Sở Tư Pháp tỉnh Phú Yên
Quyết định thu hồi thẻ đấu giá viên

Chuyên mục: Thông báo | Đăng ngày: 23/05/2023

Tải về: thông báo

QUYẾT ĐỊNH

Về việc thu hồi Thẻ đấu giá viên

 

GIÁM ĐỐC SỞ TƯ PHÁP

Căn cứ Luật Đấu giá tài sản ngày 17/11/2016;

Căn cứ Nghị định số 62/2017/NĐ-CP ngày 16/5/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu giá tài sản;

Căn cứ Quyết định số 125/QĐ-UB ngày 12/7/1989 của UBND tỉnh Phú Yên về việc thành lập Sở Tư pháp;

Căn cứ Quyết định số 55/2018/QĐ-UBND ngày 15/11/2018 của UBND tỉnh Phú Yên về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tư pháp tỉnh Phú Yên; Quyết định số 13/2021/QĐ-UBND ngày 20/4/2021 của UBND tỉnh Phú Yên về việc sửa đổi, bổ sung một số điều quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tư pháp tỉnh Phú Yên ban hành kèm theo Quyết định số 55/2018/QĐ-UBND;

Theo đề nghị của Trưởng phòng Hành chính, Bổ trợ tư pháp và Phổ biến, giáo dục pháp luật.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thu hồi Thẻ đấu giá viên số 34/ĐGV do Sở Tư pháp Phú Yên cấp ngày 06/10/2022.

Họ, tên đấu giá viên: Lê Hữu Hà, sinh năm 1974. Hành nghề tại Công ty đấu giá hợp danh Trung Việt; địa chỉ cư trú: 52 Võ Thị Sáu, phường Xuân Yên, thị xã Sông Cầu, tỉnh Phú Yên.

Lý do thu hồi: Công ty đấu giá hợp danh Trung Việt chấm dứt hoạt động theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 31 của Luật Đấu giá tài sản.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Sở Tư pháp, Trưởng Phòng Hành chính, Bổ trợ tư pháp và Phổ biến, giáo dục pháp luật, ông Lê Hữu Hà và cơ quan, tổ chức liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.


Các tin cùng chuyên mục:

Tiếp nhận phản ánh việc thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TƯ ngày 03/06/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy

Giám đốc Sở: Hà Công Khánh
ĐT:02573841941
mail:hacongkhanh@phuyen.gov.vn
Văn phòng Sở 0905129955
mail:vp.stp@phuyen.gov.vn
Chánh Văn phòng Sở: Hồ Tấn Nguyên Bình ĐT:0905129955
Thanh tra Sở Nội vụ:ĐT 0257.3842733: Phòng Cải cách hành chính: ĐT:0257.3842954
  • Tổng kết 10 năm thực hiện Luật PBGDPL
  • Tuyên truyền viên pháp luật năm 2022
  • Phú Yên Đấu giá 3 mỏ cát, thu về hơn 2 300 tỷ đồng, cao gấp 280 lần giá khởi điểm
  • Lễ Trao Giải "Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu pháp luật năm 2022"
  • Video tiếng Kinh“Làm gì để được Nhà nước bồi thường khi bị thiệt hại do người thi hành công vụ gây ra”

Thống kê truy cập