Sở Tư Pháp tỉnh Phú Yên
Quyết định xóa đăng ký hành nghề và thu hồi thẻ công chứng viên

Chuyên mục: Thông báo | Đăng ngày: 17/10/2019


QUYẾT ĐỊNH

Về việc xóa đăng ký hành nghề và thu hồi Thẻ công chứng viên

 

GIÁM ĐỐC SỞ TƯ PHÁP PHÚ YÊN

 

Căn cứ Quyết định số 125/QĐ-UB ngày 12/7/1989 của UBND tỉnh Phú Yên về việc thành lập Sở Tư pháp;

Căn cứ Quyết định số 55/2018/QĐ-UBND ngày 15/11/2018 của UBND tỉnh Phú Yên về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tư pháp tỉnh Phú Yên;

Căn cứ Luật Công chứng ngày 20/6/2014;

Căn cứ Thông tư số 06/2015/TT-BTP ngày 15/6/2015 của Bộ Tư pháp quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Công chứng;

Xét đề nghị của Trưởng phòng Hành chính và Bổ trợ tư pháp,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Xóa đăng ký hành nghề và thu hồi Thẻ công chứng viên số 12/CCV ngày 11/01/2018  của bà Đặng Thị Minh Liễu, sinh ngày 10/10/1960, địa chỉ thường trú: Khu phố Long Hải Nam, phường Xuân Phú, thị xã Sông Cầu, tỉnh Phú Yên.

 Lý do thu hồi: Bà Đặng Thị Minh Liễu không còn làm việc tại Văn phòng công chứng Luật Việt.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Trưởng phòng Hành chính và Bổ trợ tư pháp, Văn phòng công chứng Luật Việt và bà Đặng Thị Minh Liễu chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.


Các tin cùng chuyên mục:

Tiếp nhận phản ánh việc thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TƯ ngày 03/06/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy

Giám đốc Sở 0905422788
mail:thinstppy@gmail.com
Văn phòng Sở 02573 841 941
mail:vanphongstppy@gmail.com
Phó CVP phụ trách 0905129955
Tiếp nhận, phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính:Văn phòng UBND tỉnh Phú Yên:ĐT 0257.3843779 mail:thutuchanhchinhphuyen@gmail.com
  • Hướng dẫn sử dụng VPDT - Chuyên viên
  • Hướng dẫn sử dụng VPDT - Phó, Trưởng phòng
  • Hướng dẫn sử dụng VPDT - Văn thư
  • Hướng dẫn sử dụng VPDT - Lãnh đạo

Thống kê truy cập