Sở Tư Pháp tỉnh Phú Yên
Về việc cắt giảm thời gian giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp tỉnh Phú Yên


Thực hiện Kế hoạch số 28/KH-UBND ngày 09/3/2016 về hoạt động năm doanh nghiệp Phú Yên-2016; Kế hoạch hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp ban hành kèm theo Quyết định số 876/QĐ-UBND ngày 26/4/2016; Kế hoạch 84/KH-UBND ngày 10/6/2016 của UBND tỉnh Phú Yên về việc thực hiện chương trình hành động của Tỉnh ủy về lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, nâng cao chỉ số PCI, PAPI, tạo môi trường đầu tư thông thoáng, lành mạnh.

Để tạo điều kiện thuận lợi, giảm chi phí, tiết kiệm thời gian cho tổ chức, cá nhân khi thực hiện thủ tục hành chính; Sở Tư pháp tiến hành rà soát, cắt giảm thời gian giải quyết cho 57 thủ tục thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp, trong các lĩnh vực: Công chứng; Luật sư, Giám định tư pháp; Đấu giá tài sản; Quản tài viên và hành nghề quản lý, thanh lý tài sản; Tư vấn pháp luật; Trợ giúp pháp lý; Lý lịch tư pháp với tỷ lệ cắt giảm từ 30% đến 86,7 % thời gian giải quyết theo quy định.

Sở Tư pháp kính thông báo để các tổ chức, cá nhân, cơ quan, đơn vị và địa phương trên địa bàn tỉnh biết.

 

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC CẮT GIẢM THỜI GIAN GIẢI QUYẾT

THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ TƯ PHÁP TỈNH PHÚ YÊN

 

STT

Tên thủ tục hành chính

Thời gian giải quyết thủ tục hành chính

Ghi chú

Thời gian giải quyết TTHC theo quy định

Thời gian giải quyết TTHC thực tế

Thời gian được cắt giảm

 

I. Lĩnh vực Công chứng

1

Đăng ký tập sự hành nghề công chứng

7 ngày làm việc

2 ngày làm việc

Giảm 5 ngày làm việc (71,42%)

TTHC được công bố tại Quyết định số 536/QĐ-UBND ngày 10/3/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên

2

Thay đổi nơi tập sự hành nghề công chứng từ tổ chức hành nghề công chứng này sang tổ chức hành nghề công chứng khác trong cùng một tỉnh, thành phố thuộc trung ương

5 ngày làm việc

2 ngày làm việc

Giảm 3 ngày làm việc (60%)

3

Thay đổi nơi tập sự từ tổ chức hành nghề công chứng tại tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương này sang tổ chức hành nghề công chứng tại tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương khác

7 ngày làm việc

2 ngày làm việc

Giảm 5 ngày làm việc (71,42%)

4

Đăng ký tập sự hành nghề công chứng trường hợp người tập sự thay đổi nơi tập sự sang tổ chức hành nghề công chứng tại tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương khác

7 ngày làm việc

2 ngày làm việc

Giảm 5 ngày làm việc (71,42%)

5

Chấm dứt tập sự hành nghề công chứng

5 ngày làm việc

2 ngày làm việc

Giảm 3 ngày làm việc (60%)

6

Đăng ký tập sự lại hành nghề công chứng sau khi chấm dứt tập sự hành nghề công chứng

7 ngày làm việc

2 ngày làm việc

Giảm 5 ngày làm việc (71,42%)

7

Từ chối hướng dẫn tập sự (Trường hợp tổ chức hành nghề công chứng không có công chứng viên khác đủ điều kiện hướng dẫn tập sự)

7 ngày làm việc

2 ngày làm việc

Giảm 5 ngày làm việc (71,42%)

8

Thay đổi công chứng viên hướng dẫn tập sự trong trường hợp người tập sự đề nghị thay đổi

7 ngày làm việc

2 ngày làm việc

Giảm 5 ngày làm việc (71,42%)

