Sở Tư Pháp tỉnh Phú Yên
Thanh tra chuyên ngành việc chấp hành pháp luật về đăng ký, quản lý hộ tịch, chứng thực và nuôi con nuôi

NỘI DUNG 

CÔNG KHAI KẾT LUẬN THANH TRA

 

Ngày 25/7/2022, Giám đốc Sở Tư pháp ban hành Kết luận thanh tra số 04/KL-STP về việc thanh tra chuyên ngành việc chấp hành pháp luật về đăng ký, quản lý hộ tịch, chứng thực và nuôi con nuôi của Phòng Tư pháp huyện Sơn Hòa và UBND các xã: Sơn Nguyên, Sơn Xuân, Sơn Long, Sơn Hội, Sơn Phước, Phước Tân, Suối Trai. Đây là cuộc thanh tra theo Kế hoạch nhằm để kịp thời phát hiện, chấn chỉnh những thiếu sót, tồn tại và có biện pháp giải quyết những vướng mắc, bất cập; qua đó, giúp đơn vị được thanh tra thực hiện đúng quy định pháp luật, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước đối với lĩnh vực này.

Qua kiểm tra nội dung thanh tra, nhận thấy: Cơ bản, các đơn vị thực hiện đăng ký, quản lý hộ tịch và chứng thực đảm bảo theo quy định của Luật hộ tịch năm 2014, Nghị định số 23/2015/NĐ-CP ngày 16/02/2015 của Chính phủ về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký, chứng thực hợp đồng, giao dịch và các văn bản hướng dẫn thi hành. Bên cạnh đó, còn có tồn tại, hạn chế như:

- Về công tác hộ tịch:

Không có bản chính Giấy chứng sinh khi đăng ký khai sinh (các xã: Sơn Xuân, Phước Tân); không có văn bản cam đoan về việc chưa đăng ký khai sinh (xã Sơn Phước); không có văn bản cam đoan của người đi đăng ký lại khai sinh về việc đã nộp đủ các giấy tờ mình có (các xã: Sơn Nguyên, Phước Tân, Sơn Hội, Suối Trai); không có văn bản đề nghị cơ quan công an có thẩm quyền xác minh thông tin chứng minh quan hệ cha, mẹ, con khi đăng ký lại khai sinh (các xã: Sơn Nguyên, Sơn Long, Sơn Xuân, Sơn Hội, Suối Trai); xác định loại việc hộ tịch không đúng-Nội dung yêu cầu thuộc phạm vi thay đổi hộ tịch nhưng cấp Trích lục hộ tịch là cải chính (xã Sơn Long); thực hiện cải chỉnh khi không có cơ sơ để xác định có sai xót do lỗi của công chức làm công tác hộ tịch hoặc của người cóyêu cầu (xã Sơn Long); không có giấy tờ làm căn cứ cho việc đăng ký thay đổi chữ đệm (xã Sơn Long); không ghi nội dung bổ sung hộ tịch vào sổ hộ tịch theo quy định (xã Phước Tân); Tờ khai thay đổi họ, chữ đệm, tên cho người dưới 18 tuổi không có ý kiến đồng ý của cha, mẹ (xã Suối trai); không có giấy tờ, tài liệu, chứng cứ do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền cấp hoặc xác nhận hợp lệ chứng minh sự kiện chết khi đăng ký khai tử cho người chết đã lâu (các xã: Sơn Long, Sơn Hội).

- Về công tác chứng thực:

Không có bản sao giấy tờ theo quy định pháp luật khi chứng thực hợp đồng, giao dịch (các xã: Sơn Xuân, Phước Tân, Sơn Hội, Sơn Phước, Suối Trai); không đánh số trang hợp đồng giao dịch có từ hai trang trở lên (Phòng Tư pháp; các xã: Sơn Nguyên, Sơn Long, Sơn Xuân, Sơn Hội, Sơn Phước, Suối Trai); người thực hiện chứng thực không ký từng trang của hợp đồng, giao dịch (các xã: Sơn Nguyên, Sơn Long, Phước Tân, Sơn Hội, Suối Trai); lời chứng của người thực hiện chứng thực chữ ký theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông không đúng mẫu (các xã: Phước Tân, Sơn Hội); lời chứng của người thực hiện chứng thực hợp đồng, giao dịch không đầy đủ theo mẫu (các xã: Sơn Nguyên, Sơn Long, Suối Trai); thu phí chứng thực bản sao từ bản chính không đúng quy định (các xã: Phước Tân, Suối Trai).

Kết luận thanh tra, Giám đốc Sở Tư pháp đề nghị Chủ tịch UBND huyện Sơn Hòa chỉ đạo tăng cường công tác kiểm tra, hướng dẫn việc chấp hành pháp luật về hộ tịch và chứng thực tại UBND các xã, thị trấn trên địa bàn huyện; thực hiện nghiêm việc khắc phục tồn tại, hạn chế được chỉ ra qua thanh tra, đồng thời kiểm điểm, rút kinh nghiệm đối với cá nhân liên quan và xem xét thu hồi, hủy bỏ Trích lục cải chính hộ tịch do UBND xã Sơn Long thực hiện không đúng quy định./.

Tiếp nhận phản ánh việc thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TƯ ngày 03/06/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy

Giám đốc Sở: Hà Công Khánh
ĐT:02573841941
mail:hacongkhanh@phuyen.gov.vn
Văn phòng Sở 0905129955
mail:vp.stp@phuyen.gov.vn
Chánh Văn phòng Sở: Hồ Tấn Nguyên Bình ĐT:0905129955
Thanh tra Sở Nội vụ:ĐT 0257.3842733: Phòng Cải cách hành chính: ĐT:0257.3842954
  • Tổng kết 10 năm thực hiện Luật PBGDPL
  • Tuyên truyền viên pháp luật năm 2022
  • Phú Yên Đấu giá 3 mỏ cát, thu về hơn 2 300 tỷ đồng, cao gấp 280 lần giá khởi điểm
  • Lễ Trao Giải "Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu pháp luật năm 2022"
  • Video tiếng Kinh“Làm gì để được Nhà nước bồi thường khi bị thiệt hại do người thi hành công vụ gây ra”

Thống kê truy cập