Sở Tư Pháp tỉnh Phú Yên
Kết luận thanh tra việc chấp hành pháp luật về hộ tịch và chứng thực tại UBND các xã EaLy, EaTrol và Đức Bình Tây thuộc huyện Sông Hinh

Thực hiện Quyết định số 62/QĐ-STP ngày 09/10/2018 của Giám đốc Sở Tư pháp về thanh tra chuyên ngành việc chấp hành pháp luật về hộ tịch và chứng thực tại UBND các xã EaLy, EaTrol và Đức Bình Tây thuộc huyện Sông Hinh, Đoàn thanh tra đã tiến hành thanh tra. Kết thúc thanh tra, căn cứ Báo cáo kết quả thanh tra và hồ sơ thanh tra, ngày 14/01/2019, Giám đốc Sở Tư pháp ban hành Kết luận thanh tra số 01/KL-STP. Đây là cuộc thanh tra theo Kế hoạch với mục đích kịp thời phát hiện, chấn chỉnh những thiếu sót, tồn tại và có biện pháp giải quyết những vướng mắc, bất cập trong lĩnh vực hộ tịch và chứng thực và qua đó giúp đơn vị được thanh tra thực hiện đúng quy định pháp luật, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước đối với lĩnh vực này.

Qua kiểm tra các nội dung thanh tra, nhận thấy: Cơ bản, UBND các xã thực hiện đăng ký, quản lý hộ tịch và chứng thực đảm bảo theo đúng quy định của Luật hộ tịch năm 2014, Nghị định số 23/2015/NĐ-CP ngày 16/02/2015 của Chính phủ về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký, chứng thực hợp đồng, giao dịch và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Bên cạnh kết quả đạt được, công tác đăng ký, quản lý hộ tịch và chứng thực tại UBND các xã còn có tồn tại, hạn chế như sau:

- Với UBND xã EaTrol: Không có văn bản cam đoan của người đi đăng ký lại khai sinh về việc đã nộp đủ các giấy tờ mình có; không có giấy tờ chứng minh quan hệ cha con, mẹ con nhưng UBND xã không có văn bản xác minh tại nơi đăng ký khai sinh trước đây; Tờ khai đăng ký kết hôn ghi không đầy đủ; không có văn bản ủy quyền khi người đăng ký khai tử không phải là vợ, chồng hoặc con, cha, mẹ hoặc người thân thích khác của người chết; không có giấy tờ làm căn cứ cho việc cải chính quê quán; không lưu hồ sơ của người yêu cầu xác nhận tình trạng hôn nhân; không lưu hồ sơ của người yêu cầu đăng ký giám hộ; không đánh số thứ tự từng trang hợp đồng, giao dịch có từ hai trang trở lên; không có Hợp đồng thế chấp đã được chứng thực khi chứng thực bổ sung.

- Với UBND xã EaLy: Sổ hộ tịch không đóng dấu giáp lai, không ghi mục “Giấy tờ tùy thân” của người đi đăng ký khai sinh, không thống kê tổng số việc đã đăng ký trong năm khi hết năm đăng ký, sửa chữa sai sót không đúng quy định; không có văn bản thừa nhận con chung của hai vợ chồng khi đăng ký khai sinh cho con sinh ra trước khi đăng ký kết hôn; sử dụng Tờ khai đăng ký lại khai sinh để thực hiện đăng ký khai sinh; đăng ký lại khai sinh khi không đủ điều kiện đăng ký lại; Tờ khai đăng ký kết hôn không ghi ngày tháng năm đăng ký; không có Giấy báo tử hoặc giấy tờ thay thế giấy báo tử; không có văn bản ủy quyền khi người đăng ký khai tử không phải là vợ, chồng hoặc con, cha, mẹ hoặc người thân thích khác của người chết; không có văn bản ủy quyền của người yêu cầu cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân; không thu lệ phí đăng ký lại khai sinh, đăng ký khai sinh quá hạn và cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân; Sổ chứng thực: không đóng dấu giáp lai, không khoá sổ và thống kê tổng số việc đã thực hiện trong năm khi hết năm đăng ký, không có xác nhận, ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu của người ký chứng thực, không ghi nội dung tại mục “Lệ phí chứng thực”; không lưu giấy tờ, văn bản đã chứng thực sau khi chứng thực chữ ký; người yêu cầu chứng thực và người thực hiện chứng thực không ký từng trang của hợp đồng, giao dịch và lời chứng của người thực hiện chứng thực không đúng mẫu.

