Sở Tư Pháp tỉnh Phú Yên
Quyết định thu hồi thẻ công chứng viên ông Nguyễn Công Danh

Chuyên mục: Thông báo | Đăng ngày: 08/08/2017


QUYẾT ĐỊNH

Về việc thu hồi Thẻ công chứng viên

__________

 

GIÁM ĐỐC SỞ TƯ PHÁP PHÚ YÊN

 

Căn cứ Quyết định số 125/QĐ-UB ngày 12/7/1989 của UBND tỉnh Phú Yên về việc thành lập Sở Tư pháp;

Căn cứ Quyết định số 499/QĐ-UBND ngày 20/3/2015 của UBND tỉnh Phú Yên về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tư pháp;

Căn cứ Luật Công chứng ngày 20/6/2014;

Căn cứ Thông tư số 06/2015/TT-BTP ngày 15/6/2015 của Bộ Tư pháp quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Công chứng;

Xét đề nghị của Trưởng phòng Bổ trợ tư pháp,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Thu hồi Thẻ công chứng viên số 01/CCV ngày 16/10/2015 do Sở Tư pháp cấp cho ông Nguyễn Công Danh, sinh ngày 02/02/1977, địa chỉ: Khu phố Long Hải, phường Xuân Phú, thị xã Sông Cầu, tỉnh Phú Yên.

 Lý do thu hồi: Ông Nguyễn Công Danh không còn làm việc tại Văn phòng công chứng Luật Việt.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Trưởng phòng Bổ trợ tư pháp, Văn phòng công chứng Luật Việt và ông Nguyễn Công Danh chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.


Các tin cùng chuyên mục:

Tiếp nhận phản ánh việc thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TƯ ngày 03/06/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy

Giám đốc Sở 0984 498 044
Văn phòng Sở 02573 841 941
Phó Chánh Văn phòng phụ trách 0905129955
  • Hướng dẫn sử dụng VPDT - Chuyên viên
  • Hướng dẫn sử dụng VPDT - Phó, Trưởng phòng
  • Hướng dẫn sử dụng VPDT - Văn thư
  • Hướng dẫn sử dụng VPDT - Lãnh đạo

Thống kê truy cập