Sở Tư Pháp tỉnh Phú Yên
Chính sách tín dụng đối với người chấp hành xong án phạt tù

Chuyên mục: Đoàn thể | Đăng ngày: 27/02/2024


Chính sách tín dụng đối với người chấp hành xong án phạt tù

     Ngày 17/8/2023, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 22/2023/QĐ-TTg về tín dụng đối với người chấp hành xong án phạt tù. Quyết định này quy định về chính sách tín dụng đối với người chấp hành xong án phạt tù, cơ sở sản xuất kinh doanh có sử dụng người lao động là người chấp hành xong án phạt tù được vay vốn từ Ngân hàng Chính sách xã hội để đào tạo nghề và sản xuất, kinh doanh, tạo việc làm. Quyết định quy định về đối tượng, điều kiện vay vốn và một số vấn đề liên quan như sau:

     1. Đối tượng vay vốn

     2. Điều kiện vay vốn