Sở Tư Pháp tỉnh Phú Yên
Quyết định Đăng ký hành nghề và cấp Thẻ công chứng viên


QUYẾT ĐỊNH

Đăng ký hành nghề và cấp Thẻ công chứng viên

GIÁM ĐỐC SỞ TƯ PHÁP

Căn cứ Luật Công chứng số 53/2014/QH13 ngày 20/6/2014;

Căn cứ Thông tư số 01/2021/TT-BTP ngày 03/02/2021 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Công chứng;

Xét hồ sơ đăng ký hành nghề và cấp Thẻ công chứng viên của Văn phòng công chứng Phạm Thị Hà;

Theo đề nghị của Trưởng phòng Hành chính, Bổ trợ tư pháp và Phổ biến, giáo dục pháp luật.

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Đăng ký hành nghề và cấp Thẻ công chứng viên cho công chứng viên có tên sau đây:

 

STT

Họ và tên

Số, ngày, tháng, năm Quyết định bổ nhiệm công chứng viên

Chỗ ở hiện nay

Số Thẻ công chứng viên được cấp

1

Phí Đức Tài

1493/QĐ-BTP

ngày 08/8/2023

Khu phố 5, thị trấn Hai Riêng, huyện Sông Hinh, tỉnh Phú Yên.

40/CCV

ngày 31/8/2023

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Sở, Trưởng Phòng Hành chính, Bổ trợ tư pháp và Phổ biến, giáo dục pháp luật, Trưởng Văn phòng công chứng Phạm Thị Hà và ông Phí Đức Tài chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Tiếp nhận phản ánh việc thực hiện Chỉ thị số 39-CT/TƯ ngày 15/12/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy

Giám đốc Sở: Hà Công Khánh
ĐT:02573841941
mail:hacongkhanh@phuyen.gov.vn
Văn phòng Sở 0905129955
mail:vp.stp@phuyen.gov.vn
Chánh Văn phòng Sở: Hồ Tấn Nguyên Bình ĐT:0905129955
Thanh tra Sở Nội vụ:ĐT 0257.3842733: Phòng Cải cách hành chính: ĐT:0257.3842954
  • Bài dự thi phóng sự về cải cách hành chính của Sở Tư pháp
  • Tổng kết 10 năm thực hiện Luật PBGDPL
  • Tuyên truyền viên pháp luật năm 2022
  • Phú Yên Đấu giá 3 mỏ cát, thu về hơn 2 300 tỷ đồng, cao gấp 280 lần giá khởi điểm
  • Lễ Trao Giải "Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu pháp luật năm 2022"

Thống kê truy cập