Sở Tư Pháp tỉnh Phú Yên
Hướng dẫn nội dung trọng tâm tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật Quý II năm 2018

Chuyên mục: Phổ biến, giáo dục pháp luật | Đăng ngày: 09/04/2018


 

Hướng dẫn nội dung trọng tâm tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật Quý II năm 2018

Để đảm bảo công tác PBGDPL trên địa bàn tỉnh mang tính trọng tâm, trọng điểm, thực hiện trách nhiệm của cơ quan Thường trực Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật tỉnh, ngày 06/4/2018, Sở Tư pháp có văn bản hướng dẫn các sở, ban, ngành, đoàn thể và Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật các huyện, thị xã, thành phổ nội dung trọng tâm tuyên truyền, PBGDPL trong Quý II năm 2018, với các nội dung sau:

1. Tổ chức quán triệt, phổ biến, tuyên truyền nội dung Luật Tiếp cận thông tin bằng các hình thức, biện pháp phù hợp để nâng cao nhận thức về quyền và trách nhiệm của cơ quan, đơn vị, cán bộ, công chức, viên chức và công dân trong việc thực hiện quyền tiếp cận thông tin; khẩn trương chuẩn bị các điều kiện triển khai thi hành Luật Tiếp cận thông tin theo Chỉ thị số 20/CT-UBND ngày 19/10/2017 của UBND tỉnh.

2. Tổ chức thực hiện Kế hoạch số 69/KH-UBND ngày 27/3/2018 của UBND tỉnh về triển hai thực hiện Đề án “Tuyên truyền, phổ biến trong cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân về nội dung của Công ước chống tra tấn và pháp luật Việt Nam về phòng, chống tra tấn” trên địa bàn tỉnh; chủ động lựa chọn hình thức tuyên truyền, phổ biến các quyền của người bị bắt, bị tạm giữ, tạm giam theo quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự, các tội danh với từng nhóm đối tượng, địa bàn, tình hình của cơ quan, địa phương, bảo đảm hiệu quả, thiết thực.

3. Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền các văn bản chỉ đạo của Tỉnh uỷ, UBND tỉnh triển khai các nhiệm vụ sau Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Phú Yên năm 2018; các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước, của tỉnh về phát triển kinh tế - xã hội, việc triển khai thực hiện các công trình, dự án lớn trên địa bàn, vận động nhân dân tích cực tham gia hưởng ứng, tạo đồng thuận xã hội trong quá trình triển khai thực hiện.

 


Các tin cùng chuyên mục:

Tiếp nhận phản ánh việc thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TƯ ngày 03/06/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy

Giám đốc Sở 0905422788
mail:thinstppy@gmail.com
Văn phòng Sở 02573 841 941
mail:vanphongstppy@gmail.com
Phó CVP phụ trách 0905129955
Tiếp nhận, phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính:Văn phòng UBND tỉnh Phú Yên:ĐT 0257.3843779 mail:thutuchanhchinhphuyen@gmail.com
  • Hướng dẫn sử dụng VPDT - Chuyên viên
  • Hướng dẫn sử dụng VPDT - Phó, Trưởng phòng
  • Hướng dẫn sử dụng VPDT - Văn thư
  • Hướng dẫn sử dụng VPDT - Lãnh đạo

Thống kê truy cập