Sở Tư Pháp tỉnh Phú Yên
Kết luận thanh tra số 05/KL-STP về việc thanh tra chuyên ngành việc chấp hành pháp luật về đăng ký, quản lý hộ tịch, chứng thực và nuôi con nuôi của Phòng Tư pháp thị xã Đông Hòa và UBND các xã, ph

NỘI DUNG 

CÔNG KHAI KẾT LUẬN THANH TRA

 

Ngày 02/8/2022, Giám đốc Sở Tư pháp ban hành Kết luận thanh tra số 05/KL-STP về việc thanh tra chuyên ngành việc chấp hành pháp luật về đăng ký, quản lý hộ tịch, chứng thực và nuôi con nuôi của Phòng Tư pháp thị xã Đông Hòa và UBND các xã, phường: Hòa Tâm, Hòa Tân Đông, Hòa Thành, Hòa Xuân Tây, Hòa Hiệp Bắc và Hòa Vinh. Đây là cuộc thanh tra theo Kế hoạch nhằm để kịp thời phát hiện, chấn chỉnh những thiếu sót, tồn tại và có biện pháp giải quyết những vướng mắc, bất cập; qua đó, giúp đơn vị được thanh tra thực hiện đúng quy định pháp luật, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước đối với lĩnh vực này.

Qua kiểm tra nội dung thanh tra, nhận thấy: Cơ bản, các đơn vị thực hiện đăng ký, quản lý hộ tịch và chứng thực đảm bảo theo quy định của Luật hộ tịch năm 2014, Nghị định số 23/2015/NĐ-CP ngày 16/02/2015 của Chính phủ về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký, chứng thực hợp đồng, giao dịch và các văn bản hướng dẫn thi hành. Bên cạnh đó, còn có tồn tại, hạn chế như:

- Về công tác hộ tịch:

Không thuộc trường hợp ủy quyền cho người khác nộp hồ sơ đăng ký kết hôn tại cơ quan đăng ký hộ tịch có thẩm quyền (Phòng Tư pháp); không có văn bản văn bản thừa nhận là con chung  đối với trường hợp con sinh ra trước thời điểm đăng ký kết hôn (xã Hòa Tâm); không có Văn bản cam đoan về việc đã nộp đủ các giấy tờ mình có (các xã, phường: Hòa Tân Đông, Hòa Xuân Tây, Hòa Hiệp Bắc); tờ khai không ghi mục “Đã đăng ký khai sinh tại” theo mẫu hướng dẫn, quản lý, sử dụng giấy tờ, sổ hộ tịch (các xã, phường: Hòa Thành, Hòa Xuân Tây, Hòa Vinh, Hòa Hiệp Bắc); không có văn bản đề nghị cơ quan công an có thẩm quyền xác minh thông tin chứng minh quan hệ cha, mẹ, con (các xã, phường: Hòa Thành, Hòa Tân Đông, Hòa Xuân Tây, Hòa Hiệp Bắc); không lưu bản chính Giấy khai sinh sau khi giải quyết cho cải chính (xã Hòa Thành); tờ khai thay đổi họ, tên cho người dưới 18 tuổi không có ý kiến đồng ý của cha, mẹ (xã Hòa Thành); không có bản sao giấy khai sinh cho việc bổ sung, thay đổi hộ tịch (phường Hòa Hiệp Bắc); không có giấy tờ làm căn cứ cho việc thay đổi chữ đệm (phường Hòa Hiệp Bắc); thực hiện thay đổi quê quán không đúng theo quy định của pháp luật dân sự (phường Hòa Xuân Tây); không có văn bản yêu cầu Người giám hộ của mẹ đẻ của trẻ, không có Phiếu lý lịch tư pháp để xác định không phải là người đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc người bị kết án nhưng chưa được xoá án tích về một trong các tội cố ý xâm phạm tính mạng, sức khỏe, danh dự, nhân phẩm, tài sản của người khác và không thuộc trường hợp giám hộ đương nhiên (xã Hòa Thành); không có giấy khám sức khỏe của người nhận con nuôi, Đơn xin nhận con nuôi thiếu chữ ký, ảnh của trẻ không đúng quy cách và không có văn bản đồng ý cho con nuôi của cha, mẹ đẻ đối với trường hợp người mẹ của trẻ là người chưa thành niên (xã Hòa Thành); không có văn bản đồng ý của cha mẹ đẻ của người được nhận làm con nuôi và không có biên bản giao nhận nuôi con nuôi theo mẫu quy định (phường Hòa Hiệp Bắc).

- Về công tác chứng thực:

Hồ sơ chứng thực chữ ký không lưu (phường Hòa Hiệp Bắc); không có bản sao giấy tờ theo quy định pháp luật khi chứng thực hợp đồng, giao dịch (các xã, phường: Hòa Tâm, Hòa Thành, Hòa Xuân Tây); không đánh số trang hợp đồng giao dịch có từ hai trang trở lên (các xã, phường: Hòa Thành, Hòa Xuân Tây); người thực hiện chứng thực không ký từng trang của hợp đồng, giao dịch (các xã, phường: Hòa Thành, Hòa Xuân Tây, Hòa Hiệp Bắc); lời chứng ghi số trang không đúng (các xã, phường: Hòa Thành, Hòa Xuân Tây, Hòa Hiệp Bắc); thu phí chứng thực bản sao từ bản chính không đúng quy định (các xã, phường: Hòa Tân Đông, Hòa Xuân Tây, Hòa Hiệp Bắc).

Kết luận thanh tra, Giám đốc Sở Tư pháp đề nghị Chủ tịch UBND thị xã Đông Hòa chỉ đạo tăng cường công tác kiểm tra, hướng dẫn việc chấp hành pháp luật về hộ tịch và chứng thực tại UBND các xã, phường trên địa bàn thị xã; thực hiện nghiêm việc khắc phục tồn tại, hạn chế được chỉ ra qua thanh tra, đồng thời kiểm điểm, rút kinh nghiệm đối với cá nhân liên quan và xem xét thu hồi, hủy bỏ Trích lục thay đổi hộ tịch do UBND phường Hòa Xuân Tây thực hiện không đúng quy định./.

Tiếp nhận phản ánh việc thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TƯ ngày 03/06/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy

Giám đốc Sở: Hà Công Khánh
ĐT:02573841941
mail:hacongkhanh@phuyen.gov.vn
Văn phòng Sở 0905129955
mail:vp.stp@phuyen.gov.vn
Chánh Văn phòng Sở: Hồ Tấn Nguyên Bình ĐT:0905129955
Thanh tra Sở Nội vụ:ĐT 0257.3842733: Phòng Cải cách hành chính: ĐT:0257.3842954
  • Tổng kết 10 năm thực hiện Luật PBGDPL
  • Tuyên truyền viên pháp luật năm 2022
  • Phú Yên Đấu giá 3 mỏ cát, thu về hơn 2 300 tỷ đồng, cao gấp 280 lần giá khởi điểm
  • Lễ Trao Giải "Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu pháp luật năm 2022"
  • Video tiếng Kinh“Làm gì để được Nhà nước bồi thường khi bị thiệt hại do người thi hành công vụ gây ra”

Thống kê truy cập