Sở Tư Pháp tỉnh Phú Yên
Thu hồi Thẻ công chứng viên của ông: Nguyễn Công Thược


QUYẾT ĐỊNH

Về việc thu hồi Thẻ công chứng viên

 
   

 

GIÁM ĐỐC SỞ TƯ PHÁP PHÚ YÊN

 

 

Căn cứ Quyết định số 125/QĐ-UB ngày 12/7/1989 của UBND tỉnh Phú Yên về việc thành lập Sở Tư pháp;

Căn cứ Quyết định số 499/QĐ-UBND ngày 20/3/2015 của UBND tỉnh Phú Yên về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tư pháp;

Căn cứ Luật Công chứng ngày 20/6/2014;

Căn cứ Thông tư số 06/2015/TT-BTP ngày 15/6/2015 của Bộ Tư pháp quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Công chứng;

Xét đề nghị của Trưởng phòng Bổ trợ tư pháp,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Thu hồi Thẻ công chứng viên số 08/CCV ngày 15/5/2017 do Sở Tư pháp cấp cho ông Nguyễn Công Thược, sinh ngày 24/3/1958, địa chỉ tạm trú: Khu phố Phước Lý, phường Xuân Yên, thị xã Sông Cầu, tỉnh Phú Yên.

 Lý do thu hồi: Ông Nguyễn Công Thược không còn làm việc tại Văn phòng công chứng Sông Cầu.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Trưởng phòng Bổ trợ tư pháp, Văn phòng công chứng Sông Cầu và ông Nguyễn Công Thược chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Tiếp nhận phản ánh việc thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TƯ ngày 03/06/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy

Giám đốc Sở 0984 498 044
Văn phòng Sở 02573 841 941
Phó Chánh Văn phòng phụ trách 0905129955
Tiếp nhận, phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính:Văn phòng UBND tỉnh Phú Yên:ĐT 0257.3843779 mail:thutuchanhchinhphuyen@gmail.com
  • Hướng dẫn sử dụng VPDT - Chuyên viên
  • Hướng dẫn sử dụng VPDT - Phó, Trưởng phòng
  • Hướng dẫn sử dụng VPDT - Văn thư
  • Hướng dẫn sử dụng VPDT - Lãnh đạo

Thống kê truy cập