Sở Tư Pháp tỉnh Phú Yên
Thanh tra chuyên ngành việc chấp hành pháp luật về đăng ký, quản lý hộ tịch, chứng thực và nuôi con nuôi của Phòng Tư pháp huyện Tuy An và UBND các xã: An Hiệp, An Dân, An Ninh Tây

 

Thực hiện Quyết định số 103/QĐ-STP ngày 10/10/2019 của Giám đốc Sở Tư pháp về việc thanh tra chuyên ngành việc chấp hành pháp luật về đăng ký, quản lý hộ tịch, chứng thực và nuôi con nuôi của Phòng Tư pháp huyện Tuy An và UBND các xã: An Hiệp, An Dân, An Ninh Tây, Đoàn thanh tra đã tiến hành thanh tra. Kết thúc thanh tra, căn cứ Báo cáo kết quả thanh tra và hồ sơ thanh tra, ngày 26/12/2019, Giám đốc Sở Tư pháp ban hành Kết luận thanh tra số 13/KL-STP. Đây là cuộc thanh tra theo Kế hoạch với mục đích kịp thời phát hiện, chấn chỉnh những thiếu sót, tồn tại và có biện pháp giải quyết những vướng mắc, bất cập trong lĩnh vực hộ tịch và chứng thực và qua đó giúp đơn vị được thanh tra thực hiện đúng quy định pháp luật, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước đối với lĩnh vực này.

Qua kiểm tra các nội dung thanh tra, nhận thấy: Cơ bản, các đơn vị được thanh tra thực hiện đăng ký, quản lý hộ tịch và chứng thực đảm bảo theo đúng quy định của Luật hộ tịch năm 2014, Nghị định số 23/2015/NĐ-CP ngày 16/02/2015 của Chính phủ về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký, chứng thực hợp đồng, giao dịch và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Bên cạnh kết quả đạt được, công tác đăng ký, quản lý hộ tịch và chứng thực tại các đơn vị được thanh tra còn có tồn tại, hạn chế như sau:

- Với Phòng Tư pháp huyện Tuy An: Sổ hộ tịch: không đóng dấu giáp lai, không có chữ ký, họ và tên của người thực hiện, ghi hai màu mực; thực hiện đăng ký hộ tịch: không xác minh tại nơi đăng ký khai sinh trước đây về việc lưu giữ sổ đăng ký khai sinh, thời hạn hẹn trả kết quả cho công dân đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài không đúng quy định, không đủ cơ sở để xác định có sai sót do lỗi của công chức làm công tác hộ tịch hoặc của người yêu cầu đăng ký hộ tịch theo quy định; Sổ chứng thực không ghi nội dung tại mục “Lệ phí chứng thực”.

- Với UBND xã An Dân: Sổ hộ tịch: không ghi tên cơ quan đăng ký hộ tịch, quyển số, ngày tháng năm mở sổ, khóa sổ, bỏ trống trang, ghi hai màu mực, sửa chữa sai sót không đúng quy định; Tờ khai đăng ký lại khai sinh ghi không đầy đủ; không có giấy tờ chứng minh về cha con, mẹ con, về họ, chữ đệm, tên, ngày, tháng, năm sinh của người đăng ký lại khai sinh; hồ sơ chứng thực không lưu thủ tục đăng ký chữ ký mẫu của người có thẩm quyền giao kết hợp đồng của các tổ chức tín dụng.

- Với UBND xã An Hiệp: Sổ hộ tịch mở theo từng năm, sử dụng không hết sổ; đăng ký lại khai sinh không có giấy tờ chứng minh quan hệ cha con, mẹ con; xác định không đúng loại việc trong trường hợp thay đổi hộ tịch nhưng lại xác định là bổ sung hộ tịch nên thực hiện không đúng thẩm quyền.

- Với UBND xã An Hiệp: Sổ hộ tịch: không đóng dấu giáp lai, không có chữ ký, họ và tên của người thực hiện, mở theo từng năm, sử dụng không hết sổ; đăng ký lại khai sinh không có giấy tờ chứng minh quan hệ cha con, mẹ con; đăng ký việc con nhận cha đã chết không đúng thẩm quyền; hồ sơ chứng thực không lưu thủ tục đăng ký chữ ký mẫu của người có thẩm quyền giao kết hợp đồng của các tổ chức tín dụng.

Kết luận thanh tra, Giám đốc Sở đã đề nghị: Chủ tịch UBND huyện Tuy an chỉ đạo Trưởng Phòng Tư pháp tăng cường công tác kiểm tra, hướng dẫn việc chấp hành pháp luật về hộ tịch và chứng thực tại UBND các xã, thị trấn trên địa bàn huyện; đồng thời chỉ đạo các đơn vị là đối tượng thanh tra nghiêm túc khắc phục, rút kinh nghiệm đối với những tồn tại, hạn chế được chỉ ra qua thanh tra; kiểm điểm trách nhiệm cá nhân liên quan đến những vi phạm quy định pháp luật về hộ tịch; thu hồi, hủy bỏ các Trích lục hộ tịch do UBND cấp xã đã cấp cho công dân không đúng quy định và báo cáo kết quả thực hiện bằng văn bản về Sở Tư pháp để thực hiện kiểm tra sau thanh tra./.

 

                                                                                                                                     Thanh tra - Sở Tư pháp

Tiếp nhận phản ánh việc thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TƯ ngày 03/06/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy

,
Giám đốc Sở, Hà Công Khánh
ĐT: 0905158054
mail:hacongkhanh@phuyen.gov.vn
Văn phòng Sở 02573 841 941
mail:vp.stp@phuyen.gov.vn
Chánh Văn phòng Sở: Hồ Tấn Nguyên Bình ĐT:0905129955
Thanh tra Sở Nội vụn:ĐT 0257.3842733: Phòng Cải cách hành chính: ĐT:0257.3842954
  • Video tiếng Kinh“Làm gì để được Nhà nước bồi thường khi bị thiệt hại do người thi hành công vụ gây ra”
  • Video tiếng Thái“Làm gì để được Nhà nước bồi thường khi bị thiệt hại do người thi hành công vụ gây ra”
  • Video tiếng Tày“Làm gì để được Nhà nước bồi thường khi bị thiệt hại do người thi hành công vụ gây ra”
  • Video “Làm gì để được Nhà nước bồi thường khi bị thiệt hại do người thi hành công vụ gây ra”
  • Hướng dẫn đăng ký thủ tục Lý lich tư pháp trực tuyến trên Cổng dịch vụ công tỉnh Phú Yên và Cổng dịch vụ công quốc gia

Thống kê truy cập