9

Thay đổi công chứng viên hướng dẫn tập sự trong trường hợp tổ chức hành nghề công chứng nhận tập sự tạm dừng hoạt động, chấm dứt hoạt động hoặc bị chuyển đổi, giải thể

7 ngày làm việc

2 ngày làm việc

Giảm 5 ngày làm việc (71,42%)

10

Đăng ký tham dự kiểm tra kết quả tập sự hành nghề công chứng

15 ngày làm việc

10 ngày làm việc

Giảm 5 ngày làm việc (33.33%)

11

Đăng ký hành nghề và cấp thẻ Công chứng viên

10 ngày làm việc

5 ngày làm việc

Giảm 5 ngày làm việc (50%)

12

Cấp lại thẻ Công chứng viên

5 ngày làm việc

2 ngày làm việc

Giảm 3 ngày làm việc  (60%)

13

Xóa đăng ký hành nghề công chứng

7 ngày làm việc

2 ngày làm việc

Giảm 5 ngày làm việc (71,42%)

14

Đăng ký hoạt động văn phòng công chứng

10 ngày làm việc

7 ngày làm việc

Giảm 3 ngày làm việc (30%)

15

Thay đổi nội dung Đăng ký hoạt động của Văn phòng công chứng

7 ngày làm việc

3 ngày làm việc

Giảm 4 ngày làm việc (57,14%)

16

Chấm dứt hoạt động Văn phòng công chứng (trường hợp tự chấm dứt)

7 ngày làm việc

3 ngày làm việc

Giảm 4 ngày làm việc (57,14%)

17

Chấm dứt hoạt động Văn phòng công chứng (trường hợp bị thu hồi Quyết định cho phép thành lập)

7 ngày làm việc

3 ngày làm việc

Giảm 4 ngày làm việc (57,14%)

18

Đăng ký hoạt động của Văn phòng công chứng hợp nhất

10 ngày làm việc

7 ngày làm việc

Giảm 3 ngày làm việc (30%)

19

Thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của Văn phòng công chứng sáp nhập

7 ngày làm việc

3 ngày làm việc

Giảm 4 ngày làm việc (57,14%)

20

Thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của Văn phòng công chứng được chuyển nhượng

7 ngày làm việc

3 ngày làm việc

Giảm 4 ngày làm việc (57,14%)

21

Đăng ký hoạt động Văn phòng công chứng chuyển đổi từ Văn phòng công chứng  do một công chứng viên thành lập

7 ngày làm việc

3 ngày làm việc

Giảm 4 ngày làm việc (57,14%)

II. Lĩnh vực Quản tài viên và hành nghề quản lý, thanh lý tài sản

1

Đăng ký hành nghề quản lý, thanh lý tài sản với tư cách cá nhân

7 ngày làm việc

2 ngày làm việc

Giảm 5 ngày làm việc (71,42%)

TTHC được công bố tại Quyết định số 2051/QĐ-UBND ngày 26/10/2015

của Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên

2

Thay đổi thành viên hợp danh của Công ty hợp danh, chủ doanh nghiệp tư nhân quản lý, thanh lý tài sản

7 ngày làm việc

2 ngày làm việc

Giảm 5 ngày làm việc (71,42%)

3

Đăng ký hành nghề quản lý, thanh lý tài sản đối với doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản

7 ngày làm việc

2 ngày làm việc

Giảm 5 ngày làm việc (71,42%)

4

Thay đổi thông tin đăng ký hành nghề của Quản tài viên

3 ngày làm việc

1 ngày làm việc

Giảm 2 ngày làm việc (66,66%)

5

Thay đổi thông tin đăng ký hành nghề của doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản

3 ngày làm việc

1 ngày làm việc

Giảm 2 ngày làm việc (66,66%)

III. Lĩnh vực Đấu giá tài sản

1

Đăng ký danh sách đấu giá viên

5 ngày làm việc

2 ngày làm việc

Giảm 3 ngày làm việc (60%)

TTHC được công bố tại Quyết định số 881/QĐ-UBND ngày 10/6/2014 của Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên

