tiền trúng đấu giá quyền khai thác khoáng sản ở khu vực chưa thăm dò khoáng sản.

-Thời điểm xác định tiền trúng đấu giá quyền khai thác khoáng sản: Trước khi cấp giấy phép khai thác khoáng sản.

- Căn cứ mức thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản đã trúng đấu giá được UBND tỉnh phê duyệt, tiền trúng đấu giá được tính như sau:

Tđg = Q x G x K x Rđg (đồng)

Trong đó:

Tđg : Tiền trúng đấu giá quyền khai thác khoáng sản; đơn vị tính đồng Việt Nam).

Q : Là Trữ lượng địa chất trong khu vực đấu giá quyền khai thác khoáng sản được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt; đơn vị tính là m3.

G : Giá tính tiền cấp quyền khai thác khoáng sản (được quy định tại Nghị định số 67/2019/NĐ-CP ngày 31/7/2019 của Chính phủ; đơn vị tính là đồng Việt Nam/đơn vị trữ lượng) tại thời điểm cấp phép khai thác.

K : Hệ số thu hồi khoáng sản liên quan đến phương pháp khai thác: khai thác lộ thiên K = 0,9.

Rđg : Mức thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản trúng đấu giá; đơn vị tính là phần trăm (%).

- Mức thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản trúng đấu giá (Rđg) đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt được áp dụng ổn định trong suốt thời gian được cấp phép khai thác.

- Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm xác định và trình UBND tỉnh phê duyệt tiền cấp quyền khai thác khoáng sản trúng đấu giá theo quy định.

          Điều 2. Các trường hợp bị truất quyền tham gia đấu giá

1. Tại buổi công bố đã trả của người tham gia đấu giá, người rút lại giá đã trả thì bị truất quyền tham gia cuộc đấu giá.

2. Bị truất quyền tham gia đấu giá do có hành vi vi phạm quy định, gồm:

a) Cung cấp thông tin, tài liệu sai sự thật; sử dụng giấy tờ giả mạo để đăng ký tham gia đấu giá, tham gia cuộc đấu giá.

b) Thông đồng, móc nối với Đấu giá viên, tổ chức đấu giá tài sản, người có tài sản đấu giá, người tham gia đấu giá khác, cá nhân, tổ chức khác để dìm giá, làm sai lệch kết quả đấu giá tài sản.

c) Cản trở hoạt động đấu giá tài sản; gây rối, mất trật tự tại cuộc đấu giá.

d) Đe dọa, cưỡng ép Đấu giá viên, người tham gia đấu giá khác nhằm làm sai lệch kết quả đấu giá tài sản.

đ) Các hành vi bị nghiêm cấm khác theo quy định của luật có liên quan.

Điều 3. Các trường hợp không được nhận lại tiền đặt trước

1. Đã nộp tiền đặt trước nhưng không tham gia buổi công bố giá mà không thuộc trường hợp bất khả kháng.

2. Bị truất quyền tham gia đấu giá theo quy định tại Điều 2 của Quy chế này.

3. Từ chối ký biên bản đấu giá theo quy định tại khoản 3 Điều 44 của Luật đấu giá tài sản năm 2016.

          4. Từ chối kết quả trúng đấu giá theo quy định tại Điều 51 của Luật đấu giá tài sản năm 2016.

          5. Quá thời hạn quy định tại điểm b khoản 2 Điều 11 Nghị định số 22/2012/NĐ-CP ngày 26/3/2012 của Chính phủ mà người trúng đấu giá không nộp hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép thăm dò khoáng sản cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp phép theo quy định của pháp luật về khoáng sản.

6. Giấy phép thăm dò khoáng sản bị thu hồi theo quy định của pháp luật.

          Tiền đặt trước không hoàn trả cho người tham gia đấu giá trong các trường hợp trên sẽ được nộp vào Ngân sách tỉnh.

Điều 4. Những người không được đăng ký tham gia đấu giá

1. Người không có năng lực hành vi dân sự, người bị mất hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự, người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi hoặc người tại thời điểm đăng ký tham gia đấu giá không nhận thức, làm chủ được hành vi của mình.

2. Người làm việc trong tổ chức đấu giá tài sản thực hiện cuộc đấu giá; cha, mẹ, vợ, chồng, con, anh ruột, chị ruột, em ruột của Đấu giá viên điều hành cuộc đấu giá; người trực tiếp giám định, định giá tài sản; cha, mẹ, vợ, chồng, con, anh ruột, chị ruột, em ruột của người trực tiếp giám định, định giá tài sản.

