Sở Tư Pháp tỉnh Phú Yên
Thông báo danh mục thủ tục hành chính được tiếp nhận và trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích (đợt I)

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TIẾP NHẬN VÀ TRẢ KẾT QUẢ QUA DỊCH VỤ BƯU CHÍNH CÔNG ÍCH
(Kèm theo Quyết định số 340/QĐ-UBND ngày 16/02/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên)

STT

Tên Thủ tục hành chính

Đã được UBND tỉnh

công bố tại Quyết định

I. Lĩnh vực Trợ giúp pháp lý

1

Yêu cầu trợ giúp pháp lý

Quyết định số 1373/QĐ-UBND ngày 22/6/2016

II. Lĩnh vực Quản tài viên và hành nghề quản lý, thanh lý tài sản

2

Đăng ký hành nghề quản lý, thanh lý tài sản với tư cách cá nhân

Quyết định số 461/QĐ-UBND ngày 08/3/2017

3

Đăng ký hành nghề quản lý, thanh lý tài sản đối với doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản

III. Lĩnh vực Lý lịch Tư pháp

4

Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam

Quyết định số 1169/QĐ-UBND ngày 13/6/2017

 

 

 

 

 

 

5

Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội (đối tượng là công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam)

6

Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho cơ quan tiến hành tố tụng (đối tượng là công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam)

IV. Lĩnh vực Quốc tịch

7

Cấp giấy xác nhận có quốc tịch Việt Nam ở trong nước

Quyết định số 1152/QĐ-UBND ngày 12 / 6 /2017

 

8

Cấp giấy xác nhận là người gốc Việt Nam

Tiếp nhận phản ánh việc thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TƯ ngày 03/06/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy

Giám đốc Sở 0984 498 044
Văn phòng Sở 02573 841 941
Phó Chánh Văn phòng phụ trách 0905129955
Tiếp nhận, phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính:Văn phòng UBND tỉnh Phú Yên:ĐT 0257.3843779 mail:thutuchanhchinhphuyen@gmail.com
  • Hướng dẫn sử dụng VPDT - Chuyên viên
  • Hướng dẫn sử dụng VPDT - Phó, Trưởng phòng
  • Hướng dẫn sử dụng VPDT - Văn thư
  • Hướng dẫn sử dụng VPDT - Lãnh đạo

Thống kê truy cập