Sở Tư Pháp tỉnh Phú Yên
Góp ý dự thảo Thông tư quy định tiêu chí lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản theo quy định tại khoản 4 Điều 56 Luật Đấu giá tài sản


Thực hiện Công văn số 1486/BTP-BTTP ngày 14/5/2021 của Bộ Tư pháp  về việc góp ý dự thảo Thông tư quy định tiêu chí lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản theo quy định tại khoản 4 Điều 56 Luật Đấu giá tài sản. Để hoàn thiện dự thảo Thông tư và đảm bảo tính khả thi khi triển khai thực hiện, Sở Tư pháp đề nghị các cơ quan, tổ chức, đơn vị có liên quan phối hợp tham gia đóng góp ý kiến đối với dự thảo Tờ trình, dự thảo Thông tư.

Toàn văn 02 dự thảo được đăng tải tại địa chỉ http://sotuphap.phuyen.gov.vn (mục Góp ý dự thảo). Văn bản góp ý gửi về Sở Tư pháp và hộp thư điện tử phongbttp.stp2015@gmail.com trước ngày 31/5/2021 để Sở tổng hợp, gửi Bộ Tư pháp.

Rất mong nhận được sự phối hợp của các cơ quan, tổ chức, đơn vị./.

Thực hiện Công văn số 1486/BTP-BTTP ngày 14/5/2021 của Bộ Tư pháp  về việc góp ý dự thảo Thông tư quy định tiêu chí lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản theo quy định tại khoản 4 Điều 56 Luật Đấu giá tài sản. Để hoàn thiện dự thảo Thông tư và đảm bảo tính khả thi khi triển khai thực hiện, Sở Tư pháp đề nghị các cơ quan, tổ chức, đơn vị có liên quan phối hợp tham gia đóng góp ý kiến đối với dự thảo Tờ trình, dự thảo Thông tư.

Toàn văn 02 dự thảo được đăng tải tại địa chỉ http://sotuphap.phuyen.gov.vn (mục Góp ý dự thảo). Văn bản góp ý gửi về Sở Tư pháp và hộp thư điện tử phongbttp.stp2015@gmail.com trước ngày 31/5/2021 để Sở tổng hợp, gửi Bộ Tư pháp.

Rất mong nhận được sự phối hợp của các cơ quan, tổ chức, đơn vị./.

Tiếp nhận phản ánh việc thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TƯ ngày 03/06/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy

,
Giám đốc Sở, Hà Công Khánh
ĐT: 0905158054
mail:hacongkhanh@phuyen.gov.vn
Văn phòng Sở 02573 841 941
mail:vp.stp@phuyen.gov.vn
Chánh Văn phòng Sở: Hồ Tấn Nguyên Bình ĐT:0905129955
Thanh tra Sở Nội vụn:ĐT 0257.3842733: Phòng Cải cách hành chính: ĐT:0257.3842954
  • Video tiếng Kinh“Làm gì để được Nhà nước bồi thường khi bị thiệt hại do người thi hành công vụ gây ra”
  • Video tiếng Thái“Làm gì để được Nhà nước bồi thường khi bị thiệt hại do người thi hành công vụ gây ra”
  • Video tiếng Tày“Làm gì để được Nhà nước bồi thường khi bị thiệt hại do người thi hành công vụ gây ra”
  • Video “Làm gì để được Nhà nước bồi thường khi bị thiệt hại do người thi hành công vụ gây ra”
  • Hướng dẫn đăng ký thủ tục Lý lich tư pháp trực tuyến trên Cổng dịch vụ công tỉnh Phú Yên và Cổng dịch vụ công quốc gia

Thống kê truy cập