Sở Tư Pháp tỉnh Phú Yên
Kết luận thanh tra chuyên ngành việc chấp hành quy định pháp luật trong hoạt động đấu giá tài sản

NỘI DUNG 

CÔNG KHAI KẾT LUẬN THANH TRA

 

Ngày 22/10/2020, Giám đốc Sở Tư pháp ban hành các Kết luận thanh tra số 04/KL-STP, 05/KL-STP, 06/KL-STP  và 07/KL-STP về việc thanh tra chuyên ngành việc chấp hành quy định pháp luật trong hoạt động đấu giá tài sản của Công ty đấu giá hợp danh Việt Tín, Chi nhánh Công ty đấu giá hợp danh Bình Phú tại Phú Yên, Công ty đấu giá hợp danh Trí Việt và DNTN dịch vụ đấu giá Tân Sông Cầu. Đây là cuộc thanh tra chuyên ngành theo Kế hoạch với mục đích kịp thời phát hiện, chấn chỉnh những thiếu sót, tồn tại và có biện pháp giải quyết những vướng mắc, bất cập trong lĩnh vực đấu giá và qua đó giúp đơn vị được thanh tra thực hiện đúng quy định pháp luật, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước đối với lĩnh vực này.

Qua kiểm tra nội dung thanh tra, nhận thấy: Cơ bản, các đơn vị thực hiện trình tự, thủ tục đấu giá tài sản đảm bảo theo quy định của Luật đấu giá tài sản năm 2016 và các văn bản hướng dẫn thi hành. Bên cạnh kết quả đạt được, hoạt động đấu giá của 04 đơn vị nêu trên từ ngày 01/01/2019 đến ngày 30/6/2020 có những tồn tại, hạn chế như: Hầu hết 04 đơn vị quy định về trường hợp bất khả kháng của Hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản không phù hợp với quy định tại khoản 1 Điều 156 Bộ luật dân sự năm 2015; không lưu tài liệu, hình ảnh niêm yết đấu giá tài sản tại trụ sở Công ty/Chi nhánh (Công ty đấu giá hợp danh Trí Việt, Chi nhánh Công ty đấu giá hợp danh Bình Phú tại Phú Yên); không ghi kết quả cuộc bán đấu giá vào Sổ đăng ký đấu giá tài sảntính thù lao dịch vụ đấu giá không đúng quy định (Chi nhánh Công ty đấu giá hợp danh Bình Phú tại Phú Yên); Thông báo đấu giá tài sản quy định thời gian tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá và thời gian kết thúc việc tiếp nhận hồ sơ không phù hợp với quy định (Công ty đấu giá hợp danh Trí Việt, Chi nhánh Công ty đấu giá hợp danh Bình Phú tại Phú Yên, DNTN dịch vụ đấu giá Tân Sông Cầu); Quy chế cuộc đấu giá tài sản không có nội dung về thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá (Công ty đấu giá hợp danh Trí Việt, DNTN dịch vụ đấu giá Tân Sông Cầu).

Kết luận thanh tra, Giám đốc Sở Tư pháp yêu cầu 04 đơn vị: Công ty đấu giá hợp danh Việt Tín, Chi nhánh Công ty đấu giá hợp danh Bình Phú tại Phú Yên, Công ty đấu giá hợp danh Trí Việt và DNTN dịch vụ đấu giá Tân Sông Cầu khắc phục, rút kinh nghiệm đối với các tồn tại, hạn chế được chỉ ra qua thanh tra và báo cáo kết quả thực hiện bằng văn bản về Sở Tư pháp để kiểm tra sau thanh tra. Trường hợp không khắc phục, khắc phục không đầy đủ hoặc còn để xảy ra những tồn tại, hạn chế tương tự thì sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định pháp luật./.

 

THANH TRA SỞ

Tiếp nhận phản ánh việc thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TƯ ngày 03/06/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy

Giám đốc Sở: Hà Công Khánh
ĐT:02573841941
mail:hacongkhanh@phuyen.gov.vn
Văn phòng Sở 0905129955
mail:vp.stp@phuyen.gov.vn
Chánh Văn phòng Sở: Hồ Tấn Nguyên Bình ĐT:0905129955
Thanh tra Sở Nội vụ:ĐT 0257.3842733: Phòng Cải cách hành chính: ĐT:0257.3842954
  • Tổng kết 10 năm thực hiện Luật PBGDPL
  • Tuyên truyền viên pháp luật năm 2022
  • Phú Yên Đấu giá 3 mỏ cát, thu về hơn 2 300 tỷ đồng, cao gấp 280 lần giá khởi điểm
  • Lễ Trao Giải "Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu pháp luật năm 2022"
  • Video tiếng Kinh“Làm gì để được Nhà nước bồi thường khi bị thiệt hại do người thi hành công vụ gây ra”

Thống kê truy cập