- Với UBND xã Đức Bình Tây: Sổ hộ tịch không ghi tên cơ quan, quyển số, ngày tháng năm đăng ký, ghi hai màu mực, sửa chữa sai sót không đúng quy định; người đăng ký kết hôn không ký, ghi rõ họ tên trong Sổ đăng ký kết hôn; hủy kết quả đăng ký khai sinh đã được đăng ký đúng quy định pháp luật; không có Tờ khai đăng ký khai tử (UBND xã thiết lập giấy báo tử có xác nhận của Ban thôn thay cho mẫu Tờ khai); không có giấy xác nhận tình trạng hôn nhân của người yêu cầu đăng ký kết hôn không thường trú tại xã; không có bản sao các giấy tờ theo quy định khi chứng thực hợp đồng, giao dịch; người yêu cầu chứng thực và người thực hiện chứng thực không ký từng trang của hợp đồng, giao dịch và lời chứng của người thực hiện chứng thực không đúng mẫu.

Kết luận thanh tra, Giám đốc Sở đã đề nghị: Chủ tịch UBND huyện Sông Hinh chỉ đạo Trưởng Phòng Tư pháp tăng cường công tác kiểm tra, hướng dẫn việc chấp hành pháp luật về hộ tịch và chứng thực tại UBND các xã, thị trấn trên địa bàn huyện; đồng thời rút kinh nghiệm đối với những tồn tại, hạn chế tại UBND các xã được chỉ ra qua thanh tra. Chỉ đạo UBND các xã EaLy, EaTrol và Đức Bình Tây khắc phục, rút kinh nghiệm đối với những tồn tại, hạn chế được chỉ ra qua thanh tra. Kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm cá nhân liên quan đến những tồn tại, hạn chế, có hình thức xử lý trách nhiệm phù hợp và báo cáo kết quả thực hiện bằng văn bản về Sở Tư pháp để thực hiện kiểm tra sau thanh tra./.

Tiếp nhận phản ánh việc thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TƯ ngày 03/06/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy

,
Giám đốc Sở, Hà Công Khánh
ĐT: 0905158054
mail:hacongkhanh@phuyen.gov.vn
Văn phòng Sở 02573 841 941
mail:vp.stp@phuyen.gov.vn
Chánh Văn phòng Sở: Hồ Tấn Nguyên Bình ĐT:0905129955
Thanh tra Sở Nội vụn:ĐT 0257.3842733: Phòng Cải cách hành chính: ĐT:0257.3842954
  • Video tiếng Kinh“Làm gì để được Nhà nước bồi thường khi bị thiệt hại do người thi hành công vụ gây ra”
  • Video tiếng Thái“Làm gì để được Nhà nước bồi thường khi bị thiệt hại do người thi hành công vụ gây ra”
  • Video tiếng Tày“Làm gì để được Nhà nước bồi thường khi bị thiệt hại do người thi hành công vụ gây ra”
  • Video “Làm gì để được Nhà nước bồi thường khi bị thiệt hại do người thi hành công vụ gây ra”
  • Hướng dẫn đăng ký thủ tục Lý lich tư pháp trực tuyến trên Cổng dịch vụ công tỉnh Phú Yên và Cổng dịch vụ công quốc gia

Thống kê truy cập