IV. Lĩnh vực Giám định Tư pháp

1

Đăng ký hoạt động Văn phòng giám định tư pháp

30 ngày làm việc

20 ngày làm việc

Giảm 10 ngày làm việc (33,33%)

TTHC được công bố tại Quyết định số 881/QĐ-UBND ngày 10/6/2014 của Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên

2

Cấp lại giấy đăng ký hoạt động của Văn phòng giám định tư pháp

5 ngày làm việc

3 ngày làm việc

Giảm 2 ngày làm việc (40%)

V. Lĩnh vực Luật sư

1

Cấp giấy đăng ký hoạt động cho Văn phòng luật sư

10 ngày làm việc

3 ngày làm việc

Giảm 7 ngày làm việc (70%)

TTHC được công bố tại Quyết định số 881/QĐ-UBND ngày 10/6/2014 của Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên

2

Cấp Giấy đăng ký hoạt động của Công ty luật hợp danh hoặc Công ty luật trách nhiệm hữu hạn (gọi tắt là Công ty luật)

10 ngày làm việc

3 ngày làm việc

Giảm 7 ngày làm việc (70%)

3

Cấp lại Giấy đăng ký hoạt động cho tổ chức hành nghề luật sư khi thay đổi nội dung đăng ký hoạt động

5 ngày làm việc

2 ngày làm việc

Giảm 3 ngày làm việc (60%)

4

Thu hồi giấy đăng ký hoạt động của tổ chức hành nghề luật sư

5 ngày làm việc

2 ngày làm việc

Giảm 3 ngày làm việc (60%)

5

Thành lập Văn phòng giao dịch của tổ chức hành nghề luật sư

5 ngày làm việc

2 ngày làm việc

Giảm 3 ngày làm việc  (60%)

6

Đăng ký hành nghề luật sư với tư cách cá nhân

7 ngày làm việc

3 ngày làm việc

Giảm 4 ngày làm việc (57,14 %)

7

Chuyển đổi Công ty luật trách nhiệm hữu hạn và Công ty luật hợp doanh

7 ngày làm việc

3 ngày làm việc

Giảm 4 ngày làm việc (57,14 %)

8

Cấp lại Giấy đăng ký hoạt động do thay đổi nội dung giấy đăng ký hoạt động cho chi nhánh, công ty luật nước ngoài

5 ngày làm việc

2 ngày làm việc

Giảm 3 ngày làm việc (60%)

9

Cấp Giấy đăng ký hoạt động cho Công ty luật trách nhiệm hữu hạn một trăm phần trăm vốn nước ngoài, Công ty luật trách nhiệm hữu hạn dưới hình thức liên doanh (sau đây gọi tắt là Công ty luật nước ngoài)

10 ngày làm việc

5 ngày làm việc

Giảm 5 ngày làm việc (50%)

10

Cấp Giấy đăng ký hoạt động cho chi nhánh của tổ chức hành nghề luật sư nước ngoài tại Việt Nam

5 ngày làm việc

2 ngày làm việc

Giảm 3 ngày làm việc (60%)

11

Chuyển đổi Văn phòng luật sư thành Công ty luật

7 ngày làm việc

3 ngày làm việc

Giảm 4 ngày làm việc (57,14%)

12

Thay đổi người đại diện theo pháp luật Văn phòng luật sư, Công ty luật trách nhiệm hữu hạn

5 ngày làm việc

2 ngày làm việc

Giảm 3 ngày làm việc (60%)

13

Thay đổi người đại diện theo pháp luật của Công ty luật trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, Công ty luật hợp doanh

5 ngày làm việc

2 ngày làm việc

Giảm 3 ngày làm việc (60%)

14

Hợp nhất Công ty luật

10 ngày làm việc

5 ngày làm việc

Giảm 5 ngày làm việc (50%)

15

Sáp nhập Công ty luật

10 ngày làm việc

5 ngày làm việc

Giảm 5 ngày làm việc (50%)

VI. Lĩnh vực Tư vấn pháp luật

1

Thông báo thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của Trung tâm tư vấn pháp luật, Chi nhánh Trung tâm tư vấn pháp luật

