Sở Tư Pháp tỉnh Phú Yên
Kết luân thanh tra chuyên ngành việc chấp hành pháp luật về đăng ký, quản lý hộ tịch, chứng thực và nuôi con nuôi.

NỘI DUNG 

CÔNG KHAI KẾT LUẬN THANH TRA

Ngày 24/7/2020, Sở Tư pháp ban hành Kết luận thanh tra số 02/KL-STP về việc thanh tra chuyên ngành việc chấp hành pháp luật về đăng ký, quản lý hộ tịch, chứng thực và nuôi con nuôi của Phòng Tư pháp huyện Phú Hòa và UBND các xã: Hòa An, Hòa Định Đông, Hòa Quang Nam, Hòa Quang Bắc, thị trấn Phú Hòa. Đây là cuộc thanh tra theo Kế hoạch nhằm để kịp thời phát hiện, chấn chỉnh những thiếu sót, tồn tại và có biện pháp giải quyết những vướng mắc, bất cập; qua đó, giúp đơn vị được thanh tra thực hiện đúng quy định pháp luật, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước đối với lĩnh vực này.

Qua kiểm tra nội dung thanh tra, nhận thấy: Cơ bản, các đơn vị thực hiện đăng ký, quản lý hộ tịch và chứng thực đảm bảo theo quy định của Luật hộ tịch năm 2014, Nghị định số 23/2015/NĐ-CP ngày 16/02/2015 của Chính phủ về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký, chứng thực hợp đồng, giao dịch và các văn bản hướng dẫn thi hành. Bên cạnh đó, còn có tồn tại, hạn chế như:

- Về công tác hộ tịch:

Người đi đăng ký kết hôn không ký, ghi rõ họ tên trong Sổ đăng ký kết hôn (xã Hòa Quang Nam); Tờ khai thay đổi họ, chữ đệm, tên cho người dưới 18 tuổi không có ý kiến đồng ý của cha, mẹ (xã Hòa Quang Nam); đăng ký lại khai sinh khi không đủ điều kiện đăng ký lại (xã Hòa An, xã Hòa Quang Nam, xã Hòa Quang Bắc, thị trấn Phú Hòa); không có giấy tờ làm căn cứ cho việc đăng ký thay đổi tên, chữ đệm (xã Hòa Quang Bắc, thị trấn Phú Hòa); không có giấy tờ làm căn cứ cho việc đăng ký nhận cha, mẹ, con (xã Hòa An, xã Hòa Quang Bắc, thị trấn Phú Hòa); lập biên bản về việc trẻ em bị bỏ rơi không đúng quy định (thị trấn Phú Hòa); cập nhật vào phần mềm hệ thống thông tin và quản lý hộ tịch chưa đầy đủ (Phòng Tư pháp, xã Hòa An, thị trấn Phú Hòa).

- Về công tác chứng thực:

Không lưu hồ sơ chứng thực chữ ký (xã Hòa An, thị trấn Phú Hòa); không có bản sao các giấy tờ theo quy định khi chứng thực hợp đồng, giao dịch (xã Hòa An, xã Hòa Quang Nam); người thực hiện chứng thực không ký từng trang của hợp đồng, giao dịch (xã Hòa Quang Nam, thị trấn Phú Hòa); lời chứng của người thực hiện chứng thực chữ ký, chứng thực hợp đồng, giao dịch không đúng mẫu (xã Hòa Quang Nam, thị trấn Phú Hòa); thu phí chứng thực bản sao từ bản chính không đúng quy định (Phòng Tư pháp, xã Hòa An, xã Hòa Quang Nam, thị trấn Phú Hòa).

Kết luận thanh tra, Sở Tư pháp đề nghị lãnh đạo UBND huyện Phú Hòa chỉ đạo Phòng Tư pháp tăng cường công tác kiểm tra, hướng dẫn việc chấp hành pháp luật về hộ tịch và chứng thực tại UBND các xã, thị trấn trên địa bàn huyện; chỉ đạo các đơn vị nghiêm túc khắc phục, kiểm điểm trách nhiệm cá nhân và rút kinh nghiệm đối với những tồn tại, hạn chế được chỉ ra qua thanh tra, nhất là đối với việc thu phí chứng thực bản sao từ bản chính không đúng quy định./.

                                                                        Thanh tra Sở

Tiếp nhận phản ánh việc thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TƯ ngày 03/06/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy

,
Giám đốc Sở, Hà Công Khánh
ĐT: 0905158054
mail:hacongkhanh@phuyen.gov.vn
Văn phòng Sở 02573 841 941
mail:vp.stp@phuyen.gov.vn
Chánh Văn phòng Sở: Hồ Tấn Nguyên Bình ĐT:0905129955
Thanh tra Sở Nội vụn:ĐT 0257.3842733: Phòng Cải cách hành chính: ĐT:0257.3842954
  • Video tiếng Kinh“Làm gì để được Nhà nước bồi thường khi bị thiệt hại do người thi hành công vụ gây ra”
  • Video tiếng Thái“Làm gì để được Nhà nước bồi thường khi bị thiệt hại do người thi hành công vụ gây ra”
  • Video tiếng Tày“Làm gì để được Nhà nước bồi thường khi bị thiệt hại do người thi hành công vụ gây ra”
  • Video “Làm gì để được Nhà nước bồi thường khi bị thiệt hại do người thi hành công vụ gây ra”
  • Hướng dẫn đăng ký thủ tục Lý lich tư pháp trực tuyến trên Cổng dịch vụ công tỉnh Phú Yên và Cổng dịch vụ công quốc gia

Thống kê truy cập