3. Người được chủ sở hữu tài sản ủy quyền xử lý tài sản, người có quyền quyết định bán tài sản, người ký hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản, người có quyền quyết định bán tài sản của người khác theo quy định của pháp luật.

4. Cha, mẹ, vợ, chồng, con, anh ruột, chị ruột, em ruột của người quy định tại khoản 3 Điều này.

5. Người không có quyền mua tài sản đấu giá theo quy định của pháp luật áp dụng đối với loại tài sản đó.

Điều 5. Trình tự tiến hành cuộc đấu giá tài sản

1. Điều kiện tổ chức cuộc đấu giá: Cuộc đấu giá quyền khai thác khoáng sản chỉ được tiến hành khi có ít nhất 02 (hai) người tham gia đấu giá đủ điều kiện tham gia đấu giá.

2. Chỉ có người đại diện cho tổ chức hoặc cá nhân đứng tên trong hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá tài sản, người được uỷ quyền hợp pháp tham gia đấu giá tài sản mới được vào nơi tổ chức buổi công bố và phải mang theo giấy chứng minh nhân dân/căn cước công dân hoặc giấy tờ thay thế khác để đối chiếu nhận dạng.

3. Buổi công bố giá được tổ chức theo đúng thời gian, địa điểm đã thông báo công khai; đến thời điểm Đấu giá viên điều hành công bố buổi công bố giá bắt đầu mà người tham gia đấu giá vắng mặt không thuộc trường hợp bất khả kháng thì coi như người tham gia đấu giá không tham gia cuộc đấu giá và không được nhận lại khoản tiền đặt trước.

4. Rút lại giá đã trả: Tại buổi công bố giá đã trả của người tham gia đấu giá nếu người đã trả giá cao nhất rút lại giá đã trả trước khi Đấu giá viên công bố người trúng đấu giá thì cuộc đấu giá vẫn tiếp tục và bắt đầu từ giá của người trả giá liền kề. Đấu giá viên quyết định hình thức đấu giá trực tiếp bằng lời nói hoặc đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp.

5. Từ chối kết quả trúng đấu giá: Sau khi Đấu giá viên điều hành Buổi công bố giá đã công bố người trúng đấu giá mà tại buổi công bố giá người này từ chối kết quả trúng đấu giá thì người trả giá liền kề là người trúng đấu giá, nếu giá liền kề đó cộng với khoản tiền đặt trước ít nhất bằng giá đã trả của người từ chối kết quả trúng đấu giá và người trả giá liền kề chấp nhận mua tài sản đấu giá; trường hợp có từ 02 (hai) người trở lên cùng trả giá liền kề thì Đấu giá viên tổ chức bốc thăm để chọn ra người trúng đấu giá.

Trường hợp giá liền kề cộng với khoản tiền đặt trước nhỏ hơn giá đã trả của người từ chối kết quả trúng đấu giá hoặc người trả giá liền kề không chấp nhận mua tài sản đấu giá thì cuộc đấu giá không thành.

Điều 6: Kết quả đấu giá tài sản

Buổi công bố giá đã trả của người tham gia đấu giá chấm dứt khi Đấu giá viên công bố người trúng đấu giá. Diễn biến của buổi công bố giá được ghi đầy đủ vào biên bản đấu giá. Biên bản đấu giá được lập tại buổi công giá và có chữ ký của Đấu giá viên điều hành buổi công bố giá, người ghi biên bản, người trúng đấu giá, người có tài sản đấu giá, đại diện của những người tham gia đấu giá.

Trường hợp người trúng đấu giá từ chối ký biên bản đấu giá được coi như không chấp nhận giao kết hợp đồng mua bán tài sản đấu giá hoặc không chấp nhận mua tài sản đấu giá đối với tài sản mà theo quy định của pháp luật kết quả đấu giá tài sản phải được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

Điều 7: Quyền và nghĩa vụ của người tham gia đấu giá

1. Người tham gia đấu giá quyền khai thác khoáng sản có các quyền sau đây:

- Tham khảo tài liệu địa chất, khoáng sản liên quan đến khu vực đấu giá quyền khai thác khoáng sản theo quy định của pháp luật về khoáng sản, pháp luật khác có liên quan.

- Khảo sát thực địa khu vực đấu giá quyền khai thác khoáng sản, lấy mẫu trên mặt đất nằm trong khu vực đấu giá quyền khai thác khoáng sản theo quy định tại Điều 37 Luật Khoáng sản năm 2010.

- Được tham gia các buổi họp liên quan đến cuộc đấu giá do cơ quan nhà nước có thẩm quyền tổ chức.

