Sở Tư Pháp tỉnh Phú Yên
Về việc cấp lại Thẻ đấu giá viên

Chuyên mục: Thông báo | Đăng ngày: 23/08/2022

Tải về: Quyết định

QUYẾT ĐỊNH

Về việc cấp lại Thẻ đấu giá viên

GIÁM ĐỐC SỞ TƯ PHÁP

Căn cứ Luật Đấu giá tài sản số 01/2016/QH13 ngày 17/11/2016;

Căn cứ Nghị định số 62/2017/NĐ-CP ngày 16/5/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều về biện pháp thi hành Luật đấu giá tài sản;

Căn cứ Thông tư số 06/2017/TT-BTP ngày 16/5/2017 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định về chương trình khung của khóa, đào tạo nghề đấu giá, cơ sở đào tạo nghề đấu giá, việc tập sự và kiểm tra kết quả tập sự hành nghề đấu giá và biểu mẫu trong lĩnh vực đấu giá tài sản;

Theo hồ sơ đề nghị cấp lại Thẻ đấu giá viên của Công ty đấu giá hợp danh Tín Phát;

Theo đề nghị của Trưởng phòng Hành chính, Bổ trợ tư pháp và Phổ biến, giáo dục pháp luật.

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cấp lại Thẻ đấu giá viên cho đấu giá viên có tên sau đây:

STT

Họ và tên

Số; ngày, tháng, năm cấp Chứng chỉ hành nghề đấu giá

Số; ngày, tháng, năm cấp lại Thẻ đấu giá viên

Lý do cấp lại

1

Trịnh Bình Tấn

1820/TP/ĐG-CCHN ngày 24/5/2017

24/ĐGV ngày 22/8/2022

Bị mất

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

        Điều 3. Chánh Văn phòng Sở, Trưởng Phòng Hành chính, Bổ trợ tư pháp và Phổ biến, giáo dục pháp luật, Công ty đấu giá hợp danh Tín Phát và ông Trịnh Bình Tấn chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Các tin cùng chuyên mục:

Tiếp nhận phản ánh việc thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TƯ ngày 03/06/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy

,
Giám đốc Sở, Hà Công Khánh
ĐT: 0905158054
mail:hacongkhanh@phuyen.gov.vn
Văn phòng Sở 02573 841 941
mail:vp.stp@phuyen.gov.vn
Chánh Văn phòng Sở: Hồ Tấn Nguyên Bình ĐT:0905129955
Thanh tra Sở Nội vụn:ĐT 0257.3842733: Phòng Cải cách hành chính: ĐT:0257.3842954
  • Lễ Trao Giải "Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu pháp luật năm 2022"
  • Video tiếng Kinh“Làm gì để được Nhà nước bồi thường khi bị thiệt hại do người thi hành công vụ gây ra”
  • Video tiếng Thái“Làm gì để được Nhà nước bồi thường khi bị thiệt hại do người thi hành công vụ gây ra”
  • Video tiếng Tày“Làm gì để được Nhà nước bồi thường khi bị thiệt hại do người thi hành công vụ gây ra”
  • Video “Làm gì để được Nhà nước bồi thường khi bị thiệt hại do người thi hành công vụ gây ra”

Thống kê truy cập