Sở Tư Pháp tỉnh Phú Yên
Đăng ký tập sự hành nghề công chứng đối với ông Lương Công Đoàn


Sở Tư pháp nhận được hồ sơ đăng ký tập sự hành nghề công chứng của ông Lương Công Đoàn. Sau khi kiểm tra hồ sơ, nhận thấy hồ sơ đảm bảo theo quy định tại khoản 1 Điều 2 Thông tư số 04/2015/TT-BTP ngày 15/4/2015 của Bộ Tư pháp về hướng dẫn tập sự hành nghề công chứng và đã ghi tên ông Đoàn vào Danh sách người tập sự hành nghề công chứng với các nội dung như sau:

- Tên người đăng ký tập sự: Lương Công Đoàn, sinh ngày 02/12/1984.

- Thường trú: 239/11 Nguyễn Huệ, Phường 5, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên.

- Giấy chứng nhận tốt nghiệp khóa đào tạo nghề công chứng số hiệu 2832/2020/CC, số ngày vào sổ: 1247/QĐ-HVTP do Giám đốc Học viện Tư pháp cấp ngày 06/8/2020.

- Tổ chức hành nghề công chứng nhận tập sự: Văn phòng công chứng Nguyễn Trung Đoàn.

- Công chứng viên hướng dẫn tập sự: Ông Nguyễn Trung Đoàn.

- Ngày, tháng, năm ghi tên: 21/02/2022.

Sở Tư pháp thông báo để ông Lương Công Đoàn và Văn phòng công chứng Nguyễn Trung Đoàn biết./.

Tiếp nhận phản ánh việc thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TƯ ngày 03/06/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy

,
Giám đốc Sở, Hà Công Khánh
ĐT: 0905158054
mail:hacongkhanh@phuyen.gov.vn
Văn phòng Sở 02573 841 941
mail:vp.stp@phuyen.gov.vn
Chánh Văn phòng Sở: Hồ Tấn Nguyên Bình ĐT:0905129955
Thanh tra Sở Nội vụn:ĐT 0257.3842733: Phòng Cải cách hành chính: ĐT:0257.3842954
  • Video tiếng Kinh“Làm gì để được Nhà nước bồi thường khi bị thiệt hại do người thi hành công vụ gây ra”
  • Video tiếng Thái“Làm gì để được Nhà nước bồi thường khi bị thiệt hại do người thi hành công vụ gây ra”
  • Video tiếng Tày“Làm gì để được Nhà nước bồi thường khi bị thiệt hại do người thi hành công vụ gây ra”
  • Video “Làm gì để được Nhà nước bồi thường khi bị thiệt hại do người thi hành công vụ gây ra”
  • Hướng dẫn đăng ký thủ tục Lý lich tư pháp trực tuyến trên Cổng dịch vụ công tỉnh Phú Yên và Cổng dịch vụ công quốc gia

Thống kê truy cập