Sở Tư Pháp tỉnh Phú Yên
Quyết định thu hồi Giấy đăng ký hoạt động của Chi nhánh doanh nghiệp đấu giá tài sản

Chuyên mục: Thông báo | Đăng ngày: 06/07/2023

Tải về: Quyết định

QUYẾT ĐỊNH

Về việc thu hồi Giấy đăng ký hoạt động

của Chi nhánh doanh nghiệp đấu giá tài sản

 

GIÁM ĐỐC SỞ TƯ PHÁP PHÚ YÊN

Căn cứ Luật Đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 ngày 17/11/2016;

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

Căn cứ Nghị định số 01/2021/NĐ-CP ngày 04/01/2021 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp;

Căn cứ Quyết định số 125/QĐ-UB ngày 12 tháng 7 năm 1989 của UBND tỉnh Phú Yên về việc thành lập Sở Tư pháp;

Căn cứ Quyết định số 55/2018/QĐ-UBND ngày 15 tháng 11 năm 2018 của UBND tỉnh Phú Yên về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tư pháp tỉnh Phú Yên; Quyết định số 13/2021/QĐ-UBND ngày 20 tháng 4 năm 2021 của UBND tỉnh Phú Yên về việc sửa đổi, bổ sung một số điều Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tư pháp tỉnh Phú Yên ban hành kèm theo Quyết định số 55/2018/QĐ-UBND;

Căn cứ hồ sơ chấm dứt hoạt động chi nhánh của Công ty đấu giá hợp danh Bình Phú;

Theo đề nghị của Trưởng phòng Hành chính, Bổ trợ tư pháp và Phổ biến, giáo dục pháp luật.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thu hồi Giấy đăng ký hoạt động số 06/TP-ĐKHĐ ngày 22/8/2019 do Sở Tư pháp Phú Yên cấp cho Chi nhánh Công ty đấu giá hợp danh Bình Phú tại Phú Yên, có trụ sở tại địa chỉ: 79 Đồng Khởi, phường 7, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên. Trưởng Chi nhánh: Ông Đào Đức Thọ, sinh năm 1973.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Sở Tư pháp, Trưởng Phòng Hành chính, Bổ trợ tư pháp và Phổ biến, giáo dục pháp luật, Công ty đấu giá hợp danh Bình Phú và cá nhân, tổ chức liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.


Các tin cùng chuyên mục:

Tiếp nhận phản ánh việc thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TƯ ngày 03/06/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy

Giám đốc Sở: Hà Công Khánh
ĐT:02573841941
mail:hacongkhanh@phuyen.gov.vn
Văn phòng Sở 0905129955
mail:vp.stp@phuyen.gov.vn
Chánh Văn phòng Sở: Hồ Tấn Nguyên Bình ĐT:0905129955
Thanh tra Sở Nội vụ:ĐT 0257.3842733: Phòng Cải cách hành chính: ĐT:0257.3842954
  • Tổng kết 10 năm thực hiện Luật PBGDPL
  • Tuyên truyền viên pháp luật năm 2022
  • Phú Yên Đấu giá 3 mỏ cát, thu về hơn 2 300 tỷ đồng, cao gấp 280 lần giá khởi điểm
  • Lễ Trao Giải "Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu pháp luật năm 2022"
  • Video tiếng Kinh“Làm gì để được Nhà nước bồi thường khi bị thiệt hại do người thi hành công vụ gây ra”

Thống kê truy cập