Sở Tư Pháp tỉnh Phú Yên
Thanh tran chuyên ngành việc chấp hành pháp luật trong hoạt động công chứng của 02 Văn phòng công chứng Sông Cầu và Luật Việt

KẾT LUẬT THANH TRA CHUYÊN NGÀNH

Việc chấp hành pháp luật trong hoạt động công chứng của 02 Văn phòng công chứng: Sông Cầu và Luật Việt

Thực hiện Quyết định số 50/QĐ-STP ngày 02/4/2019 và Quyết định số 42/QĐ-STP ngày 07/3/2019 của Giám đốc Sở Tư pháp về thanh tra chuyên ngành việc chấp hành pháp luật trong hoạt động công chứng của 02 Văn phòng công chứng: Sông Cầu và Luật Việt, Đoàn thanh tra đã tiến hành thanh tra. Kết thúc thanh tra, căn cứ Báo cáo kết quả thanh tra và hồ sơ thanh tra, ngày 21/6/2019, Giám đốc Sở Tư pháp ban hành các Kết luận thanh tra số 08/KL-STP và 09/KL-STP. Đây là cuộc thanh tra chuyên ngành theo Kế hoạch với mục đích kịp thời phát hiện, chấn chỉnh những thiếu sót, tồn tại và có biện pháp giải quyết những vướng mắc, bất cập trong lĩnh công chứng và qua đó giúp đơn vị được thanh tra thực hiện đúng quy định pháp luật, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước đối với lĩnh vực này.

Bên cạnh kết quả đạt được, hoạt động công chứng của 02 Văn phòng công hcuwngs nêu trên từ ngày 01/01/2018 đến ngày 31/12/2018 có những tồn tại, hạn chế như: Các điều kiện về nhân sự, cơ sở vật chất không đảm bảo theo quy định của pháp luật; công chứng ngoài trụ sở không đúng quy định của Luật công chứng; lời chứng của công chứng viên trong văn bản công chứng không đầy đủ nội dung theo quy định của Luật công chứng; thực hiện chứng thực chữ ký ghi lời chứng không đúng mẫu lời chứng chứng thực chữ ký; không thực hiện khóa sổ và thống kê tổng số việc chứng thực khi hết năm đối với Sổ chứng thực chữ ký, Sổ chứng thực bản sao từ bản chính; một số hồ sơ không có bản sao giấy tờ tùy thân của người yêu cầu công chứng, không lưu văn bản ủy quyền của Ngân hàng cho người ký hợp đồng thế chấp trong trường hợp người này không phải là người đại diện theo pháp luật, không đánh số thứ tự từng trang hoặc đánh số thứ tự từng trang không đầy đủ đối với văn bản công chứng có từ hai trang trở lên, sửa lỗi kỹ thuật trong văn bản không đúng quy định, lời chứng ghi thiếu thông tin của bên nhận thế chấp (Ngân hàng) về số, ngày cấp, nơi cấp mã số doanh nghiệp, giấy tờ tùy thân của người đại diện và ghi thêm nội dung “tại thời điểm công chứng, đối tượng của di chúc là có thật; người lập di chúc đã nghe công chứng viên VPCC đọc lại và đồng ý toàn bộ nội dung ghi trong di chúc này là có thật và không đề nghị công chứng viên phải xác minh hoặc yêu cầu giám định” hoặc ghi thêm nội dung “điểm chỉ vào hợp đồng” (thực tế chỉ có ký tên), nội dung công chứng hợp đồng ủy quyền không đúng quy định. Qua thanh tra, Thanh tra Sở đã tiến hành xử phạt vi phạm hành chính theo thẩm quyền đối với hành vi công chứng ngoài trụ sở không đúng quy định và ghi lời chứng trong văn bản công chứng không đầy đủ nội dung theo quy định với tổng số tiền 6.000.000đ.

Kết luận thanh tra, Giám đốc Sở Tư pháp yêu cầu 02 Văn phòng công chứng: Sông Cầu và Luật Việt khắc phục, rút kinh nghiệm đối với các tồn tại, hạn chế được chỉ ra qua thanh tra và báo cáo kết quả thực hiện bằng văn bản về Sở Tư pháp để kiểm tra sau thanh tra. Trường hợp không khắc phục, khắc phục không đầy đủ hoặc còn để xảy ra những tồn tại, hạn chế tương tự thì sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định pháp luật./.

 

                                                                                                                                   Thanh tra Sở

Tiếp nhận phản ánh việc thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TƯ ngày 03/06/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy

,
Giám đốc Sở, Hà Công Khánh
ĐT: 0905158054
mail:hacongkhanh@phuyen.gov.vn
Văn phòng Sở 02573 841 941
mail:vp.stp@phuyen.gov.vn
Chánh Văn phòng Sở: Hồ Tấn Nguyên Bình ĐT:0905129955
Thanh tra Sở Nội vụn:ĐT 0257.3842733: Phòng Cải cách hành chính: ĐT:0257.3842954
  • Video tiếng Kinh“Làm gì để được Nhà nước bồi thường khi bị thiệt hại do người thi hành công vụ gây ra”
  • Video tiếng Thái“Làm gì để được Nhà nước bồi thường khi bị thiệt hại do người thi hành công vụ gây ra”
  • Video tiếng Tày“Làm gì để được Nhà nước bồi thường khi bị thiệt hại do người thi hành công vụ gây ra”
  • Video “Làm gì để được Nhà nước bồi thường khi bị thiệt hại do người thi hành công vụ gây ra”
  • Hướng dẫn đăng ký thủ tục Lý lich tư pháp trực tuyến trên Cổng dịch vụ công tỉnh Phú Yên và Cổng dịch vụ công quốc gia

Thống kê truy cập