2. Người tham gia đấu giá quyền khai thác khoáng sản có các nghĩa vụ sau đây:

- Thực hiện nghiêm túc nội quy cuộc đấu giá, quy chế cuộc đấu giá do Tổ chức đấu giá ban hành và quy định của pháp luật khác có liên quan.

- Thực hiện các nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.

Điều 8. Quyền và nghĩa vụ của người trúng đấu giá

1. Người trúng đấu giá quyền khai thác khoáng sản có các quyền sau đây:

- Khảo sát thực địa khu vực đấu giá quyền khai thác khoáng sản, lấy mẫu trên mặt đất nằm trong khu vực đấu giá quyền khai thác khoáng sản nhưng chưa thăm dò khoáng sản theo quy định tại Điều 37 Luật Khoáng sản năm 2010.

- Được tham gia các buổi họp liên quan đến cuộc đấu giá do cơ quan nhà nước có thẩm quyền tổ chức.

- Được quyền phối hợp với chính quyền cấp huyện, xã quản lý mỏ ngay sau khi UBND tỉnh phê duyệt kết quả trúng đấu giá.

- Được cấp giấy phép thăm dò, giấy phép khai thác khoáng sản sau khi hoàn thành thủ tục đề nghị cấp phép hoạt động khoáng sản theo quy định của pháp luật về khoáng sản.

- Được hưởng các quyền khác theo quy định của pháp luật.

2. Người trúng đấu giá quyền khai thác khoáng sản có nghĩa vụ sau đây:

- Nộp tiền trúng đấu giá quyền khai thác khoáng sản và các nghĩa vụ tài chính khác theo quy định của pháp luật.

- Trong thời hạn 06 tháng kể từ ngày kết thúc cuộc đấu giá, người trúng đấu giá quyền khai thác khoáng sản ở khu vực chưa thăm dò khoáng sản phải nộp hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép thăm dò khoáng sản cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp phép theo quy định của pháp luật về khoáng sản; nộp các khoản phí, lệ phí, thuế và các nghĩa vụ tài chính khác có liên quan; tự bỏ chi phí để hoàn thành các thủ tục về đất đai, môi trường, khoáng sản, đầu tư xây dựng, trồng rừng thay thế (nếu có)… theo quy định của pháp luật.

- Không được chuyển nhượng kết quả đấu giá quyền khai thác khoáng sản cho tổ chức, cá nhân khác lập hồ sơ đề nghị cấp phép thăm dò khoáng sản.

- Tự chịu trách nhiệm về đất xây dựng các công trình khác phục vụ khai thác khoáng sản. Thực hiện đánh giá tác động môi trường dự án khai thác khoáng sản khu vực trúng đấu giá theo quy định. Trường hợp trong quá trình thực hiện đánh giá tác động môi trường mà không được cộng đồng dân cư nơi thực hiện dự án chấp thuận thông qua với lý do chính đáng thì kết quả trúng đấu giá bị hủy bỏ và người trúng đấu giá chỉ được hoàn tiền đặt trước để tham gia đấu giá.

- Người trúng đấu giá đã được cấp giấy phép thăm dò, giấy phép khai thác nếu vi phạm quy định của pháp luật sẽ bị thu hồi giấy phép và không hoàn trả bất cứ một khoản chi phí nào mà người trúng đấu giá đã đầu tư.

- Sau thời gian 12 tháng kể từ ngày được cấp giấy phép khai thác khoáng sản mà người trúng đấu giá quyền khai thác khoáng sản không tiến hành khai thác khoáng sản (trừ trường hợp bất khả kháng theo quy định của pháp luật), sử dụng mỏ sai mục đích, gây ô nhiễm môi trường hoặc không hoàn thành nghĩa vụ tài chính theo quy định của pháp luật sẽ bị xem xét, thu hồi mỏ và không được hoàn trả bất cứ một khoản chi phí nào mà người trúng đấu giá đã đầu tư.

- Thực hiện các nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.

Điều 9: Nộp tiền trúng đấu giá quyền khai thác khoáng sản

1. Trường hợp số tiền trúng đấu giá quyền khai thác khoáng sản nhỏ hơn hoặc bằng 50 tỷ đồng phải nộp toàn bộ một lần trước khi cấp phép khai thác khoáng sản theo quy định tại Điều 7 Thông tư liên tịch số 54/2014/TTLT-BTNMT-BTC ngày 09/9/2014 của liên Bộ: Tài nguyên và Môi trường và Tài chính.