7 ngày làm việc

3 ngày làm việc

Giảm 4 ngày làm việc (57,14%)

TTHC được công bố tại Quyết định số 881/QĐ-UBND ngày 10/6/2014 của Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên

 

2

Đăng ký hoạt động của Chi nhánh của Trung tâm tư vấn pháp luật

5 ngày làm việc

3 ngày làm việc

Giảm 2 ngày làm việc (40%)

3

Cấp thẻ tư vấn viên pháp luật

7 ngày làm việc

3 ngày làm việc

Giảm 4 ngày làm việc (57,14%)

4

Thu hồi thẻ tư vấn viên pháp luật

7 ngày làm việc

2 ngày làm việc

Giảm 5 ngày làm việc (71,42%)

5

Cấp lại thẻ tư vấn viên pháp luật

7 ngày làm việc

3 ngày làm việc

Giảm 4 ngày làm việc (57,14%)

VII. Lĩnh vực Trợ giúp pháp lý

1

Công nhận và cấp thẻ cộng tác viên trợ giúp pháp lý

7 ngày làm việc

4 ngày làm việc

Giảm 3 ngày làm việc  (42,85%)

TTHC được công bố tại Quyết định số 1373/QĐ-UBND ngày 22/6/2016 của Chủ tịch UBND  tỉnh Phú Yên

 

 

2

Cấp lại Thẻ cộng tác viên trợ giúp pháp lý

7 ngày làm việc

4 ngày làm việc

Giảm 3 ngày làm việc (42,85%)

3

Thu hồi Thẻ cộng tác viên trợ giúp pháp lý

7 ngày làm việc

4 ngày làm việc

Giảm 3 ngày làm việc  (42,85%)

4

Đăng ký tham gia trợ giúp pháp lý của tổ chức hành nghề luật sư, tổ chức  tư vấn pháp luật

7 ngày làm việc

4 ngày làm việc

Giảm 3 ngày làm việc (42,85%)

5

Thay đổi người thực hiện trợ giúp pháp lý

 

3 ngày làm việc

2 ngày làm việc

Giảm 1 ngày làm việc (33,33%)

TTHC được công bố tại Quyết định số 536/QĐ-UBND ngày 10/3/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên

VIII. Lĩnh vực Lý lịch tư pháp

 

 

Những trường hợp được rút ngắn thời gian cấp Phiếu lý lịch tư pháp (do Sở Tư pháp tra cứu thông tin lý lịch tư pháp tại phần mềm Hệ thống quản lý lý lịch tư pháp dùng chung):

1

Người yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp có nơi cư trú duy nhất ở trong tỉnh có ngày sinh từ 01/7/1996 trở về sau

10 ngày làm việc

2 ngày làm việc

Giảm 8 ngày làm việc (80%)

 

2

Người yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp hiện cư trú trong tỉnh, đã được cấp Phiếu từ tháng 6/2012 trở đi

10 ngày làm việc

2 ngày làm việc

Giảm 8 ngày làm việc (80%)

 

3

Người yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp hiện cư trú trong tỉnh, có thời gian cư trú ở ngoài tỉnh, đã được cấp Phiếu lý lịch tư pháp không quá 6 tháng (tính đến ngày yêu cầu cấp lại)

15 ngày làm việc

2 ngày làm việc

Giảm 13 ngày làm việc (86,7%)

 

Tiếp nhận phản ánh việc thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TƯ ngày 03/06/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy

Giám đốc Sở 0984 498 044
Văn phòng Sở 02573 841 941
Phó Chánh Văn phòng phụ trách 0905129955
Tiếp nhận, phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính:Văn phòng UBND tỉnh Phú Yên:ĐT 0257.3843779 mail:thutuchanhchinhphuyen@gmail.com
  • Hướng dẫn sử dụng VPDT - Chuyên viên
  • Hướng dẫn sử dụng VPDT - Phó, Trưởng phòng
  • Hướng dẫn sử dụng VPDT - Văn thư
  • Hướng dẫn sử dụng VPDT - Lãnh đạo

Thống kê truy cập