2. Trường hợp số tiền trúng đấu giá quyền khai thác khoáng sản lớn hơn 50 tỷ đồng thì được nộp nhiều lần nhưng phải tuân thủ các quy định sau đây:

- Người trúng đấu giá phải nộp lần đầu tối thiểu 50 tỷ đồng trước khi cấp phép khai thác khoáng sản; số tiền còn lại được nộp nhiều lần (trước ngày 31 tháng 3 của năm nộp tiền) nhưng thời gian thu không quá 05 (năm) năm kể từ ngày được cấp Giấy phép khai thác khoáng sản.

- Trường hợp thời gian khai thác dưới 10 năm thì thời gian được nộp nhiều lần không quá nửa thời gian được cấp phép.

- Trường hợp giá tính thuế tài nguyên tại thời điểm thông báo nộp lần thứ 2 trở đi cao hơn giá tính thuế tài nguyên tại thời điểm xác định tiền trúng đấu giá (tại thời điểm cấp phép khai thác) thì giá trị nộp được xác định lại theo nguyên tắc quy định tại điểm b khoản 1 Điều 10 Nghị định số 67/2019/NĐ-CP ngày 31/7/2019 của Chính phủ.

Điều 10: Giao tài sản cho người trúng đấu giá quyền khai thác khoáng sản

1. Sau khi có số liệu trữ lượng được UBND tỉnh phê duyệt, Sở Tài nguyên và Môi trường căn cứ vào mức thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản trúng đấu giá và đơn giá tính thuế tài nguyên tại thời điểm hiện hành để tính đúng, tính đủ và tham mưu UBND tỉnh phê duyệt tiền cấp quyền khai thác khoáng sản trúng đấu giá theo quy định.

2. Sau khi người trúng đấu giá quyền khai thác khoáng sản hoàn thành việc thực hiện các nghĩa vụ tài chính với nhà nước theo quy định của pháp luật mới trình UBND tỉnh cấp Giấy phép khai thác khoáng sản và tổ chức bàn giao mỏ theo quy định của pháp luật.

Điều 11. Các nội dung cần thiết khác liên quan đến việc tổ chức đấu giá tài sản

1. Người tham gia đấu giá không được mang vũ khí, chất nổ, chất cháy, chất độc hoặc chất nguy hiểm khác vào phòng đấu giá. Tại phòng đấu giá, người tham gia đấu giá phải trang phục lịch sự, giao tiếp có văn hoá, giữ gìn trật tự chung theo sự điều hành của Đấu giá viên, tắt âm điện thoại hoặc cài ở chế độ rung, không được tự ý bỏ ra ngoài phòng đấu giá.

2. Người tham gia đấu giá nếu vi phạm quy định trên thì Đấu giá viên điều hành buổi công bố giá lập biên bản, truất quyền tham gia đấu giá hoặc đề nghị cấp thẩm quyền xử lý theo quy định của pháp luật. 

Điều 12. Giải quyết khiếu nại, tố cáo

1. Tại buổi công bố giá, mọi ý kiến thắc mắc hoặc chưa rõ về quy trình, thủ tục  đấu giá tài sản hoặc ý kiến khác có liên quan phải được trình bày trước khi Đấu giá viên công bố buổi công bố giá bắt đầu để Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản hoặc người có tài sản xem xét giải quyết; không giải quyết đối với các thắc mắc, khiếu nại trong khi Đấu giá viên đang điều hành đấu giá tài sản.

2. Ngoài ra, việc giải quyết khiếu nại, tố cáo về đấu giá tài sản tuân thủ theo quy định của pháp luật về khiếu nại và tố cáo.

Điều  13. Phạm vi áp dụng

Quy chế này áp dụng đối với Tổ chức đấu giá tài sản, Người có tài sản đấu giá, Người tham gia đấu giá tài sản và những người có liên quan./.

Tiếp nhận phản ánh việc thực hiện Chỉ thị số 39-CT/TƯ ngày 15/12/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy

Giám đốc Sở: Hà Công Khánh
ĐT:02573841941
mail:hacongkhanh@phuyen.gov.vn
Văn phòng Sở 0905129955
mail:vp.stp@phuyen.gov.vn
Chánh Văn phòng Sở: Hồ Tấn Nguyên Bình ĐT:0905129955
Thanh tra Sở Nội vụ:ĐT 0257.3842733: Phòng Cải cách hành chính: ĐT:0257.3842954
  • Bài dự thi phóng sự về cải cách hành chính của Sở Tư pháp
  • Tổng kết 10 năm thực hiện Luật PBGDPL
  • Tuyên truyền viên pháp luật năm 2022
  • Phú Yên Đấu giá 3 mỏ cát, thu về hơn 2 300 tỷ đồng, cao gấp 280 lần giá khởi điểm
  • Lễ Trao Giải "Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu pháp luật năm 2022"

Thống